Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

Τα Ελληνικά ονόματα των αστερισμών


Αιγόκερως Ο θαλάσσιος τράγος ή Παν ή Αιγοκερέα
Οι βαβυλώνιοι τον ονόμαζαν Τράγο-Ψάρι. Στους Έλληνες ταυτίζεται με τον Αυλητή θεό Πάνα. Τον απεικόνιζαν με κέρατα και πόδια τράγου. Πολλές φορές απεικονίζεται με Σύριγγα –αυλός του Πανός ή Κοχύλιον- Κόλχον. Το δέκατο σύμβολο του ζωδιακού,
καλύπτει την περίοδο από 22 Δεκεμβρίου ως 19 Ιανουαρίου.


Αετός Aquila Aql
Το μεγαλοπρεπές ...πτηνό του Δία.

Ανδρομέδα Andromeda ή αλυσοδεμένη κόρη.
Κόρη της Κασσιόπης και του Κηφέως και σύζυγος του Περσέα.

Αργώ ή Ναύς ή το πλοίο των Αργοναυτών.
Το πρώτο πλοίο που λέγετε ότι πέρασε το πέλαγο που πριν ήταν άβατο. Το ναυπήγησε ο Άργος. Είναι χωρισμένο σε τρεις επιμέρους Αστερισμούς τα Ιστία, την Τρόπιδα και την Πρύμνη ή Πανιά , Καρίνα και Πρύμνη. Ο Κάνωπος ο λαμπρότερος αστερισμός μετά τον Σείριο ή αλλιώς Πηδάλιο ανήκει στην Τρόπιδα (λέγεται ότι ήταν ο Ναύαρχος του Στόλου του Μενελάου.

Άρκτος Μεγάλη Ursa Major ή αλλιώς Άμαξα.
Η Καλλιστώ η θυγατέρα του Λυκάωνος από την Αρκαδία σύντροφος της Αρτέμιδος. Η Ήρα την μεταμόρφωσε σε αρκούδα … γέννησε τον Αρκάδα.

Άρκτος Μικρή Ursa Minor ή Φοινίκη ή Ελίκη, ή Κυνόσουρα = Άρκτος Κόρες του Άτλαντα.
Ο Άτλαντας είχε τρία σύνολα από επτά κόρες: Τις Υάδες, τις Πλειάδες και τις Εσπερίδες.
Τα περί Ταϋγέτης μπέρδεμα

Βοώτης Bootes Boo
Ο Βοσκός, λέγεται, επινόησε το άροτρο, ένα συμβολικό όργανο λίπανσης για να κάνει ικανή την ανθρωπότητα να οργώνει καλλίτερα τη γη και ίσως αποθανατίζει την μετάβαση από την νομαδική ζωή σε μια συγκροτημένη γεωργία.
Η Θεά Δήμητρα ευχαριστημένη ζήτησε από το Δία να τοποθετήσει το Βοσκό μεταξύ των αστέρων σαν ένα σύμβολο της γεωργίας.
Μερικές φορές ο αστερισμός αποκαλείτε και Αρκτοφύλακας (φύλακας Αρκούδων) επειδή κυνηγά την Μικρή και την Μεγάλη Άρκτο.
Πιστεύεται ότι συμβολίζει τον Αρκάδα .

Αρκτούρος Η ουρά της Αρκούδας ο αστέρας αυτός βρίσκεται στο άκρο της ουράς του αστερισμού ή στο μηρό του Βοώτη αν θέλετε. Είναι ένας ερυθρός γίγαντας

Δράκων ή Λάδωνας
O μεγαλύτερος αστερισμός που βρίσκεται μεταξύ των Άρκτων λέγεται ότι φύλαγε τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων. Τον φόνευσε ο Ηρακλής. Πάνω του βρίσκετε ο Ηρακλής ..στηρίζεται στην κεφαλή του. Πριν 4.000 χρόνια το άστρο α του Δράκοντα
το οποίο λέγετε και Θουμπάν (κεφαλή του φιδιού) αποτελούσε τον Πολικό Αστέρα.

Εξάς Sextans Uranae Sex
Η Εξάς της Ουρανίας είναι το όργανο που διαβαθμίζει το τόξο με μέτρο τις 60° σαν το 1/6 του κύκλου.
Η Ουρανία ήταν Μούσα της Αστρονομίας.

Ηνίοχος Auriga Aur
Γιός του Ήφαιστου και της Αθηνάς. Ταυτίζεται με τον Εριχθόνιο ο οποίος υπήρξε βασιλιάς της Αθήνας. Εφευρέτης του τεθρίππου. Κρατά στον αριστερό του ώμο την Αίγα το λαμπρότερο αστέρι του Αστερισμού. Η Αίγα ταυτίζεται με την Αμάλθεια την κατσίκα που θήλασε τον Δια όταν ήταν νήπιο. Στο αριστερό του χέρι κρατά και τα μικρά κατσικάκια. Συμβολίζονται από ένα τρίγωνο αμυδρότερων άστρων και είναι γνωστά ως Αιγίδα

Ηρακλής Hercules Her ή ο Εν Γόνασιν = ο γονατιστός δηλαδή.
Μυθικός ήρωας γιος του Δία και σύζυγος της Ήβης.

Καρκίνος ο κάβουρας.
Αναπαριστά ένα καβούρι που επιτέθηκε στον Ηρακλή καθώς εκείνος πολεμούσε την φρικτή Ύδρα. Τον συνέθλιψε με το πόδι. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αυτού του αστερισμού ότι βρίσκεται κοντά σ΄ ένα σμήνος αστέρων που ονομάζεται Πραισέπη ή Φάτνη ή Μελίσσι. Ο Καρκίνος είναι το τέταρτο ζώδιο και καλύπτει την περίοδο από 22 Ιουνίου ως 22 Ιουλίου.

Κασσιόπη Cassiopeia Cas
Η ματαιόδοξη βασίλισσα. Βασίλισσα της Αραβίας σύζυγος του Κηφέως και μητέρα της Ανδρομέδας.
Η στάση της στον ουρανό είναι από τις πιο απρεπής … Καθισμένη ανάποδα να χτενίζεται κρατώντας ένα καθρέφτη.

Κένταυρος Centaurus Cen ή Χειρωψ ή Χειρων
Το δημιούργημα που είναι μισό άνθρωπος και μισό άλογο. Λέγετε ότι ζούσαν στην Βόρειο Ελλάδα, κατ΄ άλλους στο Πήλιο. Οι κενταυρομαχίες αποτέλεσαν θέμα μερικών εξαίρετων γλυπτών στον ναό του Δια στην Ολυμπία. Ο Χείρων ήταν σοφός και σώφρων. Υιός της Φιλύρας και του Κρόνου. Δάσκαλος του Ασκληπιού. Φίλος του Ηρακλή ο οποίος τον σκότωσε κατά λάθος όταν τον τραυμάτισε με δηλητηριασμένο βέλος –βουτηγμένο στο αίμα της Λερναίας Ύδρας.
Ο Α Κενταύρου ο Ριγκελ

Κήτος ή το θαλάσσιο τέρας ή η φάλαινα ή Ορφις ή Ορφος
Παράξενο τέρας εξαιρετικό σε μέγεθος. Το κήτος «κολυμπά» στον ουρανό όχι πολύ μακριά από την Ανδρομέδα. Του ειχε προσφερθεί ως θυσία επειδή η υπερόπτης μητέρα της είχε προσβάλει τους θεούς. Θανατώθηκε από τον Περσέα. Το άστρο που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι το γ του Κήτους που ονομάζεται Θαυμάσιο του Κήτους ή Μίρα

Κόμη Βερενίκης Coma Berenices Com
Η κόμη της Βερενίκης.

Κόραξ Corvus Crv
Ο κόρακας, το ηλιακό ιερό πτηνό του Απόλλωνα. Στην ουρά της Ύδρας βρίσκεται. Κοντά τους ο Κρατήρ.

Κρατήρ Crater Crt
Η Κούπα του Θεού Απόλλωνα.

Κριός
Από τον Κριό προερχόταν το Χρυσόμαλλο Δέρας που πήγαν να κλέψουν οι Αργοναύτες. Μετέφερε τον Φρίξο και την Έλλη τα παιδιά του βασιλιά Αθάμα. Η Έλλη έπεσε στον Ελλήσποντο κι ο ίδιος –ο Κριός λέγετε ότι έχασε το ένα του κέρατο. Ο Φρίξος έφτασε μ΄ ασφάλεια στην Κολχίδα της Μ. Θάλασσας και εκεί θυσίασε το κριάρι στους θεούς. Το χρυσόμαλλο δέρας το πρόσφερε στο βασιλιά της Κολχίδος, ο οποίος
ανέθεσε τη φύλαξή του στο Δράκοντα.
Ο Κριός είναι αστερισμός του Ζωδιακού κύκλου στην εποχή μας ο Ήλιος διέπει τον Κριό από τις 18 Απριλίου ως 21 Μαίου. Στις 21 Μαρτίου πραγματοποιείται η εαρινή ισημερία

Κύκνος Cygnus Cyg Όρνις ή Αίολος
Ο Κύκνος συμβολίζει τον Δια μεταμορφωμένο για χάρη της Λήδας ή Νέμεσις - βασίλισσας της Σπάρτης. Από την ένωση τους η Λήδα-Νέμεσις γέννησε δύο τεράστια αυγά. Από το ένα αυγό βγήκε ο Κάστορας κι ο Πολυδεύκης. Και από το άλλο η Κλυταιμνήστρα και η Ελένη. Κατά άλλη εκδοχή ήταν φίλος του Φαέθοντα, του θνητού γιου του Ήλιου. Κατά μία τρίτη συμβολίζει τον Αίολο. Λαμπρότερό του αστέρι ο Ντενέμπ στην ουρά του κύκνου.

Κύων Μέγας Canis Major CMa
Ο μεγάλος Σκύλος. Περνά την ώρα του κυνηγώντας τον Λαγώο (λαγό).
Βρίσκεται στα πόδια του τα Ωρίωνα. Μυθολογικά συνδέεται με την Σκύλα Λαίλαπα.
Το κυριότερο άστρο του αστερισμού είναι ο Σείριος. Ο φωτεινότερος αστέρας στον ουρανό. Γνωστός ως Αστέρας του Κυνός. Προκαλεί τα Κυνικά Καύματα τον Αύγουστο..
Αλλιώς αποκαλείτε και Σωθίν ή Προόπτης , η Ηγέτης ή Κύων Σείριος κλπ.
Κύων Μικρός Canis Minor CMi

Λαγώος Lepus Lep -- και τα περί Ε Λαγώου
Λέγεται ότι είναι ο Γλαύκος. Τον καταστέρισε ο Ερμής.

Λέων ή το Λιοντάρι
Μερικοί πιστεύουν ότι το σώμα του Λέοντα είναι η Σφίγγα. Στην ελληνική μυθολογία ο Λέων ταυτίζεται με το Λιοντάρι της Νεμέας, με το οποίο πάλεψε ο Ηρακλής στον πρώτο από τους άθλους του. Η καμπύλη των άστρων που σχηματίζουν το κεφάλι του λιονταριού και τα μπροστινά του πόδια μοιάζει με δρεπάνι γι αυτό ονομάστηκε Δρεπάνι. Το λαμπρότερο άστρο του είναι ο Βασιλίσκος ή Ρήγουλος, γνωστός κι ως καρδιά του Λέοντα. Το πέμπτο ζώδιο από 23 Ιουλίου ως 22 Αυγούστου.

Λύκος Lupus Lup Σ
Σύμβολο Απόλλωνος και φρικάριζε με τη θέα της Σελήνης...

Λύρα Lyra Lyr Κιθάρα ή Φόρμιξ ή Λυρή, ή Λύρα κατωφερής (χελύς ολίγη)
Τιμά την μνήμη του θρυλικού οργάνου που επινόησε ο Ερμής και το έδωσε στον Απόλλωνα και αυτός στον γιό του Ορφέα, το μουσικό των Αργοναυτών. Ο Άρατος την καλεί "Μικρή Χελώνα" ή Όστρακο... Το κύριο αστέρι της ο Βέγας.

Οφιούχος Ophiuchus Oph
"Αυτός που κομίζει ένα φίδι". Ή που νικά τον Πύθωνα ? Αναπαριστά τον Ασκληπιό, τον πρόγονο του Ιπποκράτη.

Περιστερά Columba Col
Το περιστέρι που οδηγούσε τους Αργοναύτες.

Περσεύς Perseus Per
Γιός του Δία και της Δανάης.προμηθεύτηκε το σπαθί, την κούπα και τις πτέρυγες του Ερμή και την ασπίδα της Αθηνάς. Σκότωσε τη Μέδουσα, διέσωσε και παντρεύτηκε την Ανδρομέδα. Ο Α του Περσέως είναι γνωστός με το αραβικό όνομα Μιρφάκ. Ο Β (είναι γνωστός με) το αραβικό όνομα Αλγκόλ ή κεφαλή του δαίμονα ή Δαίμονας

Πήγασος Pegasus Peg
Το πτερωτό άλογο Πήγασος ήταν γιός του Ποσειδώνα και της Γοργόνας Μέδουσας.
Όταν ο Περσεύς έκοψε το κεφάλι της Μέδουσας, γεννήθηκε ο Πήγασος από το αίμα της που έπεσε στη θάλασσα.
Πήγασος σημαίνει "Πηγές Ωκεανού". Ο Βελερεφόντης τον ίππευσε όταν πήγε να πολεμήσει την Χίμαιρα.

Σκορπιός το φονικό κεντρί
Μοιάζει με την μορφή που αναπαριστά. Το ον που σκότωσε τον Ωρίωνα. Ο Ωρίωνας χάνεται στη δύση και ο Σκορπιός προβάλει στην ανατολή. Το λαμπρότερο αστέρι του Σκορπιού ο Αντάρης- αντίπαλος του Άρη.

Στέφανος Βόρειος Corona Borealis CrB ή Στέμμα
Ο βόρειος ή πρώτος της Αριάδνης. Εργο του Ήφαιστου απο πυρώδη χρυσό και ινδικές πέτρες. Λέγετε ότι έσωσε τον Θησέα απο τον λαβύρινθο.

Στέφανος Νότιος Corona Austalis CrA
Καλείται επίσης Ουρανίσκος (Uraniscus).

Ταύρος Taurus Tau
Μεταμορφωμένος ο Δίας μετέφερε την Ευρώπη από τη Φοινίκη στην Κρήτη. Ο Βους είναι απομίμηση της Ιούς.
Στο μέτωπο του οι Υάδες. Στο μέρος της ράχης οι Πλειάδες ή εφτάστερον –θυγατέρες του Άτλαντος. Ο δεύτερος ζωδιακός αστερισμός.

Τοξότης Sagittarius Sgr ή Κένταυρος ή Τοξευτής
Τοξεύει όρθιος. Ίσως είναι ο Κρότωνας. Ο ένατος ζωδιακός αστερισμός. Ο τοξότης

Τόξον ή Βέλος Πετρωτόν βέλος ή άλλον Οϊστόν
Το βέλος με το οποίο τόξευσε ο Απόλλων τους Κύκλωπες όταν έκλεψαν τον κεραυνό του Δία. Το έκρυψε στις υπερβόρειες χώρες στον πέτρινο ναό. Το βέλος μεταφέρθηκε μαζί με την καρποφόρο Δήμητρα δια του αέρος

Ύδρα το νερόφιδο
Ο μεγαλύτερος αστερισμός απ΄ τους αστερισμούς. Ένα ερπετό με 9 κεφάλια που γεννήθηκε από το τέρας Τυφώνα. Το μεσαίο κεφάλι ήταν αθάνατο. Κατοικούσε κοντά στη Λέρνα στην Πελοπόννησο. Ο δεύτερος από τους άθλους του Ηρακλή.
Απεικονίζεται να μεταφέρει δύο ακόμη αστερισμούς στην ουρά της τον Κόρακα και τον Κρατήρα. Ο Α της Ύδρας ονομάζεται Αλφαρντ δηλ μοναχικό γιατί βρίσκεται σε μια γυμνή περιοχή του ουρανού.

Υδροχόος Aquarius Aqr
Ο ενδέκατος ζωδιακός αστερισμός. Ο κομιστής ύδατος ή ο Γανυμήδης ο γιος του βασιλιά Τρώα –οινοχόος του Δία. Λέγεται ότι νερό που χύνει καταλήγει στο στόμα του Νοτίου Ιχθύος. Ενώ το ιερογλυφικό για το τρεχούμενο νερό αποτελεί σήμερα το αστρολογικό σύμβολο του Υδροχόου. Ενδέκατο σύμβολο του ζωδιακού και καλύπτει την περίοδο 20 Ιανουαρίου-18 Φεβρουαρίου.

Φοίνιξ Phoenix Phe
Το μεγαλοπρεπές μυθικό πτηνό, κατά τον Ηρόδοτο και τον Πλούταρχο.

Ωρίων Orion Ori Ωρίων ή Κανδάνωας
Ο μελαγχολικός κυνηγός, ήταν διάσημος για τη δύναμή του σαν κυνηγός και σαν εραστής. Είχε γιγάντιο μέγεθος και μεγαλοπρεπή ομορφιά. Πέθανε από δάγκωμα σκορπιού που του έστειλε η γή ή κατ΄ άλλους ο Απόλλων.
Τα δύο πρώτου μεγέθους άστρα του ο ερυθρός Μπετελγκέζ και ο λευκός αστέρας Ριγκελ.Το μεγάλο νεφέλωμα στη Ωρίωνα γνωστό ως Μ42.. όπως και η Κεφαλή του Ίππου στο κάτω άκρο της ζώνης του.

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: