Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

Προσπαθούν να κρύψουν ναό του Ασκληπιού οι Τούρκοι για να κατασκευάσουν φράγμα


Δεν υπάρχουν Αλλιανοί, ισχυρίζεται ο Τούρκος υπουργός Περιβάλλοντος

«Θέση Αλλιανοί δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο μια θερμή πηγή που αναστηλώθηκε πρόσφατα και λέγεται Paşa Ilıcası». Αυτή είναι η ανταπόκριση του Τούρκου υπουργού Περιβάλλοντος Veysel Eroğlu στης βολές που δέχεται με αφορμή την προσπάθειά του να καταχώσει την αρχαία θέση που χρονολογείται από τον 2ο αι. π.Χ. έως τον 2ο αι. μ.Χ. στα πλαίσια κατασκευής φράγματος στην περιοχή της Σμύρνης. Σύμφωνα με το σχέδιο λειτουργίας του νέου φράγματος Yortanli, η περιοχή όπου βρίσκονται οι Αλλιανοί, κοντά στην Πέργαμο, θα πλημμυρίσει και η θέση θα βυθιστεί για πάντα κάτω από τα νερά της τεχνητής λίμνης.
 Παρόμοια φαινόμενα δεν είναι άγνωστα στη γειτονική μας χώρα, όπου σημειώθηκε και η καταστροφή, σε ποσοστό 80%, της αρχαίας πόλης Ζεύγμα από τη λειτουργία του φράγματος Birecik το 2000. Έτσι, οι ενέργειες του υπουργού έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από τους πολιτισμικούς φορείς. Ο Ahmet Yaraş, επικεφαλής των ανασκαφών στη θέση επεσήμανε σε δήλωσή του τόσο τη σημασία των Αλλιανών ως κέντρου λατρείας του Ασκληπιού όσο και τα σημαντικά ευρήματα που περιλαμβάνουν άγαλμα του θεού της Ιατρικής, τη μεγαλύτερη ενιαία συλλογή αρχαίων ιατρικών εργαλείων που έχει εντοπιστεί ποτέ καθώς και 11.000 νομίσματα και άφθονα μεταλλικά, κεραμικά και γυάλινα αντικείμενα. Είναι επίσης γεγονός ότι μόλις το 20% της θέσης έχει ανασκαφεί ενώ η ανάπλαση της θερμής πηγής που αποτελούσε και το κέντρο της λατρείας του Ασκληπιού κόστισε στους τοπικούς παράγοντες 7 εκ. δολάρια.

Η παραπάνω οικονομική λεπτομέρεια είναι γνωστή στον υπουργό, που χρεώνει στην τοπική αυτοδιοίκηση τις εργασίες ανάπλασης για να αποσυνδέσει τον εαυτό του από οποιαδήποτε κίνηση που θα μπορούσε να αντικρούει τις σημερινές του θέσεις. Για τον ίδιο προφανώς λόγο, διαχωρίζει την περιοχή ευθύνης του, τη θέση, από την περιοχή ευθύνης του τοπικού Υπουργείου Πολιτισμού, τα κινητά ευρήματα. Χωρίς λοιπόν να αρνηθεί την ύπαρξη ευρημάτων, αναφέρει ότι αυτά ήδη προστατεύονται ενώ η κάλυψη της θέσης με άμμο πριν την πλημμύρα θεωρείται επίσης μέσο προστασίας.

Γεγονός είναι όμως ότι, παρά τις 16 νίκες των πολιτιστικών κατά των περιβαλλοντικών παραγόντων σε ισάριθμες δίκες για το θέμα των Αλλιανών, η θέση μάλλον θα ακολουθήσει την τύχη της πόλης Ζεύγμα, στο βυθό μιας νέας τεχνητής λίμνης.

Πηγή: Hürriyet, 1/09/10

Αναδημοσίευση από: http://www.arxaiologia.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: