Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

Ο μαυροντυμένος άνδρας με τα κόκκινα μάτια


Γεια σας! θα σας πω και την δικιά μου εμπειρία! Ήμουν 15-16 χρ. όπως όλοι οι έφηβοι αργούσα να γυρίσω σπίτι τα βράδια και σύχναζα σε ένα παρκάκι με την παρέα μου! Το σπίτι μου ήταν περίπου 10λεπτα από το παρκάκι και 2-3 φορές την εβδομάδα περνούσα από τον σκοτεινό δρόμο για το σπίτι μου.


Ένα βράδυ (κατά τις 1) ψιχάλιζε και είχε λίγο ομίχλη, και πήρα τον δρόμο για το σπίτι. Έτρεχα μες στο σκοτάδι και στην ομίχλη για να φτάσω όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Ενώ έτρεχα ξαφνικά πέφτω πάνω σε έναν πιο ψηλό από εμένα κ κατάμαυρο άνδρα! Σήκωσα το κεφάλι μου να δω τι είναι και δεν είδα πρόσωπο αλλά μέσα στο μαύρο φαινόντουσαν δυο μικρά κατακόκκινα ματιά.

Κατατρόμαξα! Αυτός με κρατούσε από τον ωμό και με κουνούσε χωρίς να μιλάει. Εγώ τσίριξα και με έσπρωξε πίσω με δύναμη! Άρχισα να τρέχω για να ξεφύγω και άκουγα από πίσω μου να γαβγίζουν σκυλιά με μανία. Για μια στιγμή νόμιζα ότι ήταν ακριβώς από πίσω μου αλλά μάλλον θα ήταν της φαντασίας μου! Μετά έφτασα έξω από το σπίτι μου και τον είδα να περπατάει στον απέναντι δρόμο και να κοιτά προς το μέρος μου! Μπήκα αμέσως μέσα για να γλιτώσω! Ακόμα αναρωτιέμαι τι μπορεί να ήταν αυτός ο μαυροφορεμένος άνδρας...!

Βίκη

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: