Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010

Στη Λάρισα βρίσκεται ο τάφος του Ιπποκράτη;


Σύμφωνα με ιστορικές και αρχαιολογικές έρευνες, ο τάφος του Ιπποκράτη βρίσκεται στη Λάρισα και μάλιστα μεταξύ Τιρνάβου όπου το 1826 βρέθηκε κοντά στη Λάρισα μια πλάκα με το όνομα του Ιπποκράτη, το οποίο διασώθηκε από έναν φιλέλληνα Τούρκο μπέη!.. Κάποιοι λένε ότι ο τάφος του βρίσκεται κάτω από το αεροδρόμιο της Λάρισας…


Ο Ιπποκράτης ήταν η μεγαλύτερη διάνοια στον τομέα της ιατρικής στους χρόνους της αρχαιότητας. Υπήρξε από τους λίγους μεγάλους άντρες που η αξία τους αναγνωρίστηκε από τους σύγχρονούς του. Θεωρούνταν άνθρωπος μ' εξαιρετικές ιατρικές ικανότητες, σεμνός, αφιλοκερδής και απαράμιλλος δάσκαλος. Όλες του αυτές οι ιδιότητες τον έκαναν γρήγορα διάσημο, όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στο εξωτερικό.

Γεννήθηκε στην Κω το 460 π.Χ. και πέθανε, κατά το Σωρανό, (επειδή η ακριβής χρονολογία του θανάτου του δεν είναι γνωστή) το 377 π.Χ. σ' ένα σημείο μεταξύ του Τίρναβου και της Λάρισας. Αυτή φαίνεται και η επικρατέστερη εκδοχή για το θάνατό του, μια και το 1826 βρέθηκε κοντά στη Λάρισα πλάκα, όπου γραφόταν το όνομα του Ιπποκράτη που διασώθηκε από φιλέλληνα Τούρκο μπέη.

Ο Ιπποκράτης θεωρήθηκε απόγονος του ίδιου του Ασκληπιού και συγκεκριμένα ο 17ος.

Σπούδασε στο ασκληπιείο της Κω, όπου και κατέλαβε το αξίωμα του αρχιερέα ασκώντας και διδάσκοντας ιατρική. Για τις πολύτιμες υπηρεσίες του στον τομέα της επιστήμης του, αλλά και για τις προσπάθειές του να ταξινομήσει συστηματικά την ιατρική και για την εισαγωγή μεθόδου στη θεραπεία, ονομάστηκε "ο πατέρας της ιατρικής".

Σύμφωνα με το μύθο ο Ιπποκράτης πήγε στα Άβδηρα, για να γιατρέψει το Δημόκριτο που έπασχε από ψυχικό νόσημα. Η επαφή αυτή του Ιπποκράτη με το μεγάλο αυτό σοφό άντρα χαρακτηρίζει όλη τη μετέπειτα ζωή του γιατρού. Σ' αυτή, καθώς και στις άμεσες και έμμεσες επαφές με τα μεγάλα πνεύματα της εποχής του, Σωκράτη, Πλάτωνα κ.ά. οφείλεται και η διαμόρφωση του αφιλοκερδούς χαρακτήρα του.

Τελειώνοντας τις σπουδές του άρχισε μεγάλη περιοδεία που κράτησε 12 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του έδειξε πάντοτε προθυμία να προσφέρει τις ιατρικές υπηρεσίες του, πολλές φορές μάλιστα χωρίς αμοιβή. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αθήνα, δέχτηκε πρωτοφανείς εκδηλώσεις αγάπης και ο δήμος τον πολιτογράφησε Αθηναίο πολίτη.
Γυρίζοντας στην Κω διαδέχεται στο ασκληπιείο τον πατέρα του Ηρακλείδη, επίσης γιατρό και παραμένει εκεί γιατρεύοντας και διδάσκοντας, ώσπου, φτάνοντας σε μεγάλη ηλικία, άφησε τη διεύθυνση της σχολής στο γαμπρό του Πόλυβο και ξανάφυγε στη Θεσσαλία, όπου και πέθανε σε ηλικία 90 χρόνων.

Πεθαίνοντας άφησε 2 γιους, επίσης γιατρούς, το Θεσσαλό και το Δράκοντα. Από αυτούς ο Θεσσαλός έγινε βασιλικός γιατρός του Αρχέλαου της Μακεδονίας, ενώ ο γιος του Δράκοντας, επίσης γιατρός, ήταν προσωπικός γιατρός της συζύγου του Μ. Αλέξανδρου Ρωξάνης.

Ο Ιπποκράτης υπήρξε μια από τις πιο αγαπητές φυσιογνωμίες της εποχής του. Μεγάλοι φιλόσοφοι, όπως ο Πλούτωνας και ο Αριστοτέλης τον αναφέρουν στα έργα τους. Ο ξακουσμένος γιατρός της αρχαιότητας Γαληνός τον θεωρεί ως το μεγαλύτερο γιατρό των αιώνων και μεγάλο συγγραφέα. Καταπιάστηκε μ' όλους τους κλάδους της ιατρικής επιστήμης και σ' όλους διέπρεψε. Ο Ιπποκράτης και οι μαθητές του συντέλεσαν πάρα πολύ στη συστηματοποίηση και το ανέβασμα της ιατρικής επιστήμης.

Ο Ιπποκράτης φημίζεται και για την πληθώρα των ιατρικών έργων που έγραψε. Η ιατρική του συλλογή κειμένων αποτελείται από 69 έργα και θεωρείται προγενέστερη του Αριστοτέλη. Η σημερινή τους μορφή οφείλεται στις διασκευές και στις ταξινομήσεις που έγιναν πάνω στο έργο του από μεταγενέστερους συγγραφείς γύρω στο 300 π.Χ. ιδιαίτερα από το Βακχείο και Ηρόφιλο. Η ταξινόμησή τους σε:

• σημειωτικά

• φυσικά και αιτιολογικά

• θεραπευτικά

• επίμεικτα και

• αφορώντα εις τα συντείνοντα στην τέχνη του λόγου
έγινε τον α' μ.Χ αιώνα από τον Ερωτιανό που σχολίασε και τις κατηγορίες αυτές.
Από τα σπουδαιότερα έργα του είναι: το Περί αγρών, Περί αέρων, υδάτων και τόπων, Περί άρθρων, Περί αρχαίης ιατρικής, Αφορισμοί, Περί διαίτης οξέων, Περί ενυπνίων, Περί επιδημιών το πρώτον, Περί επιδημιών το τρίτον, Μοχλικός, Νόμος, Όρκος, Περί τροφής. Τα έργα αυτά θεωρούνται και τα μόνα αυθεντικά από τα 69 του καταλόγου από το μελετητή του Ιπποκράτη Littre.
Με την ευκαιρία να αναφέρουμε ότι, πολύ κοντά στο κάστρο της Νεραντζιάς και στην Αρχαία αγορά της Κω βρίσκετε ένας αιωνόβιος πλάτανος με ένα τεράστιο κορμό σαν σπηλιά. Η παράδοση τον ονομάζει πλάτανο του Ιπποκράτη γιατί θεωρεί ότι ο πλάτανος αυτός επιζεί από την αρχαία εποχή και στην σκιά του δίδασκε ο Ιπποκράτης τους μαθητές του. Δίπλα στον πλάτανο υπάρχουν δύο κρήνες από την περίοδο της Οθωμανικής κατάκτησης της Κω και μια επιγραφή στα αραβικά ότι το νερό τους είναι από την πηγή του Ιπποκράτη. Η μία από τις μουσουλμανικές κρήνες στηρίζεται σε κιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού.

Αναδημοσίευση από: http://www.sakketosaggelos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: