Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

Strange Hellas - Team. Η ομάδα ερευνών παραφυσικών φαινομένων του Strange Hellas είναι πλέον γεγονός!


Η ομάδα ερευνών παραφυσικών φαινομένων του Strange Hellas είναι έτοιμη και σας καλεί να την συντροφεύσετε στις πρώτες της εξορμήσεις.

Σκοπός μας είναι να φτιάξουμε μία μεγάλη παρέα από “ανήσυχα πνεύματα” που αγαπούν την περιπέτεια και κάθε τι άγνωστο τους κεντρίζει την περιέργεια.


Ευελπιστούμε να ενώσουμε όλους εσάς που ενδιαφέρεστε να ερευνήσετε τους θρύλους και τους μύθους της Θράκης. Να περπατήσετε σε ιστορικά άγνωστες διαδρομές και να εξερευνήσετε στοιχειωμένες τοποθεσίες.

Με λίγα λόγια ψάχνουμε ανθρώπους ακριβώς όπως εμάς. Ανθρώπους που δεν τους γεμίζει η γκρίζα πραγματικότητα και αναζητούν λίγο από το χρώμα που έπαψαν οι πολλοί να διακρίνουν.

Οι προϋποθέσεις για να γίνετε μέλη της ομάδας του Strange Hellas είναι να είστε ενήλικες και να διαμένετε στην Θράκη. Ο τρόπος για να γίνετε μέλη είναι να στείλετε ένα e-mail στην διεύθυνση: strangehellas@gmai.com με το όνομα, την ηλικία σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Χρηματικά ποσά ως συνδρομές ή δωρεές για αγορά εξοπλισμού ή ότι άλλο μπορεί να φανταστεί κάποιος ΔΕΝ απαιτούνται και δεν θα απαιτηθούν ΠΟΤΕ. Αναζητάμε φίλους και όχι χορηγούς.

Τα σημεία και τα αποτελέσματα των ερευνών μας θα ανακοινώνονται στο blog της ομάδας που προσφάτως δημιουργήσαμε με την ελπίδα να καταστεί πολύτιμο εργαλείο και δίοδος γνώσης στην έρευνα του παραφυσικού στον Ελλαδικό χώρο.

Μετά τιμής.
Ιωάννης Καρυοφυλάκης
Strange Hellas - Team

Δεν υπάρχουν σχόλια: