Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

Ο καρκίνος στην αρχαιότητα, ο καρκίνος σήμερα


Νέα έρευνα επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις πολλών ειδικών ότι ο καρκίνος είναι μια σύγχρονη ασθένεια που ήταν σπάνια στην αρχαιότητα αλλά και ως πρόσφατα. Σύμφωνα με τη νέα έρευνα ο καρκίνος οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα και έκανε τη δυναμική εμφάνισή του μετά τη βιομηχανική επανάσταση. Ειδικοί από πανεπιστήμια της Βρετανίας και των ΗΠΑ εξέτασαν περί τις 1.000 αρχαίες μούμιες από την Αίγυπτο και τη Νότια Αμερική καθώς και διάφορα άλλα ευρήματα όπως απολιθώματα, αλλά και ιατρικά κείμενα και αναφορές της αρχαιότητας. Διαπίστωσαν ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό των ανθρώπων είχαν καρκίνο εκείνα τα χρόνια σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σήμερα όπου ένας στους τρεις θανάτους οφείλεται σε καρκίνο.


«Στις βιομηχανικές κοινωνίες ο καρκίνος είναι μετά τα καρδιακά νοσήματα η δεύτερη αιτία θανάτων. Στην αρχαιότητα όμως η παρουσία του ήταν εξαιρετικά σπάνια. Δεν υπάρχει κάτι στο φυσικό περιβάλλον που να προκαλεί καρκίνο. Είναι επόμενο λοιπόν να πιστεύουμε βάσιμα ότι ο καρκίνος είναι μια ασθένεια που δημιουργήθηκε από την ανθρώπινη δραστηριότητα και σχετίζεται με τη μόλυνση του περιβάλλοντος αλλά και με τις ραγδαίες μεταβολές στη διατροφή και στον γενικότερο τρόπο ζωής του. Όλα δείχνουν ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής ευθύνεται για την έκταση που πήρε ο καρκίνος» δήλωσε στην «Daily Τelegraph» η Ροζαλί Ντέιβιντ, του Κέντρου Βιοϊατρικής Αιγυπτιολογίας του βρετανικού Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ.

Πηγή: Το Βήμα

Αναδημοσίευση από: http://www.arxaiologia.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: