Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2010

Τα αντισεισμικά μυστικά του Παρθενώνα


Στο τελειότερο κτίριο του παρελθόντος, τον Παρθενώνα, ομάδα Ιαπώνων και Ελλήνων επιστημόνων αναζητεί τα αντισεισμικά μυστικά της κατασκευής του.

Το μυστικό της εξαιρετικής αντοχής που παρουσιάζει ο Παρθενώνας στους σεισμούς επί 2.500 χρόνια, θα ερευνήσουν Ιάπωνες και Έλληνες επιστήμονες. Η επιχείρηση αρχίζει τον Νοέμβριο και υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει τρία χρόνια και θα οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα για την κατασκευή ασφαλέστερων σύγχρονων κτιρίων. Αντίθετα από τους περισσότερους μεγάλους αρχαίους ναούς και τα μνημεία της Ελλάδας που σχεδόν ισοπεδώθηκαν εξαιτίας καταστροφικών σεισμών, ο μαρμάρινος Παρθενώνας και τα άλλα κτίρια της Ακρόπολης μένουν στη θέση τους επί 25 αιώνες και οι ζημιές που έχουν υποστεί από αυτούς είναι ελάχιστες: μετατοπίσεις των αρχιτεκτονικών μελών κατά λίγα εκατοστά του μέτρου, ετοιμορροπίες, θραύσεις και πτώσεις λίθων που αποκαθίστανται χάρη στα μεγάλα αναστηλωτικά προγράμματα.


Όταν γίνεται σεισμός οι κολόνες ταλαντεύονται προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά παρουσιάζουν τεράστια ελαστικότητα και επανέρχονται στη θέση τους. Οι ειδικοί ερμηνεύουν αυτή την ιδιαιτερότητα ως συνέπεια της κατασκευαστικής τελειότητας του ναού, που αποτελείται από 13.400 μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους χωρίς αρμούς, με σιδερένιους συνδέσμους διαφόρων σχημάτων και ξύλινων πόλων και εμπολίων. Οι κολόνες που αποτελούνται από σπονδύλους παραμορφώνονται και συμπεριφέρονται «χαοτικά», αλλά επιτυγχάνουν «έξυπνη» απόσβεση της σεισμικής ενέργειας.

«Στο επίκεντρο της έρευνας για τον Παρθενώνα βρίσκεται ακριβώς η εύκαμπτη κατασκευή των κιόνων που θεωρούνται παράγων- κλειδί για την εξασφάλιση της σταθερότητας όλης της κατασκευής», εξηγεί ο επικεφαλής της έρευνας Ιάπωνας καθηγητής Τοσικάζου Χαναζάτο, ένας από τους μεγαλύτερους ειδικούς της Σεισμολογίας, ο οποίος θα συνεργαστεί με το ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

«Δεν αμφιβάλλω ότι ο αρχαίος ναός της Αθηνάς φυλάσσει το μυστικό της καλύτερης κατασκευαστικής τεχνικής για να αντιμετωπίσει τους σεισμούς», λέει ο Ιάπωνας καθηγητής σε συνέντευξη προς την εφημερίδα «La Repubblica». Ο κ. Χαναζάτο έχει ήδη αποδείξει στην Ιαπωνία ότι η ελαστικότητα που δίνει η απλή ένωση διάφορων στρωμάτων ξύλου εξηγεί την αντίσταση που παρουσιάζουν οι πολυώροφες παγόδες στην Ιαπωνία σε ισχυρούς σεισμούς. Τώρα ελπίζει να βρει στον Παρθενώνα, το τέλειο αντισεισμικό κτίριο του παρελθόντος, το μυστικό για το τέλειο κτίριο του μέλλοντος.

«Υψηλή ποιότητα κατασκευής»

«Ο Παρθενώνας οφείλει εν πρώτοις τη μακροημέρευσή του και την αντοχή του στους σεισμούς στην πολύ υψηλή ποιότητα κατασκευής του και στα ατόφια υλικά», λέει ο Κώστας Ζάμπας, πολιτικός μηχανικός και μελετητής του Παρθενώνα.

«Πρόκειται για κατασκευή ασύλληπτης ποιότητας και ακρίβειας, που διατηρήθηκε ως σκελετός στις μέρες μας παρά τις διάφορες ταλαιπωρίες που υπέστη το κτίριο.

Οι κίονες, οι οποίοι δεν είναι δεμένοι μεταξύ τους, αλλά είναι ελεύθερα εδραζόμενοι, μετατοπίζονται ελεύθερα και συμπεριφέρονται ευνοϊκά σε σεισμό. Λικνίζονται, μετακινούνται και μετά τη δοκιμασία επανέρχονται, σημειώνοντας μόνο απειροελάχιστες, αμελητέες μετατοπίσεις. Έχουν γίνει πολλές παρατηρήσεις και πολλή έρευνα. Ο μεμονωμένος κίων έχει καλό αντισεισμικό χαρακτήρα όπως και όλο το κτίριο που είναι μια άρθρωση, κατασκευή που εξαρτάται κυρίως από έναν παράγοντα: πόσο καλή και πλήρης είναι η έδρασή του. Οι αρχαίοι πέτυχαν την πλήρη έδραση των σπονδύλων, κάτι πολύ δύσκολο αν υπολογίσουμε ότι η διάμετρός τους πλησιάζει τα δύο μέτρα».

Καταστροφικοί σεισμοί της αρχαιότητας

426 π.Χ.: Λίγο μετά την ανέγερση του Παρθενώνα (447-438 π.Χ.), ο αρχαίος κόσμος έζησε έναν από τους πιο καταστροφικούς σεισμούς με επίκεντρο την Αταλάντη, που προκάλεσε μετατόπιση του νοτιοανατολικού τμήματος του ναού.

373 π.Χ.: Φοβερός σεισμός κτύπησε την πόλη Ελίκη κοντά στο Αίγιο και την κατέστρεψε ολοσχερώς. Ακολούθησε μεγάλο κύμα (τσουνάμι) και η πόλη καταποντίστηκε στη θάλασσα 226 π.Χ: Ισχυρός σεισμός γκρέμισε από το βάθρο του τον Κολοσσό της Ρόδου.

856 μ.Χ.: Σεισμός στην Κόρινθο κατέστρεψε την πόλη. Είχε 40.000 θύματα.

Αναδημοσίευση από: http://www.tanea.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: