Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

Έχουν και οι Ελβετοί ελληνικές ρίζες;


Το άρθρο αυτό γράφτηκε με αφορμή την συζήτηση στην εκπομπή «Ανιχνεύσεις» για τους Καλάσας.
Η Ελβετία θεωρείται ο παράδεισος για το μαύρο χρήμα. Αυτό όμως είναι ένα μεγάλο ψέμα!

Για να τοποθετήσεις ένα ποσό χρημάτων που δεν είναι ευτελές στις ελβετικές τράπεζες,
πρέπει να δώσεις έγγραφα στοιχεία για την προέλευση του, να δηλώσεις δηλαδή το «πόθεν έσχες»!
Σαν καταθέτης όμως προστατεύεσαι με ένα αυστηρά τηρούμενο απόρρητο.
Πόσοι γνωρίζουν ότι η Ελβετία είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που σε μεγάλο βαθμό εφαρμόζει το πολιτικό σύστημα της Άμεσης Δημοκρατίας;

Αυτό έχουν κάθε λόγο να το αποσιωπούν και να μην το αναφέρουν τα φερέφωνα των Κρομγουελικών-Ιακωβίνικων
(1) αντιπροσωπευτικών κοινοβουλευτικών «δημοκρατιών» και των κάθε είδους αυταρχικών καθεστώτων
κομμουνιστικού ή φασιστικού τύπου!
Οι Ελβετοί μη θέλοντας να αναμιχτούν στην σύγκρουση των «δημοκρατιών» και των καθεστώτων
αυτών δήλωσαν ουδετερότητα και ήταν αυστηρά ουδέτεροι, αν και οι Ναζί μεταξύ άλλων βομβάρδισαν
τον σιδηροδρομικό σταθμό της Λουκέρνης. Πάντως στην διάρκεια του πολέμου οι ελβετοί κατέρριψαν
144 γερμανικά αεροπλάνα! Α δεν χαρίζουν κάστανα! Είναι δια βίου στρατιώτες (υπηρετούν 24 χρόνια)
όπως στην Αθήνα και την Σπάρτη! Και παράγουν και τα όπλα τους! Όλα τους τα όπλα, ακόμα και αεροπλάνα!
Ακριβώς για να μην αναγκαστούν ποτέ να χαρίζουν κάστανα και να τρώνε καρπαζιές!
Η Ελβετία είναι η χώρα με το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα (μετά το Μπρουνέι που κάθε πολίτης του
είναι ιδιοκτήτης πετρελαιοπηγών).
Η Ελβετία δεν έχει κάποιες ιδιαίτερες πλουτοπαραγωγικές πηγές, είναι μια ορεινή χώρα στο κέντρο της Ευρώπης,
όλη η επικράτεια της Ελβετίας βρίσκεται στις Άλπεις.

Η ΜΟΝΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΛΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ :
Η σε μεγάλο βαθμό άμεση δημοκρατία που με συχνά δημοψηφίσματα και άλλους αμεσοδημοκρατικούς
θεσμούς αποτρέπει και εμποδίζει την ανάπτυξη της διαφθοράς και ευνοεί την ευμάρεια όλων των πολιτών της χώρας.
Το πολίτευμα της Ελβετίας έχει μια παράδοση συνεχούς εφαρμογής και βελτίωσης επτακοσίων χρόνων,
οι καταβολές του όμως και οι ρίζες του όπως και οι ρίζες των ίδιων των ελβετών πάνε πολύ μακριά…

ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ!

Παραθέτω μερικές ιστορικές αποδείξεις:
1. Ο Ιούλιος Καίσαρας αναφέρει στα απομνημονεύματα του (De bello Gallico), ότι πάνω στις Άλπεις
συγκρούστηκε με ελληνικές φυλές.
2. Στην ρωμαϊκή ιστορία αναφέρεται ότι ο Αννίβας για να φτάσει στην Ρώμη (Hannibal ante Portae Romae –
ο Αννίβας μπροστά στις πύλες της Ρώμης) πέρασε (οδηγώντας και ελέφαντες) πάνω από τις Άλπεις τις
επονομαζόμενες ελληνικές – Graecae Alpae appellabantur.
3. Η ιστορία των ίδιων των ελβετών αναφέρει ότι στους διαφόρους πολέμους που εμπλεκόταν οι έλληνες
(ομηρικούς, περσικούς, κλπ) στέλνονταν εκστρατευτικά σώματα για να βοηθήσουν τους έλληνες.
Αυτό δεν θα γινόταν αν δεν είχαν συνείδηση ελληνική, ότι είναι δηλαδή έλληνες,
αφού ως γνωστόν όλες οι ελληνικές φυλές θεωρούσαν καθήκον τους να συμμετάσχουν στους πολέμους αυτούς.
4. Κατά την περίοδο της ρωμαϊκής κυριαρχίας δεν υπήρχε ρωμαϊκός στρατός κατοχής στην Ελβετία,
όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ως γνωστόν η Ρώμη από σεβασμό στους έλληνες για την συμβολή τους στον πολιτισμό
που οι ρωμαίοι κληρονομήσαν, δεν ήθελαν να θεωρείται η Ελλάδα χώρα υπό κατοχή και δεν είχαν
στρατό όπως είχαν στις περιοχές των βαρβάρων.
5. Οι ελβετοί στην σύγχρονη εποχή ήταν οι πιο διαπρύσιοι φιλέλληνες. Ήταν από τους πρώτους που έστειλαν βοήθεια,
και (κατά την αρχαία τους παράδοση), πολεμιστές στους αγωνιζομένους για την ανεξαρτησία από τον οθωμανικό ζυγό έλληνες.
Μόλις απελευθερώθηκε η Ελλάδα έστειλαν οικονομική βοήθεια, ίδρυσαν και λειτούργησαν σχολεία, έστειλαν διοικητές,
έπαρχους και βοήθησαν στην στελέχωση του άρτι δημιουργημένου κράτους.
Οι σχέσεις του Καποδίστρια με τους ελβετούς ήταν στενές, ο ίδιος είχε συμβάλλει στην δημιουργία του συντάγματος τους
και του καντονιακού ομοσπονδιακού τους συστήματος με προσωπικά του προσχέδια και προτάσεις.
Το σύνταγμα του Καποδίστρια (για την Ελλάδα) είχε ελβετικά πρότυπα δεδομένου ότι αυτός είχε σχεδιάσει και το ελβετικό.
Τέλος τις περίφημες πατάτες ο Καποδίστριας τις προμηθεύτηκε από τους ελβετούς(2).
Στην υποσημείωση (3) παραθέτω σχετικό άρθρο του Ιωάννη Παρίση υποστράτηγου ε.α.,
διδάκτορα Πολιτικής Επιστήμης/Διεθνών Σχέσεων, που δημοσιεύθηκε σε σχέση με σχετικό θέμα στην εκπομπή της ΕΡΤ3
«Ανιχνεύσεις» και που δείχνει πόσο απόν είναι το κράτος της σύγχρονης Γρεκυλίας από ότι αφορά την Ελλάδα.
6. Πολλά τοπωνύμια στην Ελβετία έχουν σαφώς ελληνική προέλευση, όπως τα τοπωνύμια Hur (Χώρα), Euthal
(Ευθαλής, περιοχή που η φύση θάλλει, που έχει καλή βλάστηση, από εκεί και το γυναικείο όνομα Ευθαλία,
για όσους θυμούνται τις γελοιογραφίες Ζαχαρία και της υπερτροφικής συζύγου του, στον παλιό «Θησαυρό» ),
Basil (Βασιλεία) κ. α.. Η λέξη Ζυρίχη είναι πιθανότατα αντίστοιχη της Τύρου.
Έχουν γιορτές και παραδόσεις που προέρχονται όπως οι δικές μας από τις αρχαίες ελληνικές, όπως τα κάλαντα,
οι καλικάντζαροι, οι αποκριές κ.α. Έχουν μάλιστα και μια γιορτή που λέγεται Στρίγγλες! Τα σχόλια περιττεύουν.
Όταν έγιναν χριστιανοί (το ήπιαν και αυτοί το πικρό αυτό ποτήρι),
το ένα τρίτο των αγίων τους είχαν ονόματα ελληνικά σε αντίθεση με τους αγίους των γάλλων,
των γερμανών, των ιταλών και των άλλων ευρωπαίων.
Αυτά όσον αφορά πληθυσμούς σε Ασία και Ευρώπη που ισχυρίζονται ότι έχουν ελληνική καταγωγή.
Τι κάνει όμως το σύγχρονο γρεκυλικό παπαδοκρατούμενο κράτος;;;
Κάνει ότι του υπαγορεύουν οι παπάδες του! Ονειρεύεται την Σιών και μειοδοτεί!!!
«Χόρευε νυν και αγάλλου Σιών! Και συ Ιερουσαλήμ…»!!!
Εκηβόλος

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(1) Κρομγουελικών-Ιακωβίνικων: Ο Κρόμγουελ εισήγαγε τον κοινοβουλευτισμό στην Αγγλία σώζοντας έτσι τον
βασιλικό θρόνο που μέχρι τότε κυβερνούσε ελέω θεού. Οι Ιακωβίνοι πρωτοστάτησαν στην δημιουργία του
γαλλικού κοινοβουλευτισμού.
(2) Για όσους δεν γνωρίζουν: Οι πατάτες όπως και οι τομάτες και το καλαμπόκι ήρθαν στην Ευρώπη από την Αμερική
που τις καλλιεργούσαν οι αυτόχθονες φυλές. Λέγεται ότι ο Καποδίστριας για να κάνει τους έλληνες να καταναλώνουν
πατάτες έβαλε σε μια αποθήκη τις πατάτες που έφερε από την Ελβετία και έβαλε φρουρούς τάχα να τις φυλάνε.
Στους φρουρούς όμως είχε δώσει διαταγές όταν βλέπουν τον κόσμο να έρχεται για να τις κλέψει να κάνουν τα στραβά μάτια.
(3) Άρθρο του υποστρατήγου εα Ιωάννη Παρίση:

ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2009, πραγματοποιήθηκαν στη Λωζάννη της Ελβετίας, τα αποκαλυπτήρια προτομής του Ιωάννη Καποδίστρια,
παρουσία των Υπουργών Εξωτερικών της Ελβετίας Micheline Calmy-Rey και της Ρωσίας Sergey Lavrov, του Δημάρχου της Λωζάννης
και του ελληνικής καταγωγής Προέδρου της τοπικής βουλής του καντονίου Vaud,
πρωτεύουσα του οποίου είναι η Λωζάννη, Pascal Broulis.
Η ορειχάλκινη προτομή, που είναι έργο του Ρώσου γλύπτη Vladimir Surovtsev, τοποθετήθηκε στη Λωζάννη
«ως ένδειξη τιμής στον πρώτο Επίτιμο Δημότη της πόλης».
Επρόκειτο για μια πράξη που έγινε από κοινού από τη Ρωσία και την πόλη της Λωζάννης,
τα δε αποκαλυπτήρια συνέπεσαν με την επίσημη επίσκεψη στην Ελβετία του Ρώσου Προέδρου Dmitri Medvedev .
Κατά την τελετή έγιναν αναφορές στη ελληνική καταγωγή του Καποδίστρια, το έργο και την προσφορά του
στην Ελβετία και την μετέπειτα θητεία του ως πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας.
(Δεν αναφέρθηκε παρουσία κάποιου Έλληνα επισήμου, είτε από την Πρεσβεία μας στη Βέρνη είτε από το Προξενείο μας
στη Γενεύη που απέχει λιγότερο από μια ώρα από τη Λωζάννη).
Γιατί τιμούν οι Ελβετοί τον Καποδίστρια;
Ίσως δεν είναι ευρέως γνωστό ότι, στον Καποδίστρια οφείλεται η συγκρότηση και οργάνωση του σύγχρονου
κράτους της Ελβετίας. Συγκεκριμένως, το 1813, υπηρετώντας ως διπλωμάτης στη Μόσχα, διορίστηκε από τον
Τσάρο εκπρόσωπος της Ρωσίας στην Ελβετία, με σκοπό να συνεισφέρει στην απαλλαγή της από την επιρροή του Ναπολέοντα.
Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ενότητα, την ανεξαρτησία και την ουδετερότητα της Ελβετίας και συνεισέφερε στο
ελβετικό σύνταγμα, που προέβλεπε αυτόνομα κρατίδια (καντόνια) ως μέλη της ελβετικής ομοσπονδίας, με προσωπικά του προσχέδια.
Συμμετείχε στο Συνέδριο της Βιέννης ως μέλος της ρωσικής αντιπροσωπίας και αργότερα εκπρόσωπος της
Ρωσίας στη Συνδιάσκεψη των Παρισίων το 1815, όπου πέτυχε την εξουδετέρωση της αυστριακής επιρροής,
την ακεραιότητα της Γαλλίας υπό Βουρβόνο μονάρχη καθώς και την διεθνή ουδετερότητα της Ελβετίας.
Με την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, ενώ ήταν Υπουργός Εξωτερικών του Τσάρου, υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει το
αξίωμά του το 1822 για να εγκατασταθεί στη Γενεύη της Ελβετίας, όπου έχαιρε υπόληψης για την προσφορά του.
Εκεί παρέμεινε μέχρι το 1828 που ανέλαβε Κυβερνήτης του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους.
Αξίζει να σημειώσουμε επιγραμματικά, ότι ο Καποδίστριας ανέπτυξε αξιόλογη ευρωπαϊκή πολιτική η οποία συνίσταται:
στην ύφεση και τον σταδιακό αφοπλισμό, την κατάργηση του δουλεμπορίου, την εξάλειψη της πειρατείας,
την εδραίωση στο ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα ουδέτερων πολιτειακών ομοσπονδιών, την κατάλυση των κλειστών
ιμπεριαλιστικών συνασπισμών, τη δημόσια καταδίκη της αρχής των επεμβάσεων σε ξένες πολιτικές υποθέσεις,
την καθιέρωση ενός υπερεθνικού οργανισμού με τη συμμετοχή όλων των κρατών χωρίς διακρίσεις, την υιοθέτηση
του θεσμού της διαιτησίας ως μέσου επίλυσης των διεθνών διαφορών, την θέσπιση των συνταγματικών θεσμών
και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την βαθμιαία ανεξαρτητοποίηση των αποικιών.
Καταλαβαίνει κανείς πόσο μπροστά ήταν από την εποχή του και γιατί οι μεγάλοι της Ευρώπης φρόντισαν ώστε ο Τσάρος
να τον απομακρύνει από θέση που κατείχε. Αλλά επίσης και τι έχασε η Ελλάδα δολοφονώντας τον.
Δρ. Ιωάννης Παρίσης Υποστράτηγος ε.α.Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης/Διεθνών Σχέσεων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΚΗΒΟΛΟΥ:
Αναρωτιέστε Στρατηγέ μου αν «αναφέρθηκε παρουσία κάποιου Έλληνα επισήμου, είτε από την Πρεσβεία μας
στη Βέρνη είτε από το Προξενείο μας στη Γενεύη που απέχει λιγότερο από μια ώρα από τη Λοζάννη».
Μα τι λέτε τώρα; Θα μπορούσε να υποθέσει κάποιος ότι η τότε προϊσταμένη τους υπουργός κυρία Μπακογιάννη
είχε άλλες προτεραιότητες όπως:
Το να φυγαδεύσει τον Χριστοφοράκο, παρέχοντας του διπλωματικό διαβατήριο, αφού του είχε απαγορευθεί,
με διάταξη του Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου κ. Σανιδά, η έξοδος απο την χώρα.
Όπως και το να φέρει στο προσκήνιο της ελληνικής πολιτικής ζωής το σύστημα του κράτους των «οικογενειών» της Κρήτης!
Εκηβόλος (Γιάννης Αλεξάκης).

http://www.ixor-rhodes.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=113:2011-07-08-19-50-09&catid=68:2011-01-05-14-11-06&Itemid=98

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: