Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2010

Τύρινθα. Η Κυκλώπεια πόλη

Η Τίρυνθα είναι χτισμένη πάνω σε έναν χαμηλό λόφο. Βρίσκεται στο όγδοο χιλιόμετρο του δρόμου Άργους - Ναυπλίου. Υπάρχουν ίχνη κατοίκησης από την νεολιθική εποχή μέχρι την ύστερη αρχαιότητα, αλλά άκμασε ιδιαίτερα την εποχή του χαλκού. Περίπου το 2700 με 2200 π.Χ., υπήρχαν πολλοί κάτοικοι και ένα κυκλικό κτήριο στην κορυφή του λόφου χτισμένο με τον "Κυκλώπειο" τρόπο.


Υποτίθεται ότι περίπου το 1600 με 1000 π.Χ. ο λόφος οχυρώθηκε με τα κυκλώπεια τείχη από τον μυθικό ιδρυτή του τον Προίτο, ο οποίος λόγω της διαμάχης του με τον αδερφό του Ακράσιο αυτοεξορίστηκε στην Λυκία. Όταν επέστρεψε όμως έφερε μαζί του και τους Κύκλωπες οι οποίοι και έχτισαν τα μυθικά τείχη της πόλης. Με την Τίρυνθα συνδέονται οι μυθικοί ήρωες Βελλερεφόντης, Περσέας και Ηρακλής.

Κατά τους ιστορικούς χρόνους η Τίρυνθα μετά από τις συνηθισμένες συγκρούσεις ( που είναι και η αιώνια κατάρα μας) καταστράφηκε από το Άργος στις αρχές του 5ου αιώνα και απο τότε ουσιαστικά δεν ξανακατοικήθηκε.

Ο Ερρίκος Σλήμαν κάνει (δυστυχώς ή ευτυχώς) ανασκαφές στα έτη 1884 και 1885. Ευτυχώς γιατί έβγαλε στο φως άλλο ένα κομμάτι λαμπρής ιστορίας, και δυστυχως γιατί ο χώρος έχει υποστεί μεγάλες ζημιές από τις απρόσεκτες ανασκαφές του με αποτέλεσμα να έχουν χαθεί για πάντα αξιοπρόσεκτα ευρήματα. Όμως ότι και να κατέστρεψε ο Σλήμαν σίγουρα έχει λιγότερη ευθύνη από το ελληνικό κράτος που με ελαφρά την καρδία αδιαφόρησε (όπως εξάλλου κάνει πάντα) αφήνοντας εκτεθειμένο στο έλεος αρχαιοκάπηλων και καιρικών φαινομένων το μνημείο.

Κανείς δεν ξέρει τι στοιχεία έχουν κλαπεί ή καταστραφεί ή παραποιηθεί μεταφερόμενα σε άλλο σημείο για να ταιριάζουν με την "επικρατούσα θεωρεία" περί των αρχαίων Ελλήνων που διαδίδουν (δυστυχώς ακόμη και δικοί μας) "Εβραιοφοινικόπληκτοι", ευφάνταστοι, "δήθεν" ειδικοί, περί καταγωγής και ιστορικής απαρχής του ελληνικού πολιτισμού.

Έτσι το μυστήριο της Τίρυνθας παραμένει άλυτο. Οι τεράστιες πέτρες, πελεκημένες με περίεργο τρόπο, χρειάζονται πράγματι "Γίγαντες" για να μεταφερθούν και να χτιστούν. Οι "ειδικοί" παρατάσσουν αρκετές δικαιολογίες - θεωρείες για το πως χτίστηκαν τα κυκλώπεια τείχη αλλά καμία αρκετά πειστική που να δικαιολογεί την πραγματικά τεράστια ομοιότητα των τειχών με παρόμοια μεγαλιθικά μνημεία σε ολόκληρο τον κόσμο. Ίχνη της δραστηριότητας των “Γιγάντων” συναντάμε (πέρα από τον ελληνικό χώρο) στην Ευρώπη, στο Λίβανο, στην Ασία, στην κεντρική Αμερική με τους άγνωστους πολιτισμούς των Ίνκας, Μάγιας, Ολμέκας, Τολτέκας κλπ. Ακόμη και το απομονωμένο νησί του Πάσχα έχει τέτοια ίχνη με τα κυκλώπεια αγάλματα του. Κάτι όμως που δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό είναι ότι και η Μάλτα έχει παρόμοιες μεγαλιθικές κατασκευές που χρονολογούνται (από Μαλτέζους αρχαιολόγους) στο 15.000 π.Χ. και μόνο οι Έλληνες αρχαιολόγοι επιμένουν να χρονολογούν τις αντίστοιχες δικές μας το 1000 π.Χ! (Εάν είναι δυνατόν δηλαδή τέτοια μετριοπάθεια!).

Όσο λοιπόν η επίσημη αρχαιολογία θα επιμένει να χρονολογεί τα διάφορα μεγαλιθικά μνημεία από το 2000 π.Χ μέχρι το 1000 μ.Χ, παραβλέποντας (εσκεμμένα) ότι δεν ταιριάζει στις χρονολογήσεις αυτές, η πραγματική ιστορία και προέλευση της Τίρυνθας θα παραμένει άγνωστη και μυστήρια.

Ιωάννης Καρυοφυλάκης

2 σχόλια:

ellasAZ είπε...

Η Ελληνική ιστορία είναι συρρικνωμένη κατά 2100% Η αποκωδικοποίηση τού Παρίου μαρμάρου είναι απόδειξη στα ψεύδη των δήθεν ιστοριολόγων! Η πραγματική ιστορία της Τύρινθας παραμένει "άγνωστη" για τον λόγο ότι η Ελλάς δεν κυβερνείται απο Έλληνες, αλλά απο υποχείρια της διεθνούς εξουσίας, και πιστεύω όλοι "καταλαβαίνουμε" για ποίους πρόκειται!!

Ανώνυμος είπε...

χαλια απαπα δεν βλεπεται