Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Ανάλυση λειτουργίας των τόπων δύναμης


Όπως είναι γνωστό, η Γη ανήκει στο ηλιακό μας σύστημα κι αυτό με τη σειρά του στον τοπικό γαλαξία "Milky way", ο οποίος περιστρέφεται διαρκώς γύρω από τον άξονά του. "Γεωγραφικά" το ηλιακό μας σύστημα βρίσκεται στην άκρη του γαλαξία και για να πραγματοποιήσει μια πλήρη περιστροφή χρειάζονται 250.000.000 χρόνια!


Το κέντρο του γαλαξία μας εκτός από φως εκπέμπει και σε ολόκληρο το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, άρα μιλάμε για συχνότητες ταχύτατες (φως) αλλά και αργές (περιοδικότητας >1.000 ετών). Τα κύματα αυτά που εκπέμπονται έχουν το καθένα ένα συγκεκριμένο μήκος "λ". Αν η διάμετρος της Γης οριστεί ως "d", γνωρίζουμε πως η d αντιστοιχεί σε ένα ορισμένο μήκος κύματος από αυτές τις συχνότητες. Έτσι ολόκληρη η Γη συντονίζεται μόνο με αυτές τις συγκεκριμένες συχνότητες που έχουν το ίδιο "λ" (λ=d). Για όλες τις άλλες συχνότητες ο όγκος της Γης μένει "αδιάφορος". Έτσι στον πλανήτη μας εισέρχονται διαρκώς κύματα διαφόρων συχνοτήτων αλλά η Γη μας επηρεάζεται μόνον από αυτά τα κύματα που έχουν το ιδίο "λ".

Το σημαντικό στην όλη υπόθεση είναι τα λεγόμενα "στάσιμα κύματα" που προκύπτουν όταν δύο κύματα με το ίδιο "λ" συναντώνται (συντονίζονται). Τα σημεία επί της Γης όπου είναι δυνατό να εμφανιστούν αυτά τα στάσιμα κύματα είναι συγκεκριμένα και η Ελλάδα μας έχει πολλά... Να ξέρετε πως σχεδόν όλοι οι αρχαίοι Ελληνικοί ναοί είχαν χτιστεί σε τέτοια σημεία συμβολής κυμάτων. Τότε (όπως και τώρα) υπήρχαν ευαίσθητοι άνθρωποι-δέκτες που όταν βρισκόντουσαν σε τέτοιου είδους γεωγραφικούς τόπους ένοιωθαν μια σημαντική αλλαγή στον ψυχισμό τους ή αν θέλετε στη "διάθεσή" τους. Εκείνα τα σημεία λοιπόν χαρακτηρίζονταν "ειδικά" και υποψήφια για να γίνουν χώροι λατρείας. Η ουσία ήταν να συλλάβει ο εγκέφαλός τους τις μεταβολές αυτές του περιβάλλοντος. Επίσης ας μην ξεχνάμε πως σε κάποιους τόπους, οι εντυπώσεις στον ψυχισμό μας είναι ανάλογες της τρέχουσας περιβαλλοντικής ενεργειακής κατάστασης. Όμως υπάρχουν και άλλοι τόποι που είναι και οι ισχυρότεροι, οι οποίοι διατηρούν ένα σταθερό αποτέλεσμα στον ψυχισμο μας (Δελφοί, Δήλος, Νέα Μάκρη κλπ.)

Η σχέση όπως είπαμε αυτών των κυμάτων με τον ανθρώπινο εγκέφαλο και κατ' επέκτασιν με τον ψυχισμό μας είναι άμεση. Ας δούμε όμως πρώτα κάποιες λεπτομέρειες για τον εγκέφαλό μας.

Όλα τα βιολογικά συστήματα, άνθρωποι και μη, αντιδρούν και επηρεάζονται από μικροδιαφορές στα ηλεκτρικά μεγέθη του άμεσου περιβάλλοντός τους, επειδή ο κάθε οργανισμός αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρικών μονάδων. Ο κάθε οργανισμός λοιπόν είναι ένα ξεχωριστό ηλεκτρομαγνητικό "δίπολο" (+ και -) και αντιδρά σε κάθε περιβάλλον ανάλογα με το δυναμικό (+ ή -) εκείνου του περιβάλλοντος. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος λειτουργεί κατ' ουσίαν με ηλεκτρικό ρεύμα κι έτσι η συνείδηση που εδρεύει στον εγκέφαλο επηρεάζεται άμεσα από τις περιβαλλοντικές ηλεκτρομαγνητικές καταστάσεις. Βέβαια δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο ευαίσθητοι σε τέτοιες επιδράσεις.

Στους συγκεκριμένους λοιπόν ειδικούς τόπους, τα γαλαξιακά κύματα συναντώνται και γραφικά η συμβολή αυτή ομοιάζει με τους δύο όφεις που ενώνονται στο κηρύκειο του Ερμή (σημαντικότατο σύμβολο...). Δηλαδή τα κύματα κινούνται γύρω από έναν βασικό άξονα και σε συγκεκριμένα και επαναλαμβανόμενα σημεία συναντώνται. Ακριβώς στο σημείο όπου τα κύματα αυτά συναντώνται και πάνω στον βασικό άξονα κίνησής τους βρίσκονται αυτοί οι ειδικοί τόποι και στο σύνολό τους βρίσκονται στις κορυφές ισόπλευρων τριγώνων (θυμηθείτε τον ομφαλό-"αυγό" των Δελφών...). Ο θόλος του Ασκληπιείου της Επιδαύρου αποτυπώνει πολύ πιστά το συγκεκριμένο φαινόμενο, αλλά για κάποιους αυτά είναι επιστημονική φαντασία...

Έτσι, καθώς υπάρχουν τόποι εμπλουτισμένοι σε θετικά ιόντα (φορτισμένα σωματίδια) κι έχουν θετικά αποτελέσματα στον ψυχισμό μας, υπάρχουν και τόποι εμπλουτισμένοι με αρνητικά ιόντα και δημιουργούν αρνητικά αποτελέσματα στον ψυχισμό μας . Εκεί έχουν την εξήγησή τους οι επισημάνσεις που είχα κάνει στη σχετική λίστα για τόπους με ενέργεια "θετική" ή "αρνητική". Επίσης πιστεύω να καταλαβαίνετε πλέον πως το τι "εκπέμπει" ο κάθε τόπος δεν εξαρτάται από το άτομο αλλά από τον ίδιο τον τόπο. Δηλαδή δεν γίνεται δύο άνθρωποι εβρισκόμενοι ταυτόχρονα στον ίδιο ακριβώς ενεργειακό τόπο, ο ένας να αισθάνεται "θετικά" και ο άλλος "αρνητικά".

Τέλος, οι ισχυροί ενεργειακοί τόποι συνδέονται και με αυτό που ονομάζουμε "Ακασικά αρχεία", ένα είδος "σκληρού δίσκου" της ανθρωπότητας όπου καταγράφεται οποιουδήποτε είδους ανθρώπινη δραστηριότητα. Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και ως "συλλογικό ασυνείδητο". Οι αποκαλούμενοι λοιπόν ως "μύστες" είναι τόσο ευαίσθητα άτομα που υπό κατάλληλες κι "έντονες" συνθήκες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία, καθώς είναι εντυπωμένα και άμεσα συνδεδεμένα με την περιοχή και περιμένουν τον κατάλληλο άνθρωπο-δίαυλο που θα αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά.

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: