Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

Μουσείο Μιχάλη Τσαρτσίδη. Η προσφορά του στους αγώνες του έθνους


Ο Μιχάλης Τσαρτσίδης γεννήθηκε στις 15/9/1931 στη Θερμοπηγή Σερρών. Οι γονείς του ήρθαν πρόσφυγες από τον Πόντο το 1922. Μετά τις μάχες στο Ρούπελ μάζεψε όπλα, κράνη και ό,τι άλλο μπόρεσε να βρει στο πεδίο της μάχης. Πριν αποτελέσουν υλικό για το Μουσείο του, τα όπλα αυτά τιμήθηκαν στη διάρκεια της Κατοχής καθώς ο Μ. Τσαρτσίδης με κάποια άλλα παιδιά συγκρότησαν αντιστασιακές ομάδες που πολέμησαν εναντίον των βουλγαρικών δυνάμεων κατοχής. Έκρυψε τα όπλα σε σπηλιές και διάφορες κρυψώνες ώστε στην κατάλληλη στιγμή να μπορούν να ανασυρθούν και να χρησιμοποιηθούν.


Αργότερα, κάποια από αυτά στάλθηκαν στην Κύπρο για να ενισχύσουν τον αγώνα της ΕΟΚΑ την περίοδο 1955-1959. Τελικά, το 1980 νομιμοποίησε τη συλλογή του και ίδρυσε το Μουσείο, που περιέχει 4.500 περίπου αντικείμενα και αποτελείται από δύο τμήματα, το ιστορικό και το λαογραφικό.

Σκοποί του Μουσείου είναι η έρευνα της τοπικής ιστορίας και λαογραφίας, η ανάδειξη της ελληνικότητας της Μακεδονίας, η διάσωση των ιστορικών αντικειμένων και η προαγωγή της έρευνας σχετικά με την ιστορία της περιοχής. Το Ιστορικό Τμήμα χωρίζεται στις παρακάτω ενότητες: Τουρκοκρατία, Μακεδονικός Αγώνας, Βαλκανικοί Πόλεμοι, Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Το 90% του υλικού της τελευταίας ενότητας προέρχεται από τις μάχες του Ρούπελ και περιλαμβάνει στολές και όπλα Ελλήνων, Γερμανών, Βουλγάρων, Ιταλών στρατιωτικών, μετάλλια, κράνη, φωτογραφίες, έγγραφα και ποικίλο άλλο υλικό. Το λαογραφικό Τμήμα αποτελείται από ενδυμασίες, κοσμήματα, οικιακά σκεύη, γεωργικά εργαλεία, εργαλεία συντεχνιών, διάφορες φωτογραφίες και έγγραφα.

Για τη συλλεκτική δραστηριότητα του Μ. Τσαρτσίδη και την όλη προσφορά του στη διάσωση της Ιστορίας τον έχει τιμήσει μεταξύ άλλων το 3ο Σώμα Στρατού , η Χ Μεραρχία Πεζικού ,ο Ροταριανός Όμιλος Σερρών, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ , ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος, ο Όμιλος Συλλεκτών Ελλάδος σε ειδική τελετή στο Πολεμικό Mουσείο Θεσσαλονίκης και πιο πρόσφατα η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ σε εκδήλωση στο ‘Μακεδονία Παλάς’ του Ροταριανού Ομίλου Θεσσαλονίκης

. Ο Μιχάλης Τσαρτσίδης συνεχίζει την προσπάθεια του έχοντας απορρίψει πολλές δελεαστικές προτάσεις ξένων (Γερμανών και άλλων) για αγορά ή χρηματοδότησή του.

Πρέπει να τονιστεί ότι το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Μιχάλη Τσαρτσίδη δεν είναι ένας κλειστός οργανισμός αλλά ένα ίδρυμα ανοιχτό στο ευρύ κοινό. Πολλοί είναι αυτοί που το επισκέπτονται κάθε χρόνο από διάφορες χώρες. Παράλληλα, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς φορείς της περιοχής, διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές μέσα από τα οποία επιδιώκει να μεταδώσει το μήνυμα της αγάπης για τη ζωή , της ειρήνης και του ελληνικού πνεύματος της αυταπάρνησης καθώς και του καλώς εννοουμένου πατριωτισμού για την υπεράσπιση της πατρίδας. Συνεργάζεται επίσης με συλλόγους και μεμονωμένα άτομα και έχει τύχει της προβολής από μέσα ενημέρωσης.

Αναδημοσίευση από: http://www.athriskos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: