Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

Φαινόμενο αντιβαρύτητας (;) σε χωριό των Σερρών


Ένα επιστημονικό παράδοξο ή απλά μια οφθαλμαπάτη είναι αυτό που συμβαίνει σε δρόμο της Πρώτης Σερρών,όπου τα αυτοκίνητα αψηφώντας τους νόμους της βαρύτητας και με σβηστές μηχανές ανεβαίνουν την ανηφόρα μόνα τους!


Πολλοί πιστεύουν ότι αυτό οφείλεται σε μαγνητικό πεδίο που υπάρχει στην περιοχή,όπως και σε άλλες περιοχές που υπάρχει παρόμοιο φαινόμενο(Πεντέλη,Δελφούς,κλπ)
Oμάδα φυσικών πάντως της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών που μελέτησε το φαινόμενο ανακοίνωσε πως πρόκειται για μια οφθαλμαπάτη και κατόπιν μετρήσεων του μαγνητικού πεδίου της περιοχής δεν αντιλήφθηκαν κάποια ανωμαλία.

Διαφορετική όμως άποψη για το θέμα έχει ο συγγραφέας του βιβλίου “Οι βραχογραφίες του Παγγαίου αποκαλύπτουν” Γιώργος Βογιατζής,ο οποίος συνδυάζει το φαινόμενο με τις προϊστορικές απεικονίσεις ιπτάμενων οχημάτων που υπάρχουν χαραγμένες στο Παγγαίο και τους βράχους της γύρω περιοχής,και το αναφέρει σαν φαινόμενο αρνητικής βαρύτητας.

Αξίζει πάντως να αναφερθεί πως ο δρόμος που παρουσιάζεται το φαινόμενο,οδηγεί στο Μοναστήρι της Αναλήψεως(!) και στο σημείο υπάρχει και παρεκκλήσι του Προφήτη Ηλία,του προφήτη δηλαδή που ανυψώθηκε και αναλήφθηκε και αυτός στους ουρανούς με άρμα!
Ο Προφήτης Ηλίας συχνά αντικαθιστά αρχαιότερα ιερά του θεού Ήλιου-Απόλλωνα.

Δεν ξέρουμε αν όλα αυτά τελικά είναι απλές ιστορίες και συμπτώσεις,σίγουρα όμως ξέρουμε ότι μοναστήρια και ναοί είναι χτισμένα επάνω σε παλαιότερα ιερά ή τόπους,και οι ονομασίες τους έχουν σχεδόν πάντα σχέση με τις “ιδιότητες” του χώρου.

Οφείλουμε όμως πάντως να σεβαστούμε την επίσημη εκδοχή των ειδικών,αν και πολλές φορές ως γνωστόν για πολλούς και διάφορους λόγους,δεν ανακοινώνονται πάντα τα αληθή ή ολόκληρα τα συμπεράσματα των ερευνών.

Ότι και να συμβαίνει όμως, παραμένει ένα εντυπωσιακό φαινόμενο που αξίζει κάποιος να το δει.

Αναδημοσίευση από: http://visaltis.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: