Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

Τα Θρακικά Μετέωρα


Συστάδες βράχων, που μοιάζουν αρκετά με τα γνωστά Μετέωρα της Θεσσαλίας, υψώνονται στην καρδιά του ορεινού όγκου της Ροδόπης. Με άλλα λόγια η Ροδόπη έχει τα δικά της Μετέωρα, τα Θρακικά Μετέωρα, στα ορεινά του Ιάσμου.


Ο δήμος Ιάσμου βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του νομού Ροδόπης, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συνορεύει βορειοδυτικά με την κοινότητα Σατρών του νομού Ξάνθης, βορειοανατολικά με τη Βουλγαρία, δυτικά με την κοινότητα Αμαξάδων, ανατολικά με τους δήμους Σώστου και Αιγείρου, ενώ νοτιοδυτικά του βρίσκεται η λίμνη Βιστωνίδα. Ωστόσο, έχει κάτι που τον κάνει να ξεχωρίζει από όλους τους άλλους δήμους, τα Θρακικά Μετέωρα!

“Είναι μια συστάδα βράχων απείρου κάλλους, κοντά στο εγκαταλειμμένο χωριό Αστραία”, μας πληροφορεί ο αντινομάρχης Ροδόπης Κ. Κατσιμίγας και σημειώνει ότι στην ίδια περιοχή βρίσκονται και οι οικισμοί Εύθυμο και Πολύαρνος, οι οποίοι άλλοτε έσφυζαν από ζωή, ενώ τώρα περνούν από εκεί κάποιοι λίγοι κτηνοτρόφοι, αν και απέχουν μόλις 28 χιλιόμετρα από το επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Πολύ κοντά στο σύγχρονο πολιτισμό, αλλά τόσο μακριά από αυτόν. Σε αυτή την περιοχή υψώνονται τα Θρακικά Μετέωρα. Για να φθάσει ο επισκέπτης έως εκεί, πρέπει να περπατήσει αρκετά χιλιόμετρα. Όταν φθάσει, ανακαλύπτει ότι βρίσκεται μπροστά σε ένα σκηνικό άλλης εποχής. “Θα φροντίσουμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τις συνθήκες προσπέλασης, θα φτιάξουμε τεχνικά έργα, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα στην περιοχή να φτάνουν και αυτοκίνητα”, δηλώνει ο αντινομάρχης και κάνει λόγο για τη δημιουργία ειδικών μονοπατιών προσπέλασης, την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων, οι οποίες θα οδηγούν με ασφάλεια τον επισκέπτη στα Θρακικά Μετέωρα.

“Όταν περισσότεροι άνθρωποι δουν τον πλούτο που υπάρχει εκεί πάνω, ίσως να συγκινηθεί και η πολιτεία και ενδεχομένως να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση ενός ασφαλτόδρομου έως τα Μετέωρα”, δηλώνει ο κ. Κατσιμίγας και προσθέτει ότι, εάν αξιοποιηθεί τουριστικά η περιοχή, θα δημιουργούν και οικονομικές συνθήκες, για να παραμείνει ο ελάχιστος πληθυσμός στα ορεινά του Ιάσμου. “Τα Θρακικά Μετέωρα μπορούν να γίνουν ένας προορισμός εθνικού επιπέδου”, κατέληξε ο κ. Κατσιμίγας.

Τα άγρια άλογα της Ροδόπης

Στα Θρακικά Μετέωρα βρίσκουν καταφύγιο τα άγρια άλογα της Ροδόπης, κοντά στην κοιλάδα του ποταμού Κομψάτου. “Είναι πολύ ιδιόμορφη περιοχή, γι’ αυτό τα άγρια άλογα ζουν ακόμη εκεί. Ελπίζω, όταν πάνε οι άνθρωποι, να μη φύγουν τα άλογα και να μην καταστραφεί το φυσικό περιβάλλον”, υπογραμμίζει ο αρμόδιος αντινομάρχης και σπεύδει να παραδεχτεί ότι τα άγρια άλογα της Ροδόπης δεν εξαφανίστηκαν επειδή η περιοχή είναι απροσπέλαστη. Δίκοπο μαχαίρι η αξιοποίηση της περιοχής με τουριστικούς όρους, ωστόσο ο αντιδήμαρχος πιστεύει ότι με ήπιες παρεμβάσεις δεν θα καταστραφεί τίποτε.

Η ύπαρξη των άγριων αλόγων στην περιοχή συνδέεται με προϊστορικούς μύθους, που τα συνδέει με τα ανθρωποφάγα άλογα του Διομήδη που εξημέρωσε ο Ηρακλής, τα οποία κατά μία εκδοχή ζούσαν γύρω από τη λίμνη Βιστωνίδα. Σήμερα ζουν περίπου 50 άγρια άλογα με επικεφαλής έναν ασπρόμαυρο αρσενικό, που διαφεντεύει το κοπάδι. Για το πώς δημιουργήθηκε αυτό το κοπάδι, υπάρχει η εξής προφορική μαρτυρία: Λένε πως τη δεκαετία του ’50 ζούσαν στην περιοχή δύο αδέλφια που είχαν μερικά άλογα για τις αγροτικές τους ασχολίες. Όμως, η μοίρα έπαιξε μυστήριο παιχνίδι στα δυο αδέρφια. Για δικές τους διαφορές ο ένας αδελφός σκότωσε τον άλλο και τελικά ο δράστης πέθανε στη φυλακή. Τα άλογά τους αφέθηκαν ελεύθερα. Τα σημερινά άγρια άλογα θεωρούνται απόγονοι των αλόγων των δύο αδελφών. Κάποιοι ισχυρίζονται πως τα άλογα αυτά αποτελούν ειδική ράτσα και προστατεύονται από διάφορες συμβάσεις. Η μοναδικότητά τους βρίσκεται στα πολύ δυνατά πόδια τους, αλλά και στο ύψος τους, που είναι λίγο χαμηλότερο από τις άλλες ράτσες των αλόγων.

Ανάδειξη των μνημείων

Για την ευρύτερη ανάδειξη του Ιάσμου δρομολογούνται δράσεις για την προβολή και των αρχαιολογικών μνημείων που βρίσκονται στην περιοχή, όπως ο τρίκλιτος ναός των πρώτων χριστιανικών χρόνων στον Πολύανθο, ο αρχαίος θρακικός οικισμός στο Ληνό, τα ερείπια της αρχαίας Μαξιμιανούπολης - Μοσυνούπολης, την οποία το 1343 ο Ιωάννης Στ’ Καντακουζηνός περιέγραψε “ως πόλιν παλαιάν εκ πολλών ετών κατεστραμένην”, ο οχυρωματικός περίβολος της Αναστασιουπόλεως - Περιθεωρίου, η υπέροχη βυζαντινή γέφυρα του Κομψάτου, και η αξέχαστη πραγματικά διαδρομή-προσκύνημα στη δεύτερη, μετά το Άγιο Όρος, μοναστική πολιτεία του Παπικίου όρους.

Ο δήμος Ιάσμου σήμερα, αξιοποιώντας τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, στοχεύει με διαρθρωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις στη συγκράτηση του πληθυσμού, στη δημιουργία προϋποθέσεων συμπληρωματικού εισοδήματος και στη μερική διαφοροποίηση της απασχόλησης. Ο δρόμος για την υλοποίηση αυτών των στόχων περνά σίγουρα από τα Θρακικά Μετέωρα και τα άγρια άλογα.

Πού βρίσκεται ο Ίασμος

Ο Ίασμος, έδρα του δήμου, βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Κομοτηνής - Ξάνθης και απέχει 20 χιλιόμετρα από την Κομοτηνή και 28 χιλιόμετρα από την Ξάνθη. Η έκταση του δήμου είναι 200.403 στρέμματα, από την οποία τα τρία πέμπτα είναι ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις και τα δύο πέμπτα πεδινές. Ο πληθυσμός ανέρχεται σε 6.774 κατοίκους, που μιλούν με καμάρι για τις άγριες ομορφιές του τόπου τους. “Η στρατηγική ανάπτυξη του δήμου Ιάσμου επικεντρώνεται σήμερα στην ανάπτυξη και την αξιοποίηση της δυναμικής του, η οποία εκπορεύεται κυρίως από τη γεωγραφική θέση του δήμου”, δηλώνει ο δήμαρχος Ιάσμου Κ. Αμούτζας και κάνει λόγο για προσπάθεια ανάδειξης του πολιτισμικού πλούτου της περιοχής, που έχει αναφορές στους Βίστωνες, στους μύθους για τα άλογα του Ηρακλή και στις παραδόσεις για τις πολύχρυσες πολιτείες του βυθού, ενός από τους πλουσιότερους υδροβιότοπους σήμερα στην Ελλάδα, της λίμνης Βιστωνίδας.

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: