Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

Το βιβλίο


Το προηγούμενο καλοκαίρι πήγαμε διακοπές με τους γονείς μου στην Πελοπόννησο. Κλείσαμε δωμάτια πολύ αργά κι έτσι δεν πήγαμε στο ξενοδοχείο που μένουμε συνήθως, αλλά σε ένα άλλο λίγο έξω από την παραλιακή πόλη.


Όταν φτάσαμε, οι γονείς μου αποφάσισαν να μείνουμε σε ξεχωριστά δωμάτια για να είμαστε πιο άνετα. Πήγα στο δωμάτιό μου κι άρχισα να βάζω τα ρούχα μου στην ντουλάπα. Ξαφνικά χτύπησε η πόρτα. Μια κοπέλα, κάπως μεγαλύτερη από εμένα, μου είπε πω μένει ακριβώς απέναντι και πως χρειάζεται ησυχία γιατί διαβάζει για την εξεταστική της.

Μου έκανε εντύπωση και μόλις το είπα στους γονείς μου με καθησύχασαν λέγοντάς μου πως πολλοί φοιτητές έρχονται τα σαββατοκύριακα για μπάνιο και διαβάζουν παράλληλα.

Το άλλο πρωί η ίδια κοπέλα ξαναήρθε στο δωμάτιο μου. Λίγο τσαντισμένη της είπα πως δεν έχω κάνει καθόλου φασαρία και δεν είναι ανάγκη να είναι αγενής. Εκείνη μου είπε πως ήθελε απλά να μου ζητήσει ένα λογοτεχνικό βιβλίο. Έκανε μια εργασία για τη λογοτεχνία και ήθελε ιδέες. Της είπα πως δεν μπορώ να της το δώσω γιατί το διαβάζω και μου είπε πως θέλει απλά τα περιεχόμενα.

Αρνήθηκα κι από την πολλή ένταση που μου είχε δημιουργήσει το πήρα μαζί μου φεύγοντας. Πήγα με τους γονείς μου για μπάνιο και μετά από λίγη ώρα άνοιξα να διαβάσω το βιβλίο μου.

Παρατήρησα πως ήταν κάπως τσαλακωμένο. Η σελίδα με το περιεχόμενα έλειπα...Στην επόμενη σελίδα ήταν γραμμένο με κόκκινο στυλό <<Ευχαριστώ>>..! Το έκλεισα...Πήγα στο ξενοδοχείο και ρώτησα την υπάλληλο για την κοπέλα.

Η απάντηση της με πάγωσε...Στο ξενοδοχείο εκείνη την περίοδο, εκτός από εμάς..ΕΜΕΝΕ ΜΌΝΟ ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ.....!!!!

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: