Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

Τετρακόσιοι πενήντα τόνοι χρυσού περιμένουν στην αυλή μας


«Εντός είκοσι ημερών, θα μπορέσουμε να βγούμε στον αέρα, με διεθνείς δημόσιους διαγωνισμούς, για έρευνα και εκμετάλλευση κοιτασμάτων πορφυρικού χρυσού και αντιμονίτη - ενός «κρίσιμου» ορυκτού για την ευρωπαϊκή βιομηχανία» ανέφερε στη Βουλή ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΛΑΟΣ, Αστερίου Ροντούλη.

Ο κος Ροντούλης, είχε αναφερθεί σε....
πρόσφατη έρευνα του ΙΓΜΕ, που εντόπιζε 450 τόνους χρυσού στην Βόρειο Ελλάδα, άμεσα εκμεταλλεύσιμους και είχε παρατηρήσει πως «τη στιγμή που η χώρα αντιμετωπίζει οξύτατο δημοσιονομικό και καταρρέει το κοινωνικό κράτος, πρέπει να είναι κάποιος ανόητος και να μην εκμεταλλεύεται τον πλούτο που έχει στην αυλή του».

Απαντώντας, ο κος Μανιάτης, επιβεβαίωσε την ύπαρξη των κοιτασμάτων, η αξία των οποίων με τρέχουσες τιμές υπερβαίνει τα 18 δισ., «από τα οποία ωστόσο, θα πρέπει να αφαιρεθούν και οι απώλειες κατά την εξόρυξη».

Σε κάθε περίπτωση, ο εξορυκτικός κλάδος κρίνεται ως ιδιαίτερα παραγωγικός, καθώς την προηγούμενη χρονιά, ο συνολικός κύκλος εργασιών του ανήλθε σε 1,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων, πάνω από 800 εκ. οφείλονται σε εξαγωγές - ενώ υπήρξε και πρόσθετος τζίρος 400 εκ. ευρώ από αδρανή υλικά. Ειδικότερα τέλος, για τις εξορύξεις χρυσού στη Χαλκιδική, «για να συνεχίσουν να αναπτύσσονται, χρειάζεται περιβαλλοντική αδειοδότηση. Το συγκεκριμένο σχέδιο βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης περιβαλλοντικής μελέτης», διευκρίνισε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: