Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Τρίτη, 24 Αυγούστου 2010

«ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» έγραφε η προσωπική του σφραγίδα! Έλληνας ο εθνικός ήρωας των αλβανών.


O εθνικός ήρωας του σημερινού αλβανικού κράτους, Γεώργιος Καστριώτης Σκεντέρμπεης, ήταν ένας Έλληνας πολέμαρχος, που αποκαλούσε εαυτόν Βασιλέα της Ηπείρου και μάλιστα χρησιμοποιούσε αρχαΐζουσα Ελληνική γλώσσα στα επίσημα έγγραφά του. Ο Καστριώτης είχε Ελληνική συνείδηση και ήταν κάτοχος της ελληνικής παιδείας. Τα έγγραφα που συντάσσονταν στην καγκελαρία του ήταν γραμμένα στην Ελληνική. Το 1461 απευθυνόμενος προς τον Σουλτάνο Μωάμεθ Β΄ έγραφε:

“Γεώργιος Καστριώτης ο μετονομασθείς Σκεντέρμπεης, ηγεμών των Ηπειρωτών και Αλβανών, στρατιώτης του Ιησού Χριστού προς Μωάμεθ τον μονάρχην των Οθωμανών, χαίρειν…”. Ομοίως απευθυνόμενος προς τον βασιλέα Αλφόνσο αυτοαποκαλείται “Πρίγκηψ των Ηπειρωτών”.


Οι σημερινοί Αλβανοί, που είναι ένα υπό αμφισβήτησιν έθνος, ένα πλαστό δημιούργημα των μεγάλων δυνάμεων, που δεν ήθελαν την επέκταση της Ελλάδος στην Αδριατική, έχουν καπηλευτεί την Ιστορία της πανάρχαιας αυτής Ελληνικής πατρίδος, που ήταν και είναι το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής Αλβανίας. Οι ιστορικοί, που δημιούργησε το νέο αλβανικό κράτος, ισχυρίζονται ότι οι σημερινοί Αλβανοί είναι απόγονοι των αρχαίων Ιλλυριών, που ήταν ένα έθνος (συγγενές προς Έλληνες και Λατίνους) της Αρίας φυλής. Αυτό απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Μόνο ένα μέρος των σημερινών Αλβανών είναι απόγονοι των αρχαίων Ιλλυριών. Απόδειξη περί τούτου δίδει και ο περίφημος γλωσσολόγος Βάιγκαντ που παρατηρεί ότι η σημερινή αλβανική γλώσσα δεν έχει λέξεις για το ψάρεμα, ούτε τους όρους κόλπος, λιμένας κλπ. Αυτό όταν οι Αρχαίοι Ιλλυριοί (όπως και οι Αρβανίτες…) ήταν περίφημοι ναυτικοί και πειρατές.

Την εθνολογική σύσταση των σημερινών Αλβανών ίσως δείχνει και η δομή και η προέλευση της γλώσσας τους. Σύμφωνα με την στατιστική του γλωσσολόγου Γουσταύου Μάγερ, η σημερινή αλβανική γλώσσα επί 5140 απλών λέξεων έχει 1420 λέξεις προελεύσεως ρωμανικής (βλάχικες, ιταλικές, λατινικές), 540 σλαβικές, 1180 τουρκικές, 840 Ελληνικές, 400 Αρίας προελεύσεως και 730 αγνώστου αρχής! Αυτές οι τελευταίες 400 Αρίας προελεύσεως και οι 730 αγνώστου αρχής ίσως να σχετίζονται με την αρχαία Ιλλυρική. Σχετικώς με την αλβανική γλώσσα, πρέπει να σημειωθεί ότι οι γλώσσες της Αρίας φυλής χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες αναλόγως του τρόπου που προφέρεται η λέξις εκατό. Όλες οι Άριες γλώσσες της Ευρώπης είναι γλώσσες «κέντουμ» με εξαίρεση μοναδική την αλβανική… Την αλβανική, που ανήκει γλωσσολογικά στις γλώσσες τις ανατολικές(«τσέντουμ») της Αρίας φυλής, όπως τα Αφγανικά, τα Περσικά, τα Ινδικά – Σανσκριτικά κ.α. Η παρατήρηση αυτή ίσως δείχνει ότι δεν είναι άστοχη η σύνδεση των σημερινών Αλβανών με τους Αλβανούς του Καυκάσου των αρχαίων χρόνων.

Είναι βέβαιο πάντως ότι υπήρξε μετανάστευση από την περιοχή της ευρύτερης Βορείου Ηπείρου προς την Νότιον Ελλάδα σε περασμένους αιώνες. Αυτοί ήσαν οι περίφημοι Αρβανίτες, που και τότε ήσαν και σήμερα είναι ΚΑΘΑΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. Σημειώνεται ότι υπάρχει ειδική ανθρωπολογική έρευνα στο βιβλίο του ανθρωπολόγου κυρίου Πίτσιου «Η καταγωγή των Πελοποννησίων», έρευνα που αποδεικνύει ότι ανθρωπολογικά οι κάτοικοι των χωριών της Πελοποννήσου, που μιλούσαν την αρβανίτικη διάλεκτο, δεν διαφέρουν (από τις ανθρωπολογικές μετρήσεις που έκανε) από τους κατοίκους των γειτονικών χωριών, που μιλούν μόνον Ελληνικά. Επιπλέον, επαναλαμβάνουμε την παρατήρηση: Οι σημερινοί Αλβανοί όχι μόνον δεν είναι ναυτικός λαός, αλλά ούτε και λέξεις είχαν για την αλιεία, τα λιμάνια, τους κόλπους. Αντίθετα, οι Αρβανίτες υπήρξαν κατ’ εξοχήν ναυτικός λαός και πολλοί από τους ναυμάχους του Έθνους μας το 1821 όπως ο Κουντουριώτης, ο Μιαούλης κ.α. ήσαν Αρβανίτες. Είναι επίσης δεδομένο ότι η αρβανίτικη διάλεκτος με την σημερινή αλβανική έχει σημαντικές διαφορές.

Καλό θα ήταν επίσης αυτοί που ταυτίζουν (κακώς, κάκιστα) το σύνολο των σημερινών Αλβανών με τους Αρβανίτες να διαβάσουν το βιβλίο «Οι Ιλλυριοί» εκδόσεις «Δωδώνη», στο οποίο σαφώς αποδεικνύεται ότι ένα μέρος από το γνήσιο αίμα των αρχαίων Ιλλυριών μετανάστευσε προς Νότον όταν υπήρξαν οι σλαβικές και τουρκικές πιέσεις.

Συνοψίζοντας, θα πούμε ότι οι σημερινοί κάτοικοι της Αλβανίας είναι ένα σύνολο, το οποίο πέρα από τους Έλληνες Βορειοηπειρώτες και από ένα μέρος Ελληνικής καταγωγής Αλβανούς, αποτελείται κατά ένα μικρό ποσοστό από απογόνους των Αρχαίων Ιλλυριών, αλλά και από τούρκους και σλάβους. Όσο για τους Αρβανίτες της Ελλάδος, είναι γνήσιοι Έλληνες και η ταύτισή τους με τους σημερινούς Αλβανούς δεν είναι απλώς ατυχής, αλλά εθνικά επικίνδυνη.

Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι κύριο συστατικό στοιχείο της σημερινής Αλβανίας είναι οι λεγόμενοι Τουρκαλβανοί, που αποτελούνται από Τούρκους και εξισλαμισθέντες Αλβανούς και Σλάβους, οι οποίοι Τουρκαλβανοί υπήρξαν πάντοτε φανατικοί εχθροί του Ελληνισμού. Το μίσος τους το νοιώσαμε και στην διάρκεια της εθνεγερσίας του 1821 και στον Βαλκανικό πόλεμο του ‘12-‘13 όταν πολέμησαν με φανατισμό κατά της Ελλάδος και στην διάρκεια του καθεστώτος Χότζα, αλλά και σήμερα.

Αναδημοσίευση από: http://www.xryshaygh.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: