Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Η σκιά


Στην Ερμιόνη στην Πελοπόννησο λέγεται πως υπάρχει ένα φάντασμα το οποίο όλοι αποκαλούν "η σκιά". Η ιστορία της σκιάς έχει ως εξής: πριν από περίπου 12 χρόνια είχε συμβεί ένα ατύχημα με κάποια παιδιά που επέστρεφαν από την καλοκαιρινή τους κατασκήνωση. Το λεωφορείο με το οποίο επέστρεφαν ανετράπη σε μία χαράδρα και τα παιδιά εγκλωβίστηκαν.
Οι διασώστες έσωσαν τα περισσότερα παιδιά αλλά άφησαν ένα το οποίο νόμισαν για νεκρό και επειδή έβαλαν ως προτεραιότητα την ασφάλεια των επιζώντων έβγαλαν πρώτα τα παιδιά που ήταν ζωντανά. Όμως και το παιδί που άφησαν πίσω τους ήταν ζωντανό και συνήλθε λίγα δευτερόλεπτα πριν πεθάνει. Λένε λοιπόν πως πριν πεθάνει, καταράστηκε την κατασκήνωση.

Αρκετά χρόνια μετά, κάμποσοι πρόσκοποι επέλεξαν την έρημη πια κατασκήνωση για να κάνουν εκεί την καλοκαιρινή τους εξόρμηση. Για κακή τους τύχη όμως, στην κατασκήνωση υπήρχε και άλλος ένας κατασκηνωτής, ο οποίος έμοιαζε σαν μία σκιώδης μορφή ανθρώπου και ήταν η λεγόμενη "σκιά". Μερικοί πρόσκοποι είδαν αυτή τη μορφή αμυδρά και όπως ανέφεραν "Νομίζαμε πως ήταν απλά η φαντασία μας. Δεν πιστεύουμε στα φαντάσματα".

Δύο από αυτούς είδαν τη μορφή κατά τη διάρκεια της νυχτερινής σκοπιάς και την κατεδίωξαν στο δάσος πιστεύοντας πως είναι κάποιος κλέφτης. Δεν βρήκαν τίποτα εκεί και αποφάσισαν να επιστρέψουν στην κατασκήνωση και κάτω από τη σημαία βρήκαν ένα πρόσκοπο πεσμένο μπρούμυτα. Όταν τον ρώτησαν τί έγινε απάντησε πως είχε βγει για κατούρημα και στο δρόμο είδε έναν άνθρωπο στα μαύρα να τρέχει προς το μέρος του. Οι πρόσκοποι κάλεσαν ένα ιερέα και έκανε ευχέλαιο στην κατασκήνωση και από τότε κανείς δεν ξανάκουσε για το όν αυτό στην κατασκήνωση εκείνη. Λέγεται όμως πως η θέληση του πνεύματος ίσως να είναι τόσο ισχυρή που μετά από λίγο να γυρίσει και πάλι στο μέρος το οποίο τον ελκύει, την κατασκήνωση εκείνη.

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: