Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2010

Πώς η Βουλγαρία πηρε τα εδάφη της Αν. Ρωμυλίας τον Σεπτέμβριο του 1885


Ως αποτέλεσμα της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου και του Συμβουλίου το Βερολίνου, η Βόρεια Βουλγαρία έγινε πριγκιπάτο φόρου υποτελούς στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά η Ανατολική Ρωμυλία έγινε αυτόνομη περιοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Η εσωτερική διοίκηση της Ανατολικής Ρωμυλίας, όπως είχε αποφασιστεί στο Βερολίνο το 1878, ηταν υπό τον έλεγχο ενός γενικού διοικητή που κυβερνούσε μέσω μιας εκλεγμένης συνέλευσης, ενώ ένα μόνιμο συμβούλιο της εν λόγω συνέλευσης λειτουργούσε ως υπουργικό συμβούλιο.


Είχε προβλεφθεί από τις δυνάμεις που υπέγραψαν την Συνθήκη του Βερολίνου ότι το μόνιμο συμβούλιο θα περιλαμβάνει εκπροσώπους των τουρκικών και των ελληνικών μειονοτήτων της Ρωμυλίας. Συντοχρόνω η Συνθήκη του Βερολίνου είχε προβλέψει ένα πολύπλοκο σύστημα αναλογικής εκπροσώπησης για τον καθορισμό των περιφερειών της συνέλευσης που εκλεγόταν από τα μέλη του ιδίου του μόνιμου συμβουλίου της.


Το 1885, ο Λιούμπεν Καραβέλοφ, καθηγητής μαθηματικών, ανέτρεψε όλα τα σχέδια των μεγάλων δυνάμεων. H σθεναρή στάση του Καραβέλοφ σχετικά με την Μακεδονία επικεντρώθηκε στην Ανατολική Ρωμυλία.

Ο εν λόγω καθηγητής δίδαξε, έκανε πρακτικές ασκήσεις και πρόβες με τους συναδέλφους του τόσο αποτελεσματικά ώστε, όταν διεξήχθη η ψηφοφορία για όλα τα πόστα του συμβουλίου, όλα τα πόστα τα πήραν οι Βούλγαροι. Αν και τα δικαιώματα των μειονοτήτων είχαν διασωθεί στη Ρωμυλία, η εκλογή ενός αμιγούς βουλγαρικού μόνιμου συμβουλίου σήμαινε ότι η πολιτική μηχανή της επαρχίας ήταν εξ ολοκλήρου σε βουλγαρικά χέρια.

Mεταξύ των Βουλγάρων συμβούλων, είχε κατανοηθεί η επιθυμία να τονίσουν την βουλγαρική φύση της επαρχίας άν και οι Βούλγαροι ήσαν μία μικρή μειονότητα. Για το σκοπό αυτό η βουλγαρική σημαία και ο εθνικός ύμνος της Βουλγαρίας χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε περίπτωση και πολλά από τα επίσημα ιδρύματα της επαρχίας αντέγραψαν τα ιδρύματα του πριγκιπάτου της Βουλγαρίας. Έτσι, το σχολικό σύστημα της Ρωμυλίας έγινε παρόμοιο με το βουλγαρικό σχολικό σύστημα. Το αλφάβητο έγινε βουλγαρικό και η στρατιωτική εκπαίδευση ήταν αντίγραφο της βουλγαρικής.

Η επιστροφή Σλάβων στη Ελλάδα όπως σχεδιάζει η σημερινή κυβέρνηση θα φέρει περίπου 100.000 κατοίκους που θα ψηφίζουν με διαταγές απο τα Σκόπια. Εαν ένας αντικαταστήσει τη λέξη Βουλγαρία με Σκόπια και Ρωμυλία με Μακεδονία, καταλαβαίνει κανείς πλήρως ποιό είναι το μέλλον της Μακεδονίας μας. Εάν κανείς προσθέσει τις δραστηριότητες της κ. Δραγώνα στην Θράκη, το νέο νόμο περί ιθαγένειας στην Ελλάδα και την επιθυμία των Αλβανών να πάρουν την Τσαμουριά, μέχρι το 2050 ο χάρτης της Ελλάδος θα είναι έτσι, ο δε Καλλικράτης θα διευκολύνει άμεσα την αυτονόμηση των άνωθεν περιοχών.

Μάρκος Αλέξανδρος Τέμπλαρ
Γλωσσολόγος –Ιστορικός – Ερευνητής
Διαλεκτολόγος Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης

Αναδημοσίευση από: http://www.macedoniahellenicland.eu/

Δεν υπάρχουν σχόλια: