Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

Πώς οι Αρχαίοι Ελληνες συνέδεσαν Γλώσσαν και Αριθμούς, δίνοντας απαντήσεις στα προβλήματα της ζωής


Η Λεξαριθμική θεωρία, πηγή γνώσεως για ιατρική και αστρονομία:
Ο καρκίνος ισοδυναμεί με τον αριθμό 471, όπως και ο καρπός.
Όταν τρώμε καρπούς αποτρέπουμε την ανάπτυξη καρκίνου.
Κοσμάς Μ. Μαρκάτος, Καθηγητής, ιδρυτής της λεξαριθμικής θεωρίας.


Με τον αριθμό 471 ισοδυναμεί και ο κάπρος (αγριόχοιρος), ο οποίος,
όπως απεδείχθη πρόσφατα, δεν προσβάλλεται από τον καρκίνο
*****
Συνέντευξη στη Βένη Παπαδημητρίου
(Απογευματινή της Κυριακής, 25/02/2001)
«Σχεδόν τα πάντα είχαν προβληματίσει τους αρχαίους Έλληνες. Για το κάθε τι είχαν διατυ-πώσει απόψεις, οι οποίες επιβεβαιώνονται σήμερα.

Για παράδειγμα, στην ελληνική μυθολογία αναφέρεται η Σελήνη - «η οποία περιφερόταν έρημη και μόνη» - την αιχμαλώτισε ο Παν ... Αυτό δείχνει τη μοναχική πορεία της Σελήνης, η οποία είναι ξένο σώμα από το πλανητικό μας σύστημα, όπως αναφέρει σήμερα η επιστή-μη», λέει στην «ΑτΚ» ο καθηγητής κ. Κοσμάς Μαρκάτος, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της λεξαριθμικής θεωρίας.
Όπως αναφέρει ο κ. Μαρκάτος, η λεξαριθμική θεωρία έχει αναφερθεί στον καρκίνο εδώ και πολλά χρόνια, αλλά και στις τροφές που προστατεύουν από την ανάπτυξή του.
«Υπάρχει διαφορά, όταν το όνομα έχει το άρθρο ή δεν έχει το άρθρο στη λεξαριθμική θεωρία», λέει ο κ. Μαρκάτος, και εξηγεί:
«Όταν έχει το άρθρο, σημαίνει ότι η έννοια έχει ολοκληρωθεί στον κόσμο», τονίζει ο κ. Μαρκάτος.
«Όταν ορισμένοι ασχολούνται με τη σχέση λέξεως και αριθμού, χωρίς να έχουν υπόψη τους τη λεξαριθμική θεωρία, δεν μπορούν να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα», λέει ο κ. Μαρκάτος, και αναφέρει παραδείγματα για την ακολουθία των ομοίων μορφών που αναφέραμε πιο πάνω.
«Εδώ υπάρχει φυσική σημασία η οποία και αποδεικνύεται και μαθηματικώς. Λες, π.χ., ότι «τα όντα, το ένα διαδέχεται το άλλο» Είναι μια δυναμική μορφή και μπορούν αυτά τα όντα να εξισωθούν, όταν δημιουργήσεις τις ίδιες συνθήκες. Π.χ., παίρνοντας τον τρισέγγονο τώρα, δεν ταυτίζεται με τον παππού, αλλά είναι όμοιος. Εάν, όμως, η επιστήμη μπορούσε να δημιουργήσει μια τεχνητή ατμόσφαιρα, να αναχθεί δηλαδή στο διατροφικό και φυσικό περιβάλλον του παππού, τότε θα είχαμε ισότητα. Αυτό φαίνεται, π.χ., από τα όμοια τρίγωνα.
Τα όμοια τρίγωνα δεν είναι ίσα. Τα ίσα είναι όμοια. Μπορούν όμως, τα όμοια στο όριο, υπό συνθήκας, να γίνουν ίσα.

⇒ Εάν, λοιπόν, δεν υπάρχει μια φυσική σημασία, πίσω από μια σχέση αριθμητική ή λεξαριθμική (γιατί οι λέξεις είναι αριθμοί), επιστημονικώς δεν λέει τίποτα».
Ο λεξάριθμος των λέξεων
Ο κ. Μαρκάτος αναφέρεται και στον καρκίνο. «Ο καρκίνος έχει μελετηθεί πριν από πολλά χρόνια. Ο καρκίνος έχει λεξάριθμο 471. Δηλαδή εάν προσθέσεις το Κ που είναι 20, το Α που είναι 1, το Ρ που είναι 100, το Κ που είναι πάλι 20, το Ν που είναι 50, το Ο που είναι 70 , το Σ που είναι 200, βρίσκουμε έναν αριθμό, ο οποίος είναι 471. Αυτός είναι ο λεξάριθμος της λέξεως ή του ονόματος 'καρκίνος'.

Υπάρχουν και άλλες λέξεις, όμως, όπως προαναφέραμε, που έχουν το ίδιο άθροισμα. Αυτές λέγονται ισόψηφες.

Μια από τις ισόψηφες λέξεις είναι η λέξη καρπός. Τι σημαίνει αυτό; ότι, καρπός ίσον καρκίνος. Στη λεξαριθμική θεωρία σημαίνει ότι σε αυτόν που τρέφεται μόνο με καρπούς, υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες να εκδηλωθεί ο καρκίνος. Διότι η θεωρία έχει δείξει ότι ο καρκίνος ενυπάρχει μέσα μας. Απλώς βρίσκει τρόπους να εκδηλωθεί. Δεν έχετε ακουστά που λένε, τάχα οι επιστήμονες, να τρώτε δημητριακά, φρούτα, κτλ., για να μην εμφανίσετε καρκίνο;
Όταν λέμε καρπός, η πρώτη σημασία της λέξεως 'καρπός', είναι δημητριακός. Μετά το δημητριακό, πάμε στα φρούτα, στις οπώρες. Λένε λοιπόν, ότι εκείνος που τρώει σχεδόν δημητριακά και καρπούς, οι πιθανότητες να εμφανίσει καρκίνο είναι μηδενικές, αμελητέες. Αυτό είναι ένα πόρισμα της θεωρίας, που έχει δημοσιευθεί στον Τύπο και σε διαλέξεις, είκοσι χρόνια πριν. Και υπάρχει στη γλώσσα μας, χιλιάδες, ενδεχομένως, εκατομμύρια χρόνια, λεέι ο κ. Μαρκάτος, και προσθέτει: «Μια άλλη λέξη, ένα άλλο όνομα που υπάρχει με το ίδιο λεξάριθμο, είναι η λέξη 'κάπρος'(αγριόχοιρος)». Βάσει της λεξαριθμικής θεωρίας, βγαίνει ένα άλλο πόρισμα. Και τίθεται προς διερεύνηση από τους ειδικούς επιστήμονες.»

- Ε., Τι θα θέλατε να γίνει, ώστε να προβληθεί η λεξαριθμική θεωρία, κ. Μαρκάτε;
Α, «Να γίνει μια ομάδα, να γίνει μια συζήτηση, να προβληθεί στην Ακαδημία το έργο και να υπάρξουν και διάδοχοι απασχολήσεως. Διότι όχι μόνο θα παράγουν γνώση, σχεδόν εκ του μηδενός, όπως παράγουμε με τα μαθηματικά, αλλά συγχρόνως θα αναδει-κνύουμε και θα δικαιώνουμε τη γλώσσα και τον πολιτισμό μας και την παγκοσμιότητά τους».
Σε ό,τι αφορά τη Σελήνη, ο κ. Μαρκάτος σημειώνει: «Τελευταία, η επιστήμη διατύπωσε τη θέση ότι η Σελήνη δεν είναι οργανικό σώμα του πλανητικού συστήματος. Είναι ξένο σώμα. Ε!, αυτή η έννοια υπάρχει. Δεν λέει η μυθολογία μας ότι ο Παν αιχμαλώτισε τη Σελήνη που περιφερόταν μόνη και έρημη, την αιχμαλώτισε τη επιδείξει ενός ερίου (ωραίου ενδύματος); Αυτό είναι συμβολικό και μεταφορικό. Από κάτω, υπάρχει γνώση. Αλλά χρειάζεται ευαισθησία, επανασύνδεση με τις ρίζες μας για να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Η μυθολογία μας, λοιπόν, λέει ότι η Σελήνη είναι ξένο σώμα. Και έρχεται η επιστήμη αυτό να το επαληθεύσει».
Αναφερόμενος στη λεξαριθμική θεωρία, ο κ. Μαρκάτος, λέει:
«Είναι πολύ σημαντικό όργανο η λεξαριθμική θεωρία. Είναι δύσκολη αλλά απαιτεί μελέτη. Το αδύνατο σημείο είναι: 'Μα είναι δυνατόν από λέξεις να βγάζουμε, να επιβεβαιώνουμε την επιστημονική γνώση ή να αναπαράγουμε άλλη γνώση'; Εκεί είναι το αδύνατο σημείο.
Ξεκίνα αξιωματικώς και δες, βγάλε πόρισμα. Μα δεν χρειάζεται αυτό να το δεχθείς. Επαληθεύεται αυτό το πόρισμα; μα επαληθεύεται, θα δεχθείς τη θεωρία ...».
Να ιδρυθεί ένας φορέας
- Τι πρέπει να γίνει, ώστε να προβληθεί η λεξαριθμική θεωρία;
«Αρχικά, το ίδιο το κράτος θα πρέπει να ιδρύσει ένα φορέα, που να επιλαμβάνεται των πρωτοτύπων ερευνών, με άτομα μεγάλης ευαισθησίας, ικανοποιητικής ελληνικότητος, που να γνωρίζουν - ας πούμε - την ελληνική μυθολογία αλλά και την ελληνική παράδοση, να εξετάζουν αυτές τις νέες έρευνες, να εξετάζουν την αξία, τη χρηστικότητά τους και εν συνεχεία, με κάποιο άλλο μέσο, να τις διαδίδουν.

Ένα τέτοιο όργανο, θα μπορούσε να ήταν η Ακαδημία, θα πρέπει όμως να γίνει πιο ενεργός και οπωσδήποτε να έχει κάποια δύναμη. ώστε να εφαρμόζονται οι αποφάσεις της.

Διότι, ας φέρουμε ένα παράδειγμα. Πριν από τρία, τέσσερα χρόνια περίπου, είχαν ξεκινήσει να εκδώσουν την ορολογία, τμηματι-κά, των εισαγομένων ξένων λέξεων. Και θυμάμαι για το " μάρκετιγκ" βγάλαν την ωραιότατη λέξη 'αγοραλογία', η επιστήμη της αγοράς. Όπως λες 'ψυχολογία', η επιστήμη της ψυχής. Το αποτέλεσμα ήταν ανύπαρκτο. Όλοι εξακολουθούν να λένε 'μάρκετιγκ', εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις.
Χρειάζεται συνεπώς μεγάλη προσοχή και κυρίως στην αρχή τέτοιων φαινομένων. Όταν λοιπόν πάει να εισαχθεί ένα ξένος όρος, σταμάτησέ τον. Φκιάξε τη λέξη και εκπαίδευσε τους δημοσιογράφους, τους εκφωνητές, κτλ., ανάπτυξέ τους ευαισθησία και σεβα-σμό στην ελληνική γλώσσα, έτσι ώστε να χρησιμοποιούν τον σωστό, τον ελληνικό όρο.»

ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΛΤ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΙ)
Παλαιολόγου 9 - 412 23 Λάρισα
Τηλ: 6974 31 91 31
Η.Δ: kmmarkat@otenet.gr
Ιστοσελίς: www.hellenes-markatos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: