Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Τρίτη, 6 Ιουλίου 2010

Αιγηϊδα. Η μάνα γη των Πρωτοελλήνων


Στην Αιγηϊδα υποτίθεται ότι έφθασαν (οι Αφρικανοί που στο μεταξύ είχαν μεταμορφωθεί σε… Μογγόλους;!) πριν από 25.000 χρόνια περνώντας από τον Βερίγγειο τότε ισθμό και τον πορθμό και από την Άπω –Αλάσκα απλώθηκαν ως τη Γη του Πυρός (μεταμορφωνόμενοι ταυτόχρονα σε… Ερυθρόδερμους, άγνωστο γιατί).


Εκτιμούμε την εικασία εντελώς φαντασιώδη. Διότι…
α) Τίποτε δεν αποδεικνύει την προέλευση του ανθρώπου από τον (Αυστραλό) πίθηκο. Ακόμη κι αν επιμείνουμε σε αυτήν, στην κοιλάδα του Αξιού, 65 χλμ. Β.Δ. της Θεσσαλονίκης, βρέθηκε κρανίο εξελιγμένου πιθήκου (Ουρανοπίθηκος ο Μακεδονικός) 9-10 εκ. ετών. Γιατί να μην είναι αυτός ο πρόγονος του ανθρώπου;

β) Οι λίθινοι πελέκεις της Αφρικής είναι 1 εκ. ετών. Την ίδια ηλικία έχουν και τα λίθινα εργαλεία που βρέθηκαν στο Βαλλονέ της Γαλλίας. Άρα υπήρχαν άνθρωποι στην Ευρώπη. Όμως στην Περδίκκα Πτολεμαϊδος βρέθηκε τον Οκτώβριο του 1977 σκελετός γιγαντιαίου μαστόδοντος του είδους «παλαιοντόξουτον αντίκους» και γύρω του όπλα και εργαλεία που χρησιμοποίησαν οι κυνηγοί για να το φονεύσουν και να το τεμαχίσουν (Σκελετός, όπλα, εργαλεία εκτίθενται σε κτίσμα που ανεγέρθηκε επί τόπου). Η ηλικία του προσδιορίσθηκε από το πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνα (ΗΠΑ) μεταξύ 2,3 και 3,2 εκ. ετών. Άρα γιατί από την Αφρική; Στην Πτολεμαϊδα βρέθηκαν εργαλεία 6 εκ. ετών. Στην Ικαρία, στη Μήλο και στο Πόρτο-Ράφτη Αττικής 4-5 εκ. χρόνων. Στη Χαλκιδική, όπως και στη Μάνη 11-12 εκ. ετών. Η χρονολόγησή τους έγινε με τη μέθοδο του παλαιομαγνητισμού.

Τότε η Ελλάδα καλυπτόταν από πυκνά δάση και είχε τροπικό κλίμα. Μετά με το πρώτο κύμα παγετώνων ο άνθρωπος κατέφυγε στις σπηλιές. Από αυτή τη μεταγενέστερη εποχή είναι ο Αρχάνθρωπος των Πετραλώνων. Ως πριν από 15-20.000 χρόνια, η Ευρώπη καλυπτόταν από τους πάγους της δ’ παγετώδους εποχής (Βούρμιος) που άρχισε πριν από 100-120.000 χρόνια. Στην άφιξη των πάγων πρέπει κατά την γνώμη μας να οφείλεται η εξαφάνιση των Νεαντερντάλιων και όχι στην εξόντωσή τους από τους …Αφρικανούς που άφησαν τη ζεστή Ήπειρο τους και εξόρμησαν προς κατάκτηση των παγετώνων. Οι νέοι κάτοικοι της Ευρώπης προχωρούσαν στο βαθμό που υποχωρούσαν οι πάγοι. Από πού έρχονταν; Από το μόνο τμήμα της ηπείρου που ήταν ελεύθερο από πάγους και διέθετε εύκρατο κλίμα. Και το κλίμα αυτό ήταν η Αιγηίς – η περιοχή που γεννήθηκε ο λευκός άνθρωπος ο οποίος δεν χρειάσθηκε να αλλάξει χρώμα.

Υπάρχουν δύο θεωρίες για την προέλευση του ανθρώπου.
α) Η μονογενετική… όλοι οι άνθρωποι και οι φυλές προέρχονται από κάποιους κοινούς προγόνους, από μία και μοναδική κοιτίδα, την αρχική του ανθρώπινου είδους.

β) Η πολυγενετική… κατά την οποία το ανθρώπινο είδος προήλθε από τόσες κοιτίδες, όσες και οι βασικές φυλές. Είμαστε οπαδοί της δεύτερης, επειδή εκτιμούμε την μονογενετική θεωρία άλογη.

Γιατί η ανθρωπογένεση να σημειωθεί μόνο σε ένα σημείο του πλανήτη; Γιατί και πως τα όντα της μιας και μοναδικής απλώθηκαν σε όλη τη Γη; Γιατί και πως οι απόγονοι των ίδιων αρχικών προγόνων διαμορφώθηκαν σε φυλές που διαφέρουν τόσο πολύ μεταξύ τους σωματικώς, ψυχικώς και πνευματικώς; Θα ήταν λογικότερο να υποθέσουμε ότι κάθε φυλή προήλθε από την δική της κοιτίδα, από την οποία απλώθηκε ακτινοειδώς προς όλες τις δυνατές κατευθύνσεις. Αυτή ενισχύεται από το ότι ακόμα και σήμερα παρά τις μεταναστεύσεις, μετακινήσεις κλπ κάθε φυλή παραμένει κατά βάση στο δικό της χρώμα.

Συμπέρασμα: Ο άνθρωπος εμφανίσθηκε (όχι ταυτοχρόνως) σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Οι κοιτίδες του είναι τουλάχιστον όσες και οι βασικές φυλές. Η Αιγηίς, με πυρήνα της την αρχαιότερη χέρσα επιφάνεια της γης, κάλυπτε το Ιόνιο, την Ελληνική χερσόνησο, το Αιγαίο, την Μ.Ασία, την Κρήτη, την Κύπρο, ως ενιαία ξηρά. Την διέσχιζαν οι ποταμοί Αιγαίος και ο Αδρίας. Είχε κλίμα εύκρατο, νερά άφθονα, αξιόλογες πεδινές εκτάσεις που αργότερα έγιναν το Ιόνιο και το Αιγαίο Πέλαγος. Η Αιγηίς πρέπει να υπήρξε χώρος ανθρωπογένεσης διότι είχε όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις.

Αυτήν την λογική υπόθεση επιβεβαιώνουν τα ευρήματα που προαναφέρθηκαν (Τρυγλιανός Άνθρωπος, Αρχαιάνθρωπος, Περδίκκα, φωτιά Πετραλώνων). Συμπέρασμα: «Ο πρώτος άνθρωπος εμφανίσθηκε κοντά στην λίμνη Κωπαίδα, προτού υπάρξει καν η Σελήνη». (Πλάτων, «Μενέξενος»). «Από τους Έλληνας των ανθρώπων το γένος ξεκίνησε» (Διογένης Λαέρτιος: «Βίοι Φιλοσόφων»). «Ο πρώτος άνθρωπος» που αναφέρει ο Πλάτων ήταν ο Πρωτοέλλην.

Αναδημοσίευση από: http://www.xirafi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: