Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

Αρχαίες Ελληνικές πόλεις στην Ασία. Βουδισμός και Ελληνισμός


Ο όρος Greco-Buddhism είναι ένας όρος που αποδίδει κατά τους μελετητές τη μεγάλη επιρροή που δέχτηκε ο Βουδισμός ακόμη και πριν από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου από την Αρχαία Ελλάδα και Στο ιντερνετ υπάρχει αυτό το βίντεο από τηλεοπτική εκπομπή του δημοσιογράφου Ν.Χειλαδάκη, που αναφέρεται σε αρχαιολογικές έρευνες που αποκαλύπτουν τη σχέση του Βουδισμού με την αρχαία Ελλάδα. Εκεί μεταξύ άλλων παρουσιάζει μια αρχαία Ελληνική πόλη με το όνομα Θέρμη στα βάθη της Κεντρικής Ασίας, όπου ακόμη και σήμερα διατηρούνται ελληνικά έθιμα, όπως και ευρήματα που βρέθηκαν σε πανάρχαιο Βουδιστικό μοναστήρι,που αποδεικνύουν την παρουσία του ελληνικού πολιτισμού στα βάθη της ανατολής.Αυτό είναι ένα πολύ ευχάριστο νέο, ωστόσο εδώ θα ήθελα να διαφοροποιηθώ ελαφρά από την προσέγγιση που γίνεται στο βίντεο μέσα από την ματιά εκείνη που μας καθιστά μόνιμα παραπονούμενους για την άλφα ή βήτα παράλειψη των “ ιθυνόντων”….

Έχουμε διδαχτεί να βλέπουμε με δέος τα διάφορα ευρήματα σε όλες σχεδόν τις γωνιές του κόσμου εγκλωβισμένοι σε μία λογική που θέλει την Ελλάδα περιορισμένη και ταυτισμένη με τα σημερινά περιορισμένα γεωγραφικά της σύνορα…

Η δική μου κατανόηση κάνει ένα άλμα πολύ πιο πίσω από τα τελευταία 2000-2500 χρόνια και τη μορφή της αποδεκτής ιστορίας και αρχαιολογίας.

Δεν είναι όπως λέει ο αγαπητός δημοσιογράφος ο Βουδισμός απλά επηρεασμένος από τον Ελληνισμό. Η ιστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων και η μυθολογία όλων των λαών της Γης φανερώνει μια πολύ μεγαλύτερη συγγένεια μεταξύ όλων των πολιτισμών του πλανήτη. Τα όρια των ηπείρων δεν είχαν σταθεί εμπόδιο για εκείνες τις εποχές, γεγονός που αποδεικνύουν τα εκατοντάδες ευρήματα και οι πινακίδες ελληνικής γραφής από την Αμερική μέχρι την Ασία, οι γλωσσική συγγένεια και διατήρηση λέξεων ελληνικής προέλευσης σε γλώσσες εθνών ιδιαίτερα απομακρυσμένων χωρών κ.α.

Ο ίδιος ο Βουδισμός είναι απλά ένα παρακλάδι-θρησκεία που γεννήθηκε μέσα από τις πιο αρχαίες σήμερα ιερές γραφές που σώζονται μέχρι τις μέρες μας: τις Βέδες. Οι Βέδες μολονότι εμπεριέχουν και μυστικιστικές-κοσμογονικές περιγραφές δεν αποτελούν θρησκεία, αλλά καταγραφή γνώσεων που άπτονται μιας ολιστικής θεώρισης του ανθρώπου, του σύμπαντος και της σχέσης του με αυτές. Φανερά και γνωστά πλέον στη Δύση τμήματα των Βεδών αποτελούν η Αγιουρβέδα, που αφορά την υγεία και τη διατροφή, αλλά και η Γιόγκα που είναι η επιστήμη της αναπνοής και της σωματο-πνευματικής ανάπτυξης του ανθρώπου. Χωρίς να θέλω προς το παρόν να προχωρήσω ιδιαίτερα βαθιά σε αυτή την έρευνα, θεωρώ πως δεν είναι καθόλου τυχαίο που στις Βέδες, που έχουν ηλικία περί των 5000 ετών, βρίσκουμε στην κοσμογονία ονόματα γνωστά και από τη δική μας μυθιστορία: Diaus Pitri |(Δίας Πατέρας), Εστία (με διατηρημένη την ονομασία ολόιδια!!!) ούτε που ο Δίας ή ο Ηρακλής αποτελούν -ίσως με διαφοροποιημένα ονόματα- μέρος της μυθολογίας των βορειοευροπαϊκών χωρών…

Ακόμη ακόμη και στον ινδουισμό βρίσκουμε τις μορφές των θεών και θεοτήτων τους, όπως του Κρίσνα, της Κάλι κτλ, να είναι λευκοί άνθρωποι- κάτι “ περίεργο” αν σκεφτεί κανείς πως εκεί ζουν μελαχρινοί και σκουρόχρωμοι άνθρωποι…

Μήπως λοιπόν εκεί πρέπει να κοιτάξουμε για να αποκαλύψουμε τη συγγένεια των δύο αρχαιότερων γλωσσώ της Γης, της ελληνικής και της σανσκριτικής? Μήπως στα κοινά γνωρίσματα Βεδών, ελληνικής και παγκόσμιας μυθιστορίας υπάρχει το κλειδί της συγγένειας όχι μόνο του Βουδισμού και της αρχαίας Ελλάδας, αλλά και όλων των φιλοσοφιών, κοσμογονιών και πνευματικών-επιστημονικών θεωρήσεων?

Μήπως είναι καιρός να βγάλουμε τις παρωπίδες που μας έχει φορέσει η γνωστή ιστορία και να αναζητήσουμε την αλήθεια στο μακρυνό εκείνο παρελθόν που μαρτυρά το δέσιμο όλων των λαών της Γης. Ίσως τελικά να μην είναι τόσο λάθος η θεωρία που θέλει αρχαιότατους προγόνους μας ως “ εκπολιτιστές” της Γης…

Ωστόσο και εδώ χρειάζεται προσοχή. Δεν είναι αυτό λόγος να αισθανόμαστε οι σημερινοί Έλληνες ανώτεροι έναντι άλλων λαών – όλοι μαζί έχουμε δημιουργήσει αυτά που είναι κτήματα πολιτισμού της ανθρωπότητας. Ο κάθε πολιτισμός έχει βάλει το λιθαράκι του και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Πολύ περισσότερο αυτή η οπτική μας παρέχει τη δυνατότητα να δούμε ολόκληρη τη Γη σαν μια τεράστια ΕΛΛΑΔΑ, μια τεράστια ΓΗ Φωτεινού πνεύματος και την ανθρωπότητα ως παιδιά της.

Κι αν κάτι οφείλουμε με βάση αυτή την κατανόηση, είναι να δούμε πως μπορούμε να φτάσουμε εκείνο το ύψος αρετής και μοιράσματος γνώσης και φωτεινού πνεύματος, και αν είναι δυνατόν, να προσθέσουμε τα δικά μας λιθαράκια που θα μας βάλουν στο δρόμο μιας παγκόσμιας Ειρήνης, Αρμονίας και Ισονομίας… με σεβασμό μεταξύ λαών και Φύσης…

Αυτό θαρρώ πως είναι το σημαντικό από όλα αυτά τα ευρήματα και όχι -όχι μόνον- η απόκρυψη τους από τα διάφορα κέντρα εξουσίας….

Φωτό: Ο Ηρακλής ως προστάτης του Βούδα!(3ος αιώνας- Πακιστάν -αρχαία περιοχή της Γκαντάρα)

ΠΗΓΗ: http://vickytoxotis.blogspot.com/2011/06/blog-post_07.html#ixzz1OgFOr5cG

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: