Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

Ο Βρικόλακας και ο Βοσκός


Ένας άντρας θάφτηκε στην εκκλησία του Αγ. Γεωργίου στη Καλλικράτη, στο νησί της Κρήτης. Ένα κουβούκλιο είχε χτιστεί πάνω από το τάφο του. Αλλά σύντομα ο άντρας έκανε την εμφάνισή του σαν βρικόλακας στοιχειώνοντας το χωριό και σκοτώνοντας μεγάλους και μικρούς.


Ένας βοσκός έβοσκε τα πρόβατά του και τις κατσίκες του κοντά στην εκκλησία και όταν άρχισε ξαφνικά να βρέχει δυνατά πήγε κάτω από το κουβούκλιο του τάφου για να προφυλαχτεί. Όταν κατάλαβε ότι δεν θα μπορούσε να φύγει, έβγαλε τα όπλα του (είναι γνωστό πως οι Κρήτες βοσκοί οπλοφορούν) και ξάπλωσε πάνω στην ταφόπλακα να κοιμηθεί. Έβγαλε τα όπλα του και τα τοποθέτησε στην ταφόπλακα σταυρωτά. Τώρα αυτό το σταύρωμα πιστευόταν πάντα πως είχε την επίδραση της εμπόδισης του βρικόλακα να φύγει από εκείνο το σημείο.

Έτσι ακολούθησε μια συζήτηση. Ο βρικόλακας σηκώθηκε από το τάφο του και ζήτησε από το βοσκό να πάρει τα όπλα του για να μπορέσει να σηκωθεί επειδή είχε μια σημαντική δουλειά να κάνει. Ο βοσκός συμπέρανε ότι το πτώμα ήταν ο ίδιος ο βρικόλακας που είχε κάνει τόσο κακό και αρχικά αρνήθηκε αλλά όταν ο βρικόλακας ορκίστηκε ότι δεν θα τον πείραζε ο βοσκός πήρε τα όπλα του.

Ο βρικόλακας τότε μπόρεσε να σηκωθεί, περπάτησε δύο μίλια και σκότωσε δύο άτομα, έναν άντρα και μια γυναίκα. Στην επιστροφή του, ο βοσκός είδε κάποιες ενδείξεις του τι είχε συμβεί, πράγμα το οποίο προκάλεσε στο βρικόλακα θυμό και απείλησε το βοσκό με την ίδια τύχη αν ανέφερε πουθενά αυτά που είχε δει.

Ο βοσκός όμως θαρραλέα τα είπε όλα. Ιερείς και άλλα άτομα ήρθαν στο τάφο το επόμενο πρωί, πήραν το πτώμα και το έκαψαν. Ενώ καιγόταν λίγο αίμα πετάχτηκε πάνω στο πόδι του βοσκού το οποίο αμέσως μαράζωσε, αλλά τίποτε άλλο δεν συνέβη και ο βρικόλακας εξοντώθηκε

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: