Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

Πόσοι ψήφισαν τούρκους στην Θράκη?


Μία από τις πλέον σημαντικές παραμέτρους των εκλογών της Κυριακής, ήταν η επιλογή του προξενείου την Κομοτηνής να συγκροτήσει συνδυασμούς αμιγώς μειονοτικούς, που απαρτίζονταν από τουρκόφρονες. Όπως αυτός της κυρίας Σιμπέλ Μουσταφάογλου στην Θράκη. Επρόκειτο για μια προδιαγεγραμμένη απόφαση, καθώς ο ίδιος ο σχηματισμός του Καλλικράτη, έδειχνε ξεκάθαρα τον δρόμο αυτό. Το κλίμα στο οποίο πορεύτηκε η κ. Μουσταφάογλου;


"Για πρώτη φορά στην ιστορία η τουρκική μειονότητα λαμβάνει μέρος στις εκλογές με δικό της συνδυασμό για τη δημαρχία της Κομοτηνής», δηλώνει στη Son Dakika και προσθέτει ότι δημιουργήθηκε ανεξάρτητο μειονοτικό ψηφοδέλτιο καθώς «διαπιστώσαμε ότι δεν εφαρμόσθηκε μέσα στα όρια του δήμου Κομοτηνής πραγματική ισότητα». «Οι διαφορές μεταξύ των ελληνικών και τουρκικών χωριών μεγαλώνουν και ακόμη ότι οι τουρκικές γειτονιές έχουν μείνει πενήντα χρόνια πίσω σε σχέση με τις γειτονικές ελληνικές γειτονιές», τόνισε επίσης η κυρία αυτή και σημειώνει πως "οι αδικίες σε βάρος των Τούρκων αυξάνονται".

Και ενώ αρχικά ως στόχο θέτει «τη συσπείρωση της δυναμικής του 38% σε ένα ψηφοδέλτιο και όλοι οι Τούρκοι να δώσουν την ψήφο τους στο συνδυασμό», τα αποτελέσματα θα πρέπει να την απογοητεύουν καθώς παίρνει περίπου 7%. Αυτό όμως σε καμμία περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι αφορμή πανηγυρισμών. Όπως δηλώνει και η ίδια η Μουσταφάογλου: «Θέλαμε αυτή τη φορά να συμμετάσχουν όλοι οι Τούρκοι υποψήφιοι σε αυτή τη λίστα, επιθυμούσαμε να μην υπάρχει κανείς τούρκος υποψήφιος σε άλλο ελληνικό ψηφοδέλτιο. Αν δεν μπορέσαμε να το επιτύχουμε σε αυτές τις εκλογές, σημειώσαμε όμως ένα πρώτο βήμα».

Με δεδομένη μάλιστα την μικρή διαφορά των υποψηφίων της ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ μπροστά στον δευτέρο γύρο των εκλογών, δημιουργούνται ερωτηματικά ως προς το τι είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν στην Σιμπέλ για αυτό το 7%! Αλλά όπως και να έχει, είναι δεδομένο ότι το πρώτο βήμα (όπως ήταν και το όνομα του συνδυασμού της) πραγματικά έγινε. Θα προλάβουμε άραγε τα επόμενα;

Αναδημοσίευση από: http://elkosmos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: