Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Περίεργη Ανάσα, Μυρωδιά και Χτυπήματα


Πριν από 2 ημέρες επικοινώνησα τηλεφωνικά με τους θείους μου από την Ξάνθη όπου και μου είπαν το εξής περίεργο περιστατικό: Πριν μια εβδομάδα είχαν βγει για φαγητό έξω (σε κάποιο ταβερνείο η κουτούκι) με κάποιους φίλους τους και αργά το βράδυ επέστρεψαν στο σπίτι.


Αφού άλλαξαν μετά από κάποια ώρα έπεσαν για να κοιμηθούν. Κατά την διάρκεια που ήταν ξαπλωμένοι άκουγαν έναν θόρυβο ανά τακτικά χρονικά διαστήματα, χαμηλής έντασης όπως μου είπαν... Μετά άρχισαν να μυρίζουν έντονη <<σαπίλα>> απροσδιόριστου προέλευσης από τον χώρο.. Σηκώθηκε η θεια από το κρεβάτι και ενώ ήταν όλα σκοτεινά μέσα στο σπίτι είδε μια σκιά κοντά στην μπαλκονόπορτα.. Από ότι έλεγαν φοβήθηκαν αρκετά.. άναψαν τα φώτα και ο άντρας της προσπαθούσε να την ηρεμήσει στο ότι ήπιαν πολύ και λογικό ήταν να είναι ανήσυχη η ίδια....

Το επόμενο βράδυ κύλησαν όλα ομαλά.. Το τρίτο βράδυ όμως ο θόρυβος ξανάρχισε πριν ακόμη ξαπλώσουν και η μικρότερη κόρη τους είχε εντοπίσει ότι αυτός ο υπόκωφος θόρυβος προερχόταν από την αποθήκη τους. Άνοιξε την πόρτα της αποθήκης και πριν προλάβει να ανάψει το φως άκουσε και ένιωσε <<έντονες>> ανάσες βλέποντας παράλληλα και μια μαύρη μορφή. Μια έντονη εμπειρία σίγουρα για μια οικογένεια που έχει ξαναζήσει διάφορα περίεργα περιστατικά αλλά τα έχουν προσπεράσει μιας και όπως λένε η πίστη στα Θεία τους έχει βοηθήσει..

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: