Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

Η πρώτη Ελληνίδα Φαραώ


Μία συνταρακτική ανατροπή στον τρόπο με τον οποίο μέχρι σήμερα παρουσιαζόταν από την επιστημονική κοινότητα το πρόσωπο της Αρσινόης Β', συζύγου του Πτολεμαίου Β', κατάφερε μία ερευνήτρια από το πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ.


Η Maria Nilsson, υπέδειξε ότι η Αρσινόη Β’ δεν ήταν απλά η σύζυγος του Πτολεμαίου Β’, αλλά ότι συμβασίλευε μαζί του, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, μιας και η μόνη γυναίκα Φαραώ της Αιγύπτου που γνωρίζουμε σήμερα είναι η Κλεοπάτρα Ζ’. Αυτή η θεωρία στηρίζεται στη χρήση ενός διαφορετικού τρόπου ερμηνείας συμβόλων αλλά και στην κατανόηση του σύνθετου στέμματος που φορούσε η Θηλυκή Φαραώ.

Μέχρι σήμερα υπήρχε η πεποίθηση ότι η Αρσινόη β’ είχε αποκτήσει όλους τους τίτλους της εξαιτίας του συζύγου της και Φαραώ, Πτολεμαίου Β’. Το ιδιαίτερο στέμμα της θεωρούνταν δείγμα θεοποίησης της με την μορφή της Ίσιδας και της Άθωρ δίπλα στον θεοποιημένο σύζυγό της . Δεν είχε αμφισβητηθεί καθόλου ουσιαστικά η ανδρική διαδοχή του θρόνου στη βασιλεία των Πτολεμαίων.

Σύμφωνα με την έρευνα της Nilsson, το διάδημα της Αρσινόης συνδύαζε τέσσερα διαφορετικά πράγματα: το ερυθρό φαραωνικό στέμμα της Κάτω Αιγύπτου, το στέμμα «Ατεφ» που φορούσαν μόνο οι Φαραώ και οι θεοί, τα κέρατα του θεού Κνουμ καθώς και τον ηλιακό δίσκο που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κέρατα, σύνηθες στοιχείο που το βλέπουμε σε εικονογραφίες θηλυκών θεοτήτων και βασιλισσών. Από την Αρσινόη Β’ επηρεάστηκε η βασίλισσα Κλεοπάτρα , η οποία χρησιμοποίησε το ιδιόμορφο αυτό στέμμα ως στοιχείο στην προσωπική της εικονογραφία.

Με βάση αυτό το στοιχείο αλλά και την ενδελεχή μελέτη της εικονογραφίας της Αρσινόης, η Nilsson κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εικόνα της ως Θεοποιημένη Φαραώ αναφερόταν στη περίοδο της βασιλείας της και όχι στη μεταθανάτια τιμή της.

Πηγή

Αναδημοσίευση από: http://toksipnitiri.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: