Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

Η Τουρκία μέχρι Καβάλα και Δράμα σύμφωνα με νέο τουρκικό χάρτη


Οι προκλήσεις συνεχίζονται, ο τουρκικός επεκτατισμός αποθρασύνεται και η Ελλάδα... συρρικνώνεται! Και όλα αυτά συμβαίνουν με την κυβέρνηση Παπανδρέου... Τυχαίο; Δε νομίζω!
Κάποιοι θεωρούν υπερβολική τον σκεπτικισμό των Ελλήνων απέναντι στην Τουρκία, η οποία προσπαθεί να γίνει... ευρωπαϊκή. Μάλλον, όμως, δεν έχουν καταλάβει το ακριβές πνεύμα της Άγκυρας, αφού εκ των γεγονότων προκύπτει πως όντως η Τουρκία θέλει να γίνει Ευρωπαϊκή χώρα, προσαρτώντας όμως κάποιο μικρό μέρος της Ευρώπης και δη της Ελλάδας και της Βουλγαρίας...


Έτσι, σύμφωνα με τουρκικό χάρτη που "διέρρευσε", μέρος της νότιας Βουλγαρίας (ακριβώς η περιοχή όπου έχει αυξηθεί κατακόρυφα ο φιλοτουρκισμός), καθώς και ολόκληρη η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (νομοί Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας), εμφανίζονται να συμπεριλαμβάνονται εντός του τουρκικού κράτους...! Η συγκεκριμένη εξέλιξη ίσως να ξαφνιάζει κάποιους εύπιστους περί της ελληνοτουρκικής φιλίας, αλλά το συγκεκριμένο γεγονός θα πρέπει να τους "ταράξει", ακόμη και στην περίπτωση που πρόκειται για προβοκατόρικη ενέργεια που αποσκοπεί στο να μετρήσει αντιδράσεις, αλλά και να ενισχύσει το ηθικό των τουρκοφρόνων στις νέες υπό τουρκική κατοχή περιοχές, όπως αυτές εμφανίζονται στον χάρτη.

Ο χάρτης αυτός, όμως, εμφανίζει και απώλειες της Τουρκίας από τα βορειο-ανατολικά και από τα ανατολικά της σύνορα! Απώλειες, οι οποίες έφεραν πλήθος διαμαρτυριών στον τουρκικό τύπο, ο οποίος δεν δείχνει να ενοχλείται από τους επεκτατικούς σχεδιασμούς της Άγκυρας προς την... Ελληνική Θράκη και τη νότια Βουλγαρία... Ο νέος αυτός τουρκικός χάρτης δεν παραλείπει να εμφανίζει και Ελληνικά νησιά υπό την τουρκική κυριαρχία. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να ξεχάσει η Άγκυρα την καλύτερη και αυξημένη ποιοτικά και ποσοτικά πρόσβασή της στο Αιγαίο, τη στιγμή μάλιστα που έχουν ήδη αποκαλυφθεί τα τεράστια ενεργειακά αποθέματα υδρογονανθράκων που βρίσκονται στον πυθμένα του!

Αλλά, είπαμε, το θέμα είναι πως πρέπει να στεκόμαστε φιλικά προς τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της τουρκικής (νεο-οθωμανικής) πολιτικής...
Η χάραξη των "νέων" ελληνοτουρκικών συνόρων, δεν είναι προφανώς καθόλου τυχαία. Όπως παρουσιάζεται στο χάρτη, η Τουρκία εμφανίζεται να κατέχει και μέρος της νοτιοανατολικής Βουλγαρίας. Ο προκλητικός τουρκικός χάρτης αποκαλύφθηκε με σχετικό πρωτοσέλιδο της τουρκικής εφημερίδας "Μιλλιέτ".
Το προκλητικότερο για την Ελλάδα: Ο χάρτης θεωρήθηκε σκανδαλώδης από την "Μιλλιέτ", επειδή, όπως εξηγεί η ίδια, "...παρουσιάζει να ανήκουν στην Τουρκία το Κιρκούκ, η Μοσούλη και το Άρμπιλ στο Βόρειο Ιράκ, καθώς και το Βατούμ στη Γεωργία"...»»»

Ο ίδιος πάντα χάρτης, δε θεωρήθηκε από την εφημερίδα "σκανδαλώδης" για την συμπερίληψη στην Τουρκία της Δυτικής (Ελλάδα) και Βόρειας Θράκης (Βουλγαρία), ούτε για τη συμπερίληψη της Σάμου, Ρόδου ακόμη και Κρήτης, ούτε επίσης για την προσάρτηση ολόκληρης της Αρμενίας.
Τι συμβαίνει τελικά στα "βαθιά" δωμάτια ισλαμιστών αλλά και στρατογραφειοκρατίας; Δεν πρόκειται για άλλη μια αμφισβήτηση του status της ευρύτερης περιοχής; Δεν διαφαίνεται όλο και πιό καθαρά πως, με μοχλό πίεσης τις μουσουλμανικές μειονοτήτες της ελληνικής και βουλγαρικής Θράκης, που τουρκοποιούνται ταχύτατα και δια της βίας, η Άγκυρα στήνει ένα νέο "Κόσσοβο";

Όπως εύστοχα γράφεται στο διαδίκτυο, "... πρέπει να ελευθερωθεί από τον ισλαμο-τουρκικό φόβο" η περιοχή μας, με πρώτη τη Θράκη. Να απαλλαγεί από την τυραννία του τρόμου της Άγκυρας, πριν χρησιμοποιήσουν αυτόν τον τρόμο τρίτες δυνάμεις, ανάβοντας το τελικό πράσινο φως στους επεκτατιστές της Τουρκίας. Ας μην ξεχνούμε πως η Τουρκία εφαρμόζει διαχρονικά τη μέθοδο της Αλεξανδρέττας (πάλαι ποτέ Αλεξάνδρειας της Συρίας), όπου με τη χρησιμοποίηση μικρών μειονοτήτων, επιτυγχάνει τη διεκδίκηση και κατάληψη τελικά της περιοχής που στοχοποίησε. Όπως ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση της μαρτυρικής Κύπρου.

Η γνωστοποίηση αυτού του χάρτη ασφαλώς δεν είναι τυχαία. Είναι ένα μικρό εργαλείο, ανάμεσα σε (κυριολεκτικά) χιλιάδες άλλα, που συνθέτουν το πλέον εγγενές ίδιον της δόμησης του τουρκικού κράτους: Τον σκληρό επεκτατισμό.

Υ.Γ.: Ο χάρτης αυτός ανήκει στο τουρκικό υπουργείο Παιδείας και δόθηκε σε μορφή cd σε τουρκικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης. Αποκαλύφθηκε στις 30.9.2009 (ένα χρόνο πριν) και τον επαναφέρουμε στη δημοσιότητα επειδή προφανέστατα ΔΕΝ αποτέλεσε μέρος των συζητήσεων του Γιώργου Παπανδρέου με τον Ταγίπ Ερντογάν, κατά την επίσκεψη του τελευταίου στην Αθήνα. Απόδειξη, είναι η κλιμακούμενη τουρκική επιθετική πολιτική τόσο στη Θράκη, όσο και στο Αιγαίο. Επιθετική πολιτική που γίνεται με την ανοχή της Αθήνας. Δεν επιθυμούμε να αναλογιστούμε πως υπάρχει συγκατάβαση από την πλευρά της Ελληνικής κυβέρνησης, σε κινήσεις της Άγκυρας που αφαιρούν γεωγραφικά κομμάτια της Ελλάδας. Δεν επιθυμούμε να σκεφτούμε πως Έλληνες πολιτικοί έχουν συναινέσει σε μία άτυπη σμίκρυνση της πατρίδας μας, στο όνομα της καλής γειτονίας, της φιλίας ή της οικονομικής δυσχέρειας... Αναμένοντας κάποια εξέλιξη (ελπίζουμε θετική) θα παρουσιάσουμε και νέα στοιχεία που ενισχύουν την ύποπτη υποχωρητικότητα του κράτους των Αθηνών...

Αναδημοσίευση από: http://anti-ntp.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: