Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2010

Βρέθηκε Μυκηναϊκό ανάκτορο στην Ιθάκη. Είναι όμως το τέλος της Οδύσσειας;


Αρχαιολόγοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που πραγματοποιούν εδώ και περίπου 16 χρόνια ανασκαφές στην περιοχή της Εξωγής, στη βόρεια Ιθάκη, ανακοίνωσαν ότι τα ευρήματα που έχουν στη διάθεσή τους αποτελούν σοβαρές ενδείξεις για να ταυτιστεί ο χώρος που ανασκάπτουν με μυκηναϊκό ανάκτορο. Σε δηλώσεις του ο καθηγητής Αρχαιολογίας στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Θανάσης Παπαδόπουλος, είπε πως οι ανασκαφές έφεραν στο φως ένα τριμερές μεγαροειδές κτίριο με διαστάσεις ανακτόρου παρόμοιου με εκείνα που έχουν αποκαλυφθεί στις Μυκήνες, την Πύλο και την Τίρυνθα.


Φυσικά, ένα μυκηναϊκό ανάκτορο στην Ιθάκη παραπέμπει στη φαντασία αρχαιολόγων και μη στον Οδυσσέα και τις περιπέτειές του που απαθανάτισε ο Όμηρος. Τα γεγονότα της Οδύσσειας τοποθετούνται κατά προσέγγιση στον 13ο αι. π.Χ. ενώ συστήνουν ισχυρή μυκηναϊκή παρουσία στην περιοχή του Ιονίου. Η αναζήτηση λοιπόν του ανακτόρου «του Οδυσσέα» στην Ιθάκη- κατ’ αναλογία με εκείνου «του Αγαμέμνονα» στις Μυκήνες και «του Νέστορα» στην Πύλο – παρέμενε μέχρι τώρα ευσεβής πόθος των αρχαιολόγων, ενώ δεν σπανίζουν οι περιπτώσεις αμφισβήτησης της ταύτισης της σύγχρονης με την Ομηρική Ιθάκη. Γεωλογικές και αρχαιολογικές ενδείξεις μάλιστα στήριζαν την ταύτιση άλλων νησιών του Ιονίου - π.χ. την Κεφαλονιά και τη Λευκάδα – με την πατρίδα του Οδυσσέα όπως περιγράφεται στον Όμηρο. Τι έχουμε όμως στην Εξωγή; Κατά τον κ. Παπαδόπουλο, οι κτιριακές εγκαταστάσεις εκτείνονται σε δύο άνδηρα που επικοινωνούν μεταξύ τους με κλίμακα λαξευμένη στο βράχο, κάτι που συμφωνεί με περιγραφές του ανακτόρου της Ιθάκης στην Οδύσσεια. Χαρακτηριστική είναι επίσης η θέση του κτιρίου, το οποίο βλέπει «σε τρεις θάλασσες» - επίσης συμφωνώντας με Ομηρική περιγραφή. Στο χώρο έχει βρεθεί και μία κρήνη η οποία χρονολογείται το 13ο αιώνα π.Χ, περίοδο κατά την οποία διαδραματίζονται τα όσα περιγράφονται στην Οδύσσεια. Τέλος, υπάρχει αναφορά για την εύρεση και πινακίδας με Γραμμική γραφή - πιθανότατα Γραμμική Β΄ - του τύπου που συναντάται σε μυκηναϊκά ανάκτορα. Θα μπορούσε λοιπόν να είναι το ανάκτορο αυτό η έμπνευση για την Οδύσσεια, και η «μητέρα των περιπετειών» να δώσει ώθηση σε μια άλλη, σύγχρονη περιπέτεια.

Αναδημοσίευση από: http://www.newsit.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: