Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2010

Σκανδιναβικές επιγραφές για τους "ΓΡΑΙΚΟΥΣ" (700-1100μΧ)


Στην Σουηδία έχουν βρεθεί λίθινες πλάκες περίτεχνα διακοσμημένες με ρούνες ή ρούνους που αναφέρονται στο Βυζάντιο. (Οι ρούνοι ή ρούνες είναι κέλτικης προέλευσης αλφάβητο που χρησιμοποιήθηκε από πολλούς βόρειους λαούς.).Είναι γνωστές ως Greece Runestones.Οι πλάκες αυτές όμως δεν αναφέρονται στο Βυζάντιο ως Βυζάντιο ή Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αποκαλούν το Βυζάντιο Grikland(=χώρα των Γραικών).Και όχι μόνο αυτό. Υπάρχει και η λέξη Grikk(j)ar(= Γραικοί).


Οι λίθινες αυτές πλάκες (runstones) έχουν φτιαχτεί από σκανδιναβικούς λαούς και δημιουργήθηκαν από την εποχή των Βίκινγκς(700-800 μΧ) έως το 1100 μΧ. . Περιέχουν κυρίως πληροφορίες (αναμνήσεις) από ταξίδια Σκανδιναβών μισθοφόρων στο Βυζάντιο. Οι λίθινες πλάκες είναι ένα συχνό φαινόμενο στις σκανδιναβικές χώρες. 30 από αυτές τις πλάκες αφορούν το Βυζάντιο ή Grikland όπως το ονομάζουν. Οι περισσότερες αφορούν την μισθοφορική φρουρά των Βαράγγων ή Αβαρυάγων που χρησιμοποιήθηκαν από τους Βυζαντινούς Αυτοκράτορες.

Οι πλάκες ποικίλουν σε μέγεθος, είδος λίθου και σχέδια.Η μικρότερη είναι 8.5 εκ × 4.5 εκ × 3.3 εκ και η μεγαλύτερη 18 μέτρα.

Σε 3 πλάκες είναι γραμμένη η λέξη Grikland, σε 25 πλάκες η λέξη Grikk(j)ar , σε 2 πλάκες η λέξη grikkfari για τους ταξιδιώτες προς το Βυζάντιο και σε μία πλάκα είναι γραμμένη η λέξη Grikkhafnir για τα βυζαντινά λιμάνια. Ανάμεσα σε όλες τις λίθους με ρούνες ή ρούνους, που αναφέρονται σε ταξίδια Σκανδιναβών σε άλλες χώρες, μόνο η Αγγλία (England runestones )αναφέρεται σε τόσο μεγάλη συχνότητα όσο το Βυζάντιο.

Στο Uppland υπάρχουν 18 λίθοι με ρούνες ή ρούνους που σχετίζονται με άνδρες που ταξίδεψαν στο Βυζάντιο(Ελλάδα),οι περισσότεροι εκ των οποίων πέθανα εκεί.

Πιό αναλυτικά οι λίθινες πλάκες αναφέρουν:

1.Αυτά τα ορόσημα είναι εις μνήμην των υιών της Inga.Ήλθε για να τους κληρονομήσει ,αλλά αυτά τα αδέρφια-Gerðarr και ο αδερφός του-ήλθαν να κληρονομήσουν από αυτή.Αυτοί πέθαναν στην ΕΛΛΑΔΑ

2.Αυτό το ορόσημο από τον Þorsteinn για τον πατέρα του Sveinn και για τον αδερφό του Þórir.Ήταν στην ΕΛΛΑΔΑ

3.Ο Ragnvaldr έχει τις γλυπτές ρούνες' (αυτός) ήταν στην ΕΛΛΑΔΑ διοικητής της ακολουθίας

4.Η Ástríðr έχει αναγείρει αυτές τις πέτρες εις μνήμην του Eysteinn, του συζύγου της, ο οποίος επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ και βρήκε το τέλος του στην ΕΛΛΑΔΑ

5.Jarlabanki ... Αυτός βρήκε τον θάνατο στην ΕΛΛΑΔΑ

6.Οι Þegn,Sunnhvatr και Þórulfr ανήγειραν αυτήν την λίθο εις μνήμην του Tóki, του πατέρα τους.Αυτός χάθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ

7.Ingiþóra... ... και εις μνήμην του Ketill-... πατέρα της, τξιδιώτης στην ΕΛΛΑΔΑ

8.Ο Folkmarr ανήγειρε αυτήν την λίθο εις μνήμην του Folkbjörn,του γιού του.Αυτός επίσης πέθανε ανάμεσα σε ΕΛΛΗΝΕΣ.Θεέ μου βοήθα την ψυχή και το πνέυμα του.

9...η λίθος έχει ανεγερθεί εις μνήμην του...Έπεσε στην ΕΛΛΑΔΑ.Θεέ μου βοήθα την ψυχή του.

10.Οι Tófa και Hemingr έχουν ανεγείρει αυτήν την λίθο εις μνήμην του Gunnarr,του γιού τους, και... Αυτός πέθανε ανάμεσα σε ΕΛΛΗΝΕΣ.Θεέ μου και μητέρα του του Θεού βοήθα την ψυχή του.

11.και...Αυτός πέθανε στην ΕΛΛΑΔΑ

12.Οι Þorgerðr και Sveinn,ανήγειραν αυτήν την λίθο εις μνήμην των Ormgeirr και Ormulfr και Freygeirr.Αυτός πέθανε στον ήχο της Sila (Selaön), και οι υπόλοιποι στο εξωτερικό στην ΕΛΛΑΔΑ

13.Οι Eiríkr και Hákon και Ingvarr και Ragnhildr, αυτοι ... ... ... Αυτός πέθανε στην ΕΛΛΑΔΑ.Είθε ο Θεός και η μητέρα του Θεού να βοηθήσουν την ψυχή του.

14.Ο Kárr ανήγειρε αυτήν την λίθο εις μνήμην του Haursi, του πατέρα του' και ο Kabbi(?)/Kampi(?)/Kappi(?)/Gapi(?) εις μνήμην ενός συγγενή του από γάμο.Αυτός ταξίδεψε αξίως' απόκτησε πλούτο στην ΕΛΛΑΔΑ για τον/την κληρονόμο του.

15.Οι Ingimundr και Þórðr (και) Jarl και Vígbjôrn(?)έχουν ανεγείρει αυτήν την λίθο εις μνήμην Ingifastr,του πατέρα τους,ένας καπετάνιος(;)/λοχαγός(;) που ταξίδεψε στην ΕΛΛΑΔΑ, υιός του Ióni' και εις μνήμην του Ígulbjôrn.

16.Η Steinhildr έχει ανεγείρει αυτήν την λίθο εις μνήμην του Viðbjôrn,του συζύγου της,ταξιδιώτης στην ΕΛΛΑΔΑ

17."Ο καπετάνιος/λοχαγός Ljótr ανήγειρε αυτήν την λίθο εις μήμην του υιού του.Αυτός που χάθηκε ονομάζονταν Áki.Αυτός διήυθηνε ένα εμπορικό πλοίο' αυτός ήρθε στην ΕΛΛΑΔΑ....

18.Η Fastvé έχει ανεγείρει αυτήν την λίθο εις μνήμην των Gerðarr και Ótryggr, υιών της.Ο άλλος(ο τλευταίος) πέθανε στην ΕΛΛΑΔΑ

19.Ο/Η Bjôrn έχει ανεγείρει αυτήν την λίθο εις μνημην...πέθανε στην ΕΛΛΑΔΑ

20.Ο Vésteinn.... εις μνήμην του Freysteinn,αδερφού του, ο οποίος πέθανε στην ΕΛΛΑΔΑ

21.Οι Andsvarr και Ern-... ...ο πατερας τους.Αυτός βρήκε τον θάνατο στην ΕΛΛΑΔΑ

22.Ο Þryðríkr (ανήγειρε) την λίθο εις μνήμην του υιού του, άξιος και γενναίος άνδρας.Óleifr/Gulleifr ταξίδεψε στην ΕΛΛΑΔΑ

23.Guðrún ανήγειρε αυτή την λίθο εις μνήμην του Heðinn' αυτός ήταν ανιψιός του Sveinn's.Αυτός ήταν στην ΕΛΛΑΔΑ....

24.Οι Vésteinn, Agmundr και Guðvér ανήγειραν αυτήν την λίθο εις μνλημην του Báulfr,πατέρα τους, ένας Þegn(;) δύναμης.Αυτός ήταν με τους ΕΛΛΗΝΕΣ και πέθανε μαζί τους.

25....αυτή η λίθος είναι εις μνημην του Geir....Αυτός βρήκε το τέλος του στην ΕΛΛΑΔΑ

26.Πλευρά Α:Η Þorgerðr ανήγειρε την λίθο αυτήν εις μνήμην του Ôzurr,θείου της.Πέθανε στην ΕΛΛΑΔΑ
Πλευρά Β:Ο καλός άνθρωπος Gulli έχει 5 υιούς.Ο γενναίος άνδρας Ásmundr έπεσε στο Fœri' Ôzurr βρήκε τον θάνατο στην ανατολική ΕΛΛΑΔΑ

27.Οι Ásgauta/Áskatla και Guðmundr, ύψωσαν αυτό το μνημείο εις μνήμην του Oddlaugr,ο οποίος έζησε στο Haðistaðir.Αυτός ήταν καλός σύζυγος' πέθανε στην ΕΛΛΑΔΑ

28.Agmundr ανήγειρε αυτήν την λίθο εις μνήμην του συγγενή του Ásbjôrn' και η Ása εις μνήμην του άνδρα της.Και αυτός ήταν υιός του/της(;) Kolbeinn' πέθανε στην ΕΛΛΑΔΑ

29...έκανε αυτά τα μνημεία εις μνήμην του Sveinn,υιού της, ο οποίος βρήκε τον θάντο στην ανατολή στην ΕΛΛΑΔΑ

30.Ormika, Ulfhvatr (;), η Ελλάδα, η Ιερουσαλήμ, η Ισλανδία, Serkland

Αναδημοσίευση από: http://www.phorum.gr/viewtopic.php?f=51&t=165751&start=0

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Γραικοί mathame stin istoria sto scholio oti simainoi: "sklavoi", kai oti etsi mas apokalousan oi Tourkoi. Einai poli endiaferon na vrei kaneis giati apo kalousan to Byzandio Grikland kai ochi Hellas, otan oi Kinezoi mas apokaloun: Sella kai oi araves: Younan. Echeis tipota na peis pano se afto?

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΑΚΗΣ είπε...

Κάνοντας μία αναζήτηση για το όνομα “Γραικός” και για την ετυμολογία του, βλέπουμε ότι αρχικά δεν είχε μειωτική σημασία αλλά, αντιθέτως, ήταν το όνομα των Ελλήνων πολύ πιό πριν πάρουμε το όνομα “Έλληνες” από τον υιό του Δευκαλίωνα, Έλληνα. Αυτό το ομολογούν και οι αρχαίοι συγγραφείς μας. Ο Γραικός ήταν αδελφός του Μακεδόνα και του Μάγνη, παιδιών του Δία και της Πανδώρας, σύμφωνα με τον Ησίοδο. Τα παιδιά του Γραικού (η φυλή καλύτερα) ονομάστηκαν “Γραίοι” και η πόλη τους Γραία(όπως αναφέρει και ο Όμηρος) ή Γραικήν. Τον 8ο αιώνα π.χ οι Γραικοί αποίκισαν την Ιταλία και το όνομα τους έγινε ταυτόσημο με αυτό των Ελλήνων, σε τέτοιο βαθμό που οι Λατίνοι αποκαλούσαν με τον όρο Graeci όλα τα Ελληνικά φύλα. Από το Graeci προέρχεται και η μειωτική λατινική λέξη “Γραικύλος” που χαρακτήριζε τον ξεπεσμένο, παρηκμασμένο και δουλοπρεπή Έλληνα επί Ρωμαικής κυριαρχίας.


Οι Σκανδιναβοί μας αποκαλούν “Γραικούς” λόγω του ότι με την εγκαθίδρυση του Χριστιανισμού η λέξη Έλλην έγινε ταυτόσημη του εθνικός και ειδωλολάτρης, και άρα έπρεπε να εξαφανιστεί. Τότε ήταν που εμείς οι Έλληνες γίναμε Ρωμαίοι, Ρωμιοί ή Γραικοί μέχρι και τον 19ο αιώνα.

Φιλικά Ιωάννης Καρυοφυλάκης.