Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

Οι αρχαίοι Έλληνες είδαν πρώτοι τον Κομήτη Halley


Ο κομήτης του Halley φαίνεται ότι παρατηρήθηκε πρώτα από τους Αρχαίους Έλληνες, όπως ισχυρίζονται ερευνητές στο...επιστημονικό περιοδικό Journal of Cosmology.

Σύμφωνα με το άρθρο, οι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν πως ένας μεγάλος μετωρίτης έπεσε στη Βόρεια Ελλάδα μεταξύ του 466 και 467 π.Χ.


Παράλληλα, αναφέρουν έναν κομήτη που παρατηρήθηκε την ώρα της πτώσης του μετεωρίτη, αλλά αυτή η λεπτομέρεια αγνοήθηκε σχεδόν εκείνη τη στιγμή.

Επρόκειτο ίσως για τον κομήτη Halley και πρέπει να ήταν ορατός για περίπου 80 ημέρες το 466 πΧ.

Μέχρι πριν τη δημοσίευση αυτής της έρευνας, οι επιστήμονες είχαν εντοπίσει την πιο αρχαία παρατήρηση του Κομήτη το 240 πΧ από τους Κινέζους Αστρονόμους.

Η εκτίμηση ότι πρώτοι είδαν τον Κομήτη οι Αρχαίοι Έλληνες, βασίζεται σε αναφορές του Αριστοτέλη οποίος ισχυρίζεται ότι είδε έναν μετεωρίτη να προσγειώνεται στην περιοχή του Ελλήσποντου. Ο μετεωρίτης αυτός έπεσε την ημέρα και είχε το μέγεθος ενός βαγονιού τρένου, ενώ ήταν τουριστική ατραξιόν για παραπάνω από 500 χρόνια.

Στην “Μετεωρολογία” του,ο Αριστοτέλης έγραψε ότι παράλληλα με την πτώση του μετεωρίτη παρατηρήθηκε στα Δυτικά ένας Κομήτης.

Ο Αστρονόμος Ερικ Χιντζ και ο φιλόσοφος Ντάνιελ Γκράχαμ, του Πανεπιστήμιου της Γιούτα,ανακατασκεύσαν το πιθανό “μονοπάτι” του κομήτη Χάλεϊ, για να διαπιστώσουν εαν πρόκειται γι' αυτόν που λέει ο Αριστοτέλης .

Υπολόγισαν ότι ο Χάλεϊ θα μπορούσε να είναι ορατός για 80 ημέρες πάνω από τη Γη, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Αναδημοσίευση από: http://www.cosmo.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: