Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2010

Αλωνίζουν την Ευρώπη συκοφαντώντας τη χώρα μας


O «Σύλλογος Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής Θράκης» (BTAYTD) είναι το πιο αποδεκτό από πλευράς ελληνικών Αρχών μειονοτικό σωματείο, αφού περιλαμβάνει την ελίτ των τουρκοφρόνων, λειτουργεί νόμιμα και έχει αναβαθμιστεί σε ΜΚΟ. Έτσι, συχνά είναι συνομιλητής τους και οργανωτής εκδηλώσεων στη Θράκη, ενώ οι εκτός Ελλάδος δραστηριότητές του – στις οποίες κι άλλοτε αναφερθήκαμε – κανέναν δεν φαίνεται να απασχολούν. Πρόσφατα λοιπόν πάλι (1-10-10) μετείχε στη Βαρσοβία στην πρώτη Διάσκεψη για την αναθεώρηση του ΟΑΣΕ, με το γνωστό δίδυμο των «ανθρωπιστών» Περβίν Χαϊρουλάχ (φωτό) και Σεμπαχετίν Απτουραχμάν.Η πρώτη παρουσίασε δύο θέματα με τίτλο ¨Η πολιτική συμμετοχή και εκπροσώπηση της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης¨ και ¨Η θρησκευτική ελευθερία στη Δυτική Θράκη (Ελλάδα)¨. Η Χαϊρουλάχ εξέφρασε την άποψη πως «η Τουρκική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης δεν μπόρεσε να εκπροσωπηθεί επαρκώς όσον αφορά την συμμετοχή και την εκπροσώπηση στα κέντρα λήψης αποφάσεων και στους πολιτικούς μηχανισμούς». Επικαλέστηκε πάλι το πλαφόν του 3% ως εμπόδιο και είπε πως οι εκλεγέντες με τα κόμματα βουλευτές δεν μπορούνε να εκφράσουν στο Κοινοβούλιο με άνεση τις σχετικές με την μειονότητα ιδέες τους (δηλαδή τους …λογοκρίνουν τους καημένους!). Η Χαιρουλάχ στράφηκε και κατά του ¨Καλλικράτη¨, που «μείωσε τους μειονοτικούς τοπικούς άρχοντες» («ξεχνώντας» να πει ότι τώρα ελέγχουν μεγαλύτερο πληθυσμό από πριν) και ζήτησε ποσόστωση – θετική διάκριση και στις εκλογές!!! Δηλαδή να ανατραπεί η βασική αρχή τού «ένας άνθρωπος, μία ψήφος»! Κατά τ’ άλλα κλάφτηκε για τον ορισμό του μουφτή και των βακουφικών επιτροπών και υπεραμύνθηκε της Σαρίας.

Λίγες μέρες μετά (4-6 Οκτωβρίου) η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τούρκων Δυτικής Θράκης (ABTTF) επισκέφτηκε τη Βουλή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μιά επιτροπή της ABTTF (Χαλίτ Χαμπίμπογλου και Κουρτουλούς Ενγκίν Σογιλμάζ) εξέθεσε τα «προβλήματα» της «Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης» και μια άλλη επιτροπή πήγε στο Στρασβούργο. Αποτελείτο από τον πρόεδρο της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης (İTB) Αχμέτ Καρά, από την πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου Τουρκάλων γυναικών Ροδόπης Χουλιά Εμίν, από τον δικηγόρο τους Ορχάν Χατζηιμπράμ και από την Περβίν Χαϊρουλάχ (πάλι!), διευθύντρια της Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Εταιρίας Μειονότητας Δυτικής Θράκης (BAKEŞ) και περιέγραψε σε κάποιους αρμόδιους την «επιμονή της Ελλάδας να μην εφαρμόζει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (2008) για την ίδρυση μειονοτικών συλλόγων». Η ABTTF δεν παρέλειψε να αναφερθεί εγγράφως και στα «προβλήματα των Τούρκων που ζούνε στα Δωδεκάνησα», σε Ρόδο και Κω, έτσι όπως τα «διαπίστωσε» πέρυσι σε επίσκεψή της στα δύο αυτά ελληνικά νησιά. Μάλιστα στη συνάντηση με τον Γ.Γ. της «Επιτροπής ενάντια στον ρατσισμό και την μισαλλοδοξία», Στέφανο Σταύρου, υπογράμμισε τις «επιθέσεις μίσους σε βάρος των μελών της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης» καθώς και σε βάρος των περιουσιών και των φορέων τους, και του παρέδωσε μιαν αναφορά για τις «επιθέσεις μίσους» της περιόδου 2009-2010.

Βλέπουμε λοιπόν ότι όχι μόνο οι ερίτιμοι αυτοί συμπολίτες μας όχι μόνο μπαινοβγαίνουν στους διεθνείς οργανισμούς σαν στο σπίτι τους αλλά και χρησιμοποιούν τις πιο προωθημένες θέσεις (θετικές διακρίσεις στην κάλπη!) και τις πιο μοντέρνες ιδεοληψίες της μειονοτολάγνας Δύσης (άκου «επιθέσεις μίσους»!). Κι όλα αυτά βεβαίως τα κάνουν από δική τους πρωτοβουλία, χωρίς καμμία συνδρομή από τους μηχανισμούς της Τουρκίας και χωρίς καμμία καθοδήγηση, έτσι; Κι αν κάποιος (δηλ. ο «Αντιφωνητής») το επισημάνει, βρίσκει και τον μπελά του με τις συκοφαντικές επιθέσεις των κάφρων και των πουλημένων!

Αναδημοσίευσαη από: http://antifonitis.gr/online/

Δεν υπάρχουν σχόλια: