Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010

Το θράσος των Τούρκων «Καθηγητών Αρχαιολογίας»


Αφού οι Τούρκοι κατάφεραν να κατασκευάσουν ένα τερατούργημα που το αναφέρουν ως ιστορία του τουρκικού έθνους και το διδάσκονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσής τους, ότι δηλαδή η λεγόμενη ιστορία τους είναι αποτέλεσμα πρόσμιξης του μογγολικού πολιτισμού απ' όπου προέρχονται και των αρχαίων πολιτισμών της Μικράς Ασίας.
Τώρα άρχισαν να επιβουλεύονται και τα χριστιανικά μας μνημεία που βρίσκονται στα κατεχόμενα εδάφη μας. Και μάλιστα το πιο σημαντικό για τους Έλληνες Χριστιανούς, το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα.


Με αφορμή ένα ψήφισμα στην Αμερικάνικη Εθνοσυνέλευση στις 30 Σεπτεμβρίου 2010, ότι η Τουρκία παραβιάζει τις θρησκευτικές ελευθερίες και καταστρέφει συστηματικά χριστιανικά θρησκευτικά μνημεία στην κατεχόμενη από τους Τούρκους περιοχή του βόρειου μέρους του νησιού, οι Τούρκοι δεν έχασαν καιρό και στην απάντησή τους, με μελέτη δύο καθηγητών του Αμερικάνικου Πανεπιστημίου Κερύνειας, αναφέρεται ότι το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα είναι κτισμένο στα ερείπια μουσουλμανικού μνημείου απογόνου του Μωάμεθ, του URVE BIN SABIT, κατά τη διάρκεια της Αραβικής περιόδου. Οι Τούρκοι, στην παραποιημένη ιστορία τους, δίνουν μια ιστορική περίοδο από 600μ.Χ. μέχρι 1100μ.Χ., που την ονομάζουν Μουσουλμανική Αραβική. Μάλιστα, όπως αναφέρουν, το αγίασμα του Αγίου στην ανατολική πλευρά της εκκλησίας, προήλθε από θαύμα του URVE BIN SABIT, όταν με τη ράβδο του χτύπησε το έδαφος και αμέσως αρχίζει να αναβλύζει δροσερό νερό για να ξεδιψάσει τους Μουσουλμάνους Άραβες πολεμιστές.
Όπως αναφέρουν οι Τουρκο-μογγόλοι καθηγητές, μέχρι το 1960 συνέρρεαν στο μοναστήρι χιλιάδες Τουρκοκύπριοι, όχι για να προσκυνήσουν τον Άγιο αλλά για να τιμήσουν τον URVE BIN SABIT. Δεν είναι τυχαίο που ανακάλυψαν αυτό το παραμύθι· στόχος τους είναι να κατασκευάσουν στο μέλλον ένα τζαμί και έναν μιναρέ που να επισκιάζει την εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα και να το ονομάσουν URVE BIN SABIT.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα της «HABERTURΚ», το αρχαιολογικό εύρημα των δύο δήθεν αρχαιολόγων καθηγητών θα υποβληθεί για έγκριση στο Αιγυπτιακό Πανεπιστήμιο EL-EZHER, στο Ινστιτούτο Ισλαμικών Ερευνών του Λονδίνου και στη Γενική Γραμματεία της Παγκόσμιας Ισλαμικής Οργάνωσης και μάλιστα θα καταγγείλουν την Εκκλησία ότι εξαφάνισε το μουσουλμανικό αρχαίο μνημείο του URVE BIN SABIT, που ήταν στη αυλή του μοναστηρίου του Αποστόλου Ανδρέα.

Είναι σίγουρο ότι η Εκκλησία της Κύπρου θα καταρρίψει τους αβάσιμους ισχυρισμούς των Τούρκων καθηγητών, αλλά το ερώτημα που τίθεται, είναι τι θα γίνει μετά από είκοσι-τριάντα χρόνια όταν η σημερινή νεολαία δεν θα έχει τη στοιχειώδη γνώση για την Ιστορία μας, που αυτός είναι ο στόχος αυτών που σχεδίασαν τον αφελληνισμό της Κύπρου και την ισοπέδωση των πάντων, κάνοντας αρχή με τη μείωση των ωρών διδασκαλίας της Ιστορίας, στα πλαίσια του δήθεν εκσυγχρονισμού, και επιδιώκουν να εφαρμόσουν ό,τι δεν πέτυχε ο Πάλμερ το 1930 με το «μην πεις GREEK».
Λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία του και δεν είναι θωρακισμένος με στοιχειώδεις γνώσεις ιστορίας, είναι εύκολη λεία στους εχθρούς, που του βάλλουν καθημερινά και σιγά-σιγά αποκτά τη νοοτροπία παιδιού άγνωστου πατρός.
ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΤΡΟΥ
Ταγματάρχης Ε.Α.

Πηγή: http://pelekis.blogspot.com/
Αναδημοσίευση από: http://mystikos-planitis.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: