Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010

Η Ελληνική επίδραση στη διακήρυξη της Αμερικάνικης ανεξαρτησίας της 4ης Ιουλίου


Η αρχαία Ελλάδα έχει επηρεάσει το δυτικό κόσμο από πολλές απόψεις, αλλά το πιο σημαντικό στοιχείο της σύγχρονης κοινωνίας μας, η δημοκρατία, υπήρξε το βασικό στοιχείο για την αμερικανική ανεξαρτησία. Σε μια ομιλία στο λευκό οίκο στις 9 Μαρτίου, ο πρόεδρος Ομπάμα περιέγραψε αυτή την επίδραση.

«Ήταν αυτό το δημοκρατικό παράδειγμα ενός μικρού συνόλου από πόλεις-κράτη πριν 2.000 χρόνια που ενέπνευσε τη γενιά που ίδρυσε αυτή τη χώρα και οδήγησε τους πρώτους αμερικάνους να πιστέψουν ότι « η εποχή της Ελλάδας θα ξαναζωντανέψει στα δάση της Αμερικής».


«Είναι το αίσθημα της αρχοντιάς και της ηθικότητας που βρίσκουμε στις σελίδες των διαχρονικών ελληνικών κειμένων, που δίδαξε μαθητές σε κάθε γωνιά του κόσμου, όλα αυτά τα χρόνια.

Όλοι οι πρόγονοί μας μελέτησαν τα κείμενα των αρχαίων ελλήνων και άντλησαν έμπνευση από αυτά, όσον αφορά την ηθική, τους κανόνες συμπεριφοράς και το αίσθημα ανεξαρτησίας.

Ο συγγραφέας Tom Jewett σημειώνει ότι «Ο Τζέφερσον θαύμαζε πολλές πτυχές των αρχαίων Ελλήνων. Μπορούσε να διαβάζει και να μιλά τη γλώσσα τους. Συμφωνούσε με πολλές από τις απόψεις τους, όπως το ότι ο άνθρωπος αποτελεί το μέτρο για τα πάντα. Αυτό αποτελούσε τη βάση της πίστης του στον ουμανισμό, ο οποίος δεν αναγνώριζε όρια στη χρήση του μυαλού.

Ο Τζέφερσον επηρεάστηκε, επίσης, από τον Επίκουρο και τους Στωικούς. Πίστευε κι αυτός ότι η ευτυχία είναι ο κύριος στόχος της ανθρωπότητας και μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ηθικές ενέργειες . Από τους στωικούς πήρε τις ιδέες της χαλιναγώγησης των συναισθημάτων, του αυτοελέγχου, της αυτοσυγκράτησης και τις ορθολογικής συμπεριφοράς απέναντι στην δυστυχία.

Ο Joe Wolverton γράφει πως ο «George Wythe, από τη Βιρτζίνια, γνωστός ως «ο δάσκαλος της ελευθερίας», είχε μάθει από τη μητέρα του να εκτιμά τα κείμενα των αρχαίων». Δυστυχώς, η μητέρα του πέθανε όταν ήταν πολύ νέος αλλά έζησε αρκετά για να στηρίξει την εκπαίδευση του γιού της σε γερά θεμέλια».

Σύμφωνα με ένα βιογράφο, ο Wythe «είχε άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, την οποία διδάχθηκε από τη μητέρα του».

Ο John Adams συχνά χρησιμοποιούσε ελληνικές λέξεις στα γράμματά του προς τον Τζέφερσον. Ήταν μεγάλος θαυμαστής του Ξενοφώντα.

Επίσης, ο έλληνας φιλόσοφος Πολύβιος από την Μεγαλούπολη της Αρκαδίας, άσκησε μεγάλη επιρροή στους προγόνους. Τα πολιτικά του φρονήματα πάντα έλκυαν τους στοχαστές της δημοκρατίας, από ον Κικέρωνα ως τον Μοντεσκιέ και τους ιδρυτές των ΗΠΑ. Ο Marshall Davies Lloyd αμφισβήτησε το κατά πόσο ο Πολύβιος επηρέασε του ιδρυτές της ανεξαρτησίας να εφαρμόσουν την διάκριση των εξουσιών στη διακυβέρνηση. Ο LIoyd απέδωσε την προέλευση της θεωρίας του μικτού συντάγματος στην αρχαιότητα και ειδικά στον Πολύβιο, όταν υπογράμμιζε τις ομοιότητες μεταξύ του συστήματος του Πολύβιου και αυτό του Αμερικανικού συντάγματος.

Αυτοί οι άντρες είχαν μελετήσει τον Πολύβιο, τον Αριστοτέλη και τον Κικέρωνα και χρησιμοποίησαν τις αρχαίες μορφές για να διατυπώσουν και να διευκρινίσουν τις ιδέες τους πριν την συνέλευση.

Στις 4 Ιουλίου λοιπόν, οι Ελληνο-αμερικάνοι έχουν ακόμα ένα λόγο για να γιορτάζουν την Αμερικανική ανεξαρτησία, κι αυτός είναι η ελληνική της κληρονομιά.

Αναδημοσίευση από: http://usa.greekreporter.gr/?p=2126

Δεν υπάρχουν σχόλια: