Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010

Ποιος θα ξαναστήσει τον Κολοσσό της Ρόδου;


Ο Κολοσσός της Ρόδου, ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου που ανεξίτηλα μένει στον χρόνο, για να περνά η αρμύρα μέσα από το κουφάρι του και να μένει ζωντανός στους παπύρους της ιστορίας. Άγαλμα που φανερώνει την λατρεία των ανθρώπων στον Θεό Ήλιο, όταν αυτός έσωσε την Ρόδο από την πολιορκία του Δημητρίου του Πολιορκητή το 305 π.Χ, ο οποίος πολέμησε στο πλευρό των Αντιγονίδων της Μακεδονίας, για να πάρουν το μερίδιο, που είχε αφήσει ο Μ. Αλέξανδρος στη δυναστεία των Πτολεμαίων.


Η Ρόδος με την ιστορία την βαθιά χαραγμένη στους αιώνες, αναζητά τις ρίζες της και μιλά για την ανάτασή της, ενόσω το χέρι της οικονομικής κρίσης φθάνει βαθιά στα σωθικά της. Δεν ζητά να αναστήσει τον Κολοσσό της, ως ένα στείρο αντίγραφο αρχαίου θαύματος. Αναζητά, όμως, να δημιουργήσει ένα νέο θαύμα εκδοχής και οπτικής 21ου αιώνα, που θα αντλεί την έμπνευσή του από το αρχαίο. Θα πρέπει να είναι ένα εξελικτικό δημιούργημα, που θα προσδώσει υπόσταση στις απαράμιλλες συμβολικές αξίες του Κολοσσού, αποσκοπώντας να καταστεί ένα επίτευγμα της εποχής μας. Θα αποτελεί σύμβολο του Ελληνικού πολιτισμού και θα εμπλουτισθεί με ένα οικουμενικό ιδεολογικό περιεχόμενο, ανέφερε στην ομιλία του στο ΣΕΤΕ ο κ. Μπαρμπούτης (Διευθυντής επικοινωνίας και δημοσιών σχέσεων στο Rodos Palace, Εκπρόσωπος Έργου Κολοσσού Δήμου Ροδίων, Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας Τουρισμού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου ).

Ο κ. Μπαρμπούτης, συνέχισε λέγοντας πως για να εξασφαλισθούν τα στοιχεία διεθνούς αναγνώρισης και αποδοχής ενός τέτοιας αξίας δημιουργήματος, καλό θα ήταν να γίνει προκήρυξη ενός ανοιχτού παγκόσμιου καλλιτεχνικού διαγωνισμού. Έτσι, θα δημιουργηθεί μια πανσπερμία ιδεών, που θα έχουν σαν τελικό αποδέκτη την Ρόδο. Εναλλακτικά, πρόσθεσε, μπορεί να γίνει ανάθεση του εγχειρήματος σε ένα πολύ διάσημο αρχιτεκτονικό καλλιτεχνικό οίκο, ο οποίος με το κύρος του θα έδινε υπεραξία στο εγχείρημα . Παραδείγματα καλλιτεχνών ουκ ολίγα, μεταξύ των οποίων ο καινοτόμος αρχιτέκτονας φωτός Gert Hof, ο γνωστός σε όλους μας πια Calatrava, o πολυβραβευμένος Frank Gehry δημιουργός μεταξύ των πολλών του Μουσείου Guggenheim στο Μπιλμπάο και άλλοι πολλοί, που θα εναρμονιζόταν στο όραμα, το ιδεολογικό πλαίσιο με τους στόχους που έχουν τεθεί προς υλοποίηση.

Σκοπός δεν είναι η εμπορευματοποίηση του έργου, πράγμα που παραπέμπει σε ξενόφερτη κουλτούρα, υπογράμμισε ο κ. Μπαρμπούτης. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να επενδύσουμε τους πόρους, που θα εισπράττουμε για την περαιτέρω αξιοποίηση του έργου με δράσεις όπως είναι η διάδοση της Ελληνικής Ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Ουσιαστικά, αυτό που θα ήταν ευκταίο είναι η δημιουργία ενός γειτνιάζοντος θεματικού Μουσείου για τον αρχαίο Κολοσσό και την αρχαία Ρόδο, τόνισε ο κ. Μπαρμπούτης.

Αυτό το επίτευγμα τουριστικού προορισμού θα κερδίζει διαρκώς τεράστια δημοσιότητα και παγκόσμια απήχηση. Μαζί με το επίτευγμα, η Ρόδος θα επανατοποθετηθεί δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη. Ο προορισμός θα δημιουργεί συνθήκες εξαιρετικής ζήτησης, κάτι που θα α δρομολογήσει νέα δεδομένα στις τουριστικές εξελίξεις και στις προσόδους του νησιού, σημείωσε ο κ. Μπαρμπούτης.

Παράλληλα, ως έργο πολιτισμού, πρόσθεσε ο κ. Μπαρμπούτης, θα συμβάλει στην αξιοποίηση των εθνικών θησαυρών, θα συνεισφέρει στην ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και θα ενισχύει το αίσθημα της εθνικής μας υπερηφάνειας καθιστώντας τη Ρόδο οικουμενικό πομπό μηνυμάτων παγκόσμιας ειρήνης σε διεθνές επίπεδο, ανέφερε κ. Μπαρμπούτης.

Κλείνοντας την ομιλία του ζήτησε από τον σημερινό Υφυπουργό Τουρισμό και Πολιτισμού να αναλάβει δράση και πρωτοβουλία προκειμένου το όραμα όλων των Ροδίων, των Δωδεκανησίων και των Ελλήνων να γίνει απτή πραγματικότητα .

Αναδημοσίευση από: http://www.traveltimes.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: