Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

Ο Ίασπις της μονής Βατοπεδίου είναι το άγιο Δισκοπότηρο;


Ο «Ίασπις» αποτελεί πολύτιμο κειμήλιο της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου και είναι ένα ποτήρι θρυλικό, δώρο του αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου (1391-1425), ή του δεσπότη του Μυστρά Μανουήλ Καντακουζηνού, γιού του Ιωάννη Καντακουζηνού (1349-80).


Αποτελεί ένα συνθετικό κράμμα από πολύτιμα μέταλλα και λίθους, με πρώτο στη σύνθεση και το χρώμα το τουρκουάζ.

Ο «Ίασπις» αποτελεί πολύτιμο κειμήλιο της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου και είναι ένα ποτήρι θρυλικό, δώρο του αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου (1391-1425), ή του δεσπότη του Μυστρά Μανουήλ Καντακουζηνού, γιού του Ιωάννη Καντακουζηνού (1349-80).
Αποτελεί ένα συνθετικό κράμμα από πολύτιμα μέταλλα και λίθους, με πρώτο στη σύνθεση και το χρώμα το τουρκουάζ.

Έχει ύψος 0,19 μ., πλάτος 0,23 μ. και με τις ωτίδες 0,32μ. Είναι καλλωπισμένος με πολύτιμους λίθους, χρυσό και άργυρο. Στα χείλη του Ίασπη, με λαμπρούς χαρακτήρες διαβάζουμε τον Δεσποτικό λόγο: «Έδωκε τοις αγίοις αυτού Μαθηταίς και Αποστόλοις ειπών. Πίετε εξ αυτού πάντες τούτο έστι το αίμα μου κτλ.».

Στις τέσσερις προσόψεις της κωνοειδούς βάσης του βρίσκονται μικρές εικόνες των Τριών Ιεραρχών, του Αθανασίου του Μεγάλου καθώς και γραμμένα, σαν οικόσημα, τα εξής μονογράμματα:


Το πολυτιμότατο αυτό κειμήλιο έχει την ιδιότητα να μετατρέπει (;) σε μια νύχτα το νερό, που θα του βάλουν, σε γαλάκτωμα, το οποίο και χορηγείται ως αντιφάρμακο στο δάγκωμα ερπετου..

πηγή agioritikesmnimes.pblogs.gr

Ο Ίασπις της Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους είναι το ποτήριο του Μυστικού Δείπνου.

Υπό Γεωργίου - Μιχαήλ Δ. Καραχάλιου.

Τον Αύγουστο του 2008 κάποιοι ερευνητές ζήτησαν από ίδρυμα του εξωτερικού να χρηματοδοτήσει την έρευνά τους για τον εντοπισμό του Ιάσπιδος, ενός δισκοπότηρου, το οποίο οι Γερμανοί στην κατοχή αναζητούσαν επειδή θεωρούσαν ότι είναι το Άγιο Ποτήριο του Μυστικού Δείπνου, το γνωστό στους δυτικούς ως ιερό Graal. Το όλο θέμα στηρίζεται στην << Διαθήκη Ιωάννου του Βαπτιστού >>, το χειρόγραφο της οποίας μαζί με τον Ίασπιν μετέφεραν στην Κωνσταντινούπολη κάποιοι μοναχοί του ΣΤ’ μ. Χ. αιώνα από την Έδεσσα της Συρίας. Το χειρόγραφο μαζί με το κειμήλιο ( Άγιο Ποτήριο ) το παρέδωσαν οι μοναχοί στον Αυτοκράτορα Μαυρίκιο. Η Διαθήκη Ιωάννου του Βαπτιστού αναφέρει τον Ίασπιν ως το σκεύος με το οποίο έπινε νερό ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και το οποίο χάρισε μέσα από την φυλακή, μέσω του Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, στον Χριστό, που ήταν συγγενής του από την πλευρά των μητέρων τους. Το κείμενο της Διαθήκης Ιωάννου του Βαπτιστού το εξέδωσε ο Du Cange κατά τον 17ο αιώνα πριν την έναρξη της έκδοσης του Corpus. Ένα αντίτυπο της έκδοσης αυτής βρήκα σε βιβλιοθήκη στην Ιταλία. Τον Ίασπιν ο Αυτοκράτωρ Μανουήλ Β’ Παλαιολόγος τον περιέβαλε με χρυσό στεφάνι στο στόμιο, δύο λαβές με μορφή δρακόντων, και κολονάτη βάση. Έτσι ο Ίασπις έλαβε την σημερινή μορφή του και στάλθηκε ως δώρο από τον Αυτοκράτορα στην Μονή Βατοπεδίου στο Άγιο Όρος. Σημείωση: Ίσως ο Ίασπις είναι ο λόγος που ο Κάρολος της Αγγλίας επισκέπτεται την Μονή Βατοπεδίου στο Άγιο Όρος συχνά. Οι Άγγλοι σέβονται στο έπακρο την παράδοση για το Ποτήριο του Μυστικού Δείπνου, το οποίο αποκαλούν Holy Grail. ..

πηγή hellinomnimon.blogspot.com

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: