Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Κυριακή, 7 Αυγούστου 2011

Ντροπή τους. Καταργούν τη διδασκαλία της μυθολογίας στο Δημοτικό


Κάτι «ψήνεται» πάλι με τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο, καθώς οι πληροφορίες, αλλά και οι... διαρροές για το Νέο Σχολείο που έχει εξαγγείλει η υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου κατατείνουν στο ότι γίνονται πάλι επιλεκτικά «κουρέματα» της ύλης, ενώ επιχειρείται να αλλάξει η φιλοσοφία και να προκρίνεται ο τοπικός παράγων έναντι του εθνικού!

Γι' αυτό ίσως και η υπουργός Παιδείας δεν έχει δώσει την έγκριση για να εκδοθεί και να διανεμηθεί στα σχολεία από τον Σεπτέμβριο το βιβλίο της Ιστορίας που αντικατέστησε το επαίσχυντο πόνημα της κ. Ρεπούση.

Συγκεκριμένα, κόβουν εντελώς τη διδασκαλία της Μυθολογίας που αποτελεί τμήμα της αρχαίας ελληνικής παράδοσης, ενώ υποβαθμίζεται έντεχνα ο ρόλος της εθνικής Ιστορίας προς όφελος της τοπικής Ιστορίας. Επίσης η εξαγγελθείσα δημιουργία ενιαίου κύκλου διδασκαλίας από την Γ' Δημοτικού μέχρι την Γ' Γυμνασίου υποβαθμίζει την Αρχαία και τη Βυζαντινή Ιστορία, που πλέον δεν θα διδάσκεται στο Γυμνάσιο όπως γινόταν μέχρι σήμερα!

Για την κωλυσιεργία της υπουργού Παιδείας να εγκρίνει την έκδοση και διανομή του βιβλίου της Ιστορίας της ΣΤ' Δημοτικού κατέθεσε ερώτηση ο πρώην υπουργός Παιδείας και βουλευτής Ροδόπης της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης. Όπως αναφέρει ο κ. Στυλιανίδης, το νέο βιβλίο της ΣΤ' Δημοτικού είναι έτοιμο, έχει περάσει απ' όλες τις αξιολογήσεις και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει εισηγηθεί τη διανομή του στα σχολεία από τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Η εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, υπογραμμίζει, έγινε αποδεκτή και από τον ειδικό γραμματέα του Ενιαίου Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μιχάλη Κοντογιάννη και προωθήθηκε στην ιεραρχία, ώστε να πάρει την τελική υπογραφή από την υπουργό και να προχωρήσει η παραγωγή του.

Η υπουργός, όμως, άγνωστο για ποιον λόγο, δεν έδωσε την έγκρισή της και, όπως φαίνεται και από τον ετήσιο οδηγό διδακτικών βιβλίων που εκδίδει το υπουργείο, κατά τη νέα σχολική χρονιά θα διανεμηθεί το παλιό βιβλίο της Ιστορίας.

Γι' αυτό και ο κ. Στυλιανίδης ερωτά την υπουργό Παιδείας για ποιον λόγο δεν εγκρίνει την έκδοση και διανομή του νέου βιβλίου. «Μήπως θεωρεί ότι δεν έπρεπε ν' αντικατασταθεί το βιβλίο της κ. Ρεπούση, το οποίο είχε σημαντικές ανακρίβειες, όπως υποστηρίζει και η Ακαδημία Αθηνών», τονίζει χαρακτηριστικά.

Επιπλέον ερωτά αν ισχύουν τα όσα δημοσίευσε το «Π» στις 10 Ιουλίου, σύμφωνα με τα οποία σύμβουλος της υπουργού ανατρέπει όλη τη νόμιμη διαδικασία και την ουσιαστική επιστημονική αξιολόγηση, εμποδίζοντας την έκδοση του βιβλίου, προκειμένου να δικαιώσει εκ των υστέρων όσους, ιδεολογικοποιώντας την Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, δίχασαν την εκπαιδευτική κοινότητα και αμφισβήτησαν την ιστορική αλήθεια.

Σιγή... ιχθύος
Στο μεταξύ, εδώ και 15 μέρες (αμέσως μετά το δημοσίευμα του «Π») οι συγγραφείς του νέου βιβλίου έστειλαν επιστολή στην κ. Χριστοφιλοπούλου, στην οποία εξέφραζαν τον προβληματισμό τους για την τύχη του βιβλίου και φυσικά ζητούσαν εξηγήσεις.

Η κ. Χριστοφιλοπούλου δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής, παρόλο που το θέμα επείγει, γιατί ο Σεπτέμβριος είναι προ των πυλών και οι φήμες αναφέρουν πως το υπουργείο θέλει να κερδίσει χρόνο παραπέμποντας την έκδοση του βιβλίου για το επόμενο σχολικό έτος, συνδυάζοντάς το με την εφαρμογή του Νέου Σχολείου που εξήγγειλε η Άννα Διαμαντοπούλου, του οποίου οι προτεραιότητες ίσως κριθεί ότι δεν ταιριάζουν με το νέο βιβλίο!

Να σημειώσουμε ότι επιστολή διαμαρτυρίας προς την κ. Διαμαντοπούλου με αφορμή το δημοσίευμα του «Π» έστειλε και η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Και πάει περίπατο η Ιστορία από τη στιγμή που δεν πέρασαν οι... καινοτομίες της παρέες Ρεπούση.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Δεν υπάρχουν σχόλια: