Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

Χρησιμοποιούσαν ως καύσιμο το... ελαιόλαδο στην αρχαία Ελλάδα και Κύπρο


Χιλιάδες χρόνια πριν καν ενταχθεί στο μεσογειακό διαιτολόγιο, το ελαιόλαδο χρησιμοποιείτο ως... βιοκαύσιμο σε χυτήρια χαλκού της αρχαίας Κύπρου, αποδεικνύουν τα ευρήματα ανασκαφής κοντά στη Λευκωσία.


Το χυτήριο που βρίσκεται στον Πύργο Μαυροράκη πιστεύεται ότι ήταν μέρος ενός μεγαλύτερου βιομηχανικού συγκροτήματος που χρονολογείται στο 2.000 π.Χ., όταν η Κύπρος πλησίαζε τα μέσα της Εποχής του Χαλκού -στην αρχαιότητα η Κύπρος ήταν διάσημη για τον χαλκό της. Από εκεί, εξάλλου, προήλθε το λατινικό όνομα του μετάλλου, cuprum.

Περίπου 90 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λευκωσίας, το συγκρότημα περιλαμβάνει χυτήρια χαλκού, εγκαταστάσεις βαφής υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργίας, καθώς και ένα ελαιοτριβείο, το οποίο περιέργως βρισκόταν ακριβώς ανάμεσα σε δύο χώρους που χρησιμοποιούνταν στην επεξεργασία του χαλκού.

Μέσα στους κλιβάνους του χυτηρίου εντοπίστηκαν υπολείμματα ελαιόλαδου, ενώ στο συμπαγές χώμα της εγκατάστασης διακρίνονται ακόμα οι ανεξίτηλοι λεκέδες από το λάδι. Ίχνη από ξυλοκάρβουνα, το συνηθέστερο καύσιμο της εποχής, δεν βρέθηκαν πουθενά.

Σύμφωνα πάντως με την Δρ Μαρία Ροζάρια Μπελτζιόρνο, η χρήση ελαιόλαδου ως καύσιμου πιθανότατα δεν ήταν κυπριακή πρωτιά. Ελαιοτριβεία έχουν βρεθεί κοντά σε εγκαταστάσεις μεταλλουργίας και στην Αίγυπτο και την Ιορδανία, αν και στις περιπτώσεις αυτές δεν είναι δυνατό να αποδειχθεί ότι το λάδι χρησιμοποιείτο ως καύσιμο.

Η ομάδα της Μπελτζιόρνο ανακάλυψε πέρυσι στην Κύπρο το αρχαιότερο γνωστό αρωματοποιείο, το οποίο χρησιμοποιούσε εκχυλίσματα βοτάνων σε ελαιόλαδο.

Αναδημοσίευση από: http://www.focusmag.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: