Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

Λίμνος. Ο αρχαιότερος οικισμός του Αιγαίου ηλικίας 14.000 ετών.


Εκπληκτα τα μέλη της ομάδας αρχαιολόγων με επικεφαλής τον καθηγητή της Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Νίκο Ευστρατίου ανακαλύπτουν στη Λήμνο τα απομεινάρια του παλαιότερου έως τώρα ανθρώπινου οικισμού στο Αιγαίο. Τα πρώτα ευρήματα Ελλήνων αρχαιολόγων και συνεργαζόμενων ερευνητών από Πανεπιστήμια της Αμερικής και της Ιταλίας μιλούν για σημαντικά ευρήματα του 12000 π.Χ., δηλαδή πριν 14.000 χρόνια.


Αρχαιολόγοι με επικεφαλής τον καθηγητή Ν. Ευστρατίου του ΑΠΘ στην παραλία Λουρί του Δήμου Μούδρου Ευρήματα που τοποθετούν στη Λήμνο την παλαιότερη ανθρώπινη εγκατάσταση στο Αιγαίο. Μια θέση που, όπως λένε οι επιστημονικές πληροφορίες, αντίστοιχή της λείπει ακόμη και από το σύνολο των ηπειρωτικών Βαλκανίων.

Αρχαιολογικά ευρήματα, κυρίως λίθινα εργαλεία και μάλιστα πολύ καλής ποιότητας, φέρνουν στο φως αρχαιολόγοι που σκάβουν στη θέση Ούριακος της παραλίας Λουρί του δημοτικού διαμερίσματος Φισίνη του Δήμου Μούδρου στη Λήμνο. Η πολύ ενδιαφέρουσα αρχαιολογικά θέση εντοπίστηκε πριν από περίπου δύο χρόνια κατά τη διάρκεια διαμόρφωσης του χώρου για τη δημιουργία υπαίθριου χώρου στάθμευσης των επισκεπτών της όμορφης παραλίας.

Στις αρχές του Ιουνίου ξεκίνησε η αρχαιολογική ανασκαφή που έφερε στο φως ευρήματα της επιπαλαιολιθικής εποχής, δηλαδή πριν 14.000 χρόνια περίπου. Τα πρώτα στοιχεία της ανασκαφής κάνουν λόγο για μια εγκατάσταση κυνηγών, τροφοσυλλεκτών και ψαράδων του 12000 π.Χ., τα οποία σύμφωνα με τους αρχαιολόγους ανατρέπουν τα μέχρι τώρα στοιχεία για την ανθρώπινη παρουσία στον χώρο του Αιγαίου. Εως τώρα πίστευαν ότι οι παλαιότερες ανθρώπινες παρουσίες έχουν εντοπιστεί στο Αρχιπέλαγος στη λεγόμενη Σπηλιά του Κύκλωπα στα Γιούρα, βόρεια της Αλοννήσου και στο Μαρουλά της Κύθνου, προσδιοριζόταν δε στο 8000 π.Χ.

«Η Λήμνος», λέει Νίκος Ευστρατίου, ο επικεφαλής των ανασκαφικών εργασιών, καθηγητής προϊστορικής αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, «είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή για τα προϊστορικά αρχαιολογικά της ευρήματα. Μέχρι τώρα η πιο γνωστή αρχαιολογική περιοχή ήταν η Πολιόχνη και μετά το Κουκκονήσι. Τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια άλλη ενδιαφέρουσα διάσταση της ανθρώπινης παρουσίας στο νησί, που μας πάει τουλάχιστον 12 χιλιάδες χρόνια π.Χ. και αφορά την εγκατάσταση ανθρώπινης παρουσίας. Είμαστε πάντως στην αρχή της ανασκαφής πλην όμως διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για μια πλούσια και ενδιαφέρουσα επιστημονικά θέση».

Τα πρώτα ευρήματα καθώς και τα συμπεράσματα των νέων σημαντικών αρχαιολογικών ανασκαφικών εργασιών, που γίνονται με τη συνδρομή του Δήμου Μούδρου και με τη χρηματοδότηση του Ινστιτούτου Αιγαιακής Προϊστορίας αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα σε διεθνές αρχαιολογικό συνέδριο. Να σημειώσουμε εδώ πως η Λήμνος θεωρείται μια από τις περιοχές με σημαντικά προϊστορικά αρχαιολογικά ευρήματα, όπως ο οικισμός της Πολιόχνης που κατοικήθηκε από τα μέσα της 5ης έως τα τέλη της 2ης χιλιετίας π.Χ. και του οικισμού στο Κουκονήσι της ίδιας περίπου χρονολογικής περιόδου από την πρώιμη έως την ύστερη εποχή του Χαλκού.

Του Στρατή Μπαλάσκα.
Αναδημοσίευση από: www.enet.gr

Σχόλιο ιστολογίου: Ποιοί κατοικούσαν στην Λίμνο πριν από 14.000 χρόνια; Μας λένε ότι μετράμε μόνο 4.000 χρόνια ιστορίας και παρουσίας στον ελλαδικό χώρο. Απορώ πως γίνετε να εθελοτυφλεί η επιστημονική κοινότητα και να συνεχίζει να κρύβεται πίσω από το δάχτυλο της. Είναι άκρως εκνευριστικό το ότι αγνοούν επιδεικτικά ευρήματα και ανασκαφές και να συνεχίζουν να ψεύδονται για να καλύψουν την ιστορική ανυπαρξία τους. Οι απόγονοι του Ασπαρούχ ονομάζονται "Μακεδόνες" και οι Ουιγούροι του Θιβέτ βάφτισαν τον Όμηρο "αρχαίο Τούρκο"(!) και πρόγονο τους. Αγνοούν επιδεικτικά ευρήματα και ανασκαφές και συνεχίζουν να ψεύδονται για να καλύψουν την ιστορική ανυπαρξία τους. Φτάνει πια τόση υποκρισία. Η Ελλάδα είναι κάτι παραπάνω από μία μικρή και όμορφη (για διακοπές) χώρα. Η Ελλάδα είναι η απαρχή και η βάση της ιστορίας των λαών. Η αναχρονολόγηση της ιστορίας της επηρεάζει άμεσα και την παγκόσμια ιστορία της ανθρώπινης ύπαρξης, δημιουργώντας χρονικά και ιστορικά κενά. Επιδεικτικά αρνούνται την ύπαρξη των Ελλήνων προβάλλοντας ως αρχαιότερους κάποιους λαούς που οι ίδιοι μαρτυρούν ότι διδάχτηκαν τον πολιτισμό από τους Έλληνες. Ο στρουθοκαμηλισμός σε όλο του το μεγαλείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: