Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2010

Πωλούνται οι Διαπόριοι νήσοι;


Η πώληση Ελληνικών βραχονησίδων για την μείωση του Ελληνικού χρέους, είναι μια υπόθεση που έχει απασχολήσει ξανά την Ελλάδα, μάλιστα ήταν και ένας από τους παράγοντες κατάρρευσης της κυβέρνησης Μητσοτάκη την περίοδο 90-93, όταν η ιδέα και μόνο της πώλησης ακατοίκητων Ελληνικών νησιών τότε, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.


Αν και ο σημερινός πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, πρόσφατα από το βήμα της βουλής είπε ότι τα Ελληνικά νησιά δεν πωλούνται, ωστόσο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα privateislandsonline.com, που ειδικεύεται στις πωλήσεις νησιών, 14 Ελληνικά νησιά δείχνουν ότι εξακολουθούν να ψάχνουν αγοραστή.

Ανάμεσα στα δεκατέσσερα Ελληνικά νησιά προς πώληση είναι ο Άγιος Θωμάς και ο Άγιος Ιωάννης, δύο νησιά των Διαπόριων νήσων τα οποία βρίσκονται ανοιχτά των Μεγάρων.

Οι Διαπόριοι νήσοι ή Διαπόρια όπως είναι ευρέως γνωστά, είναι ένα ιστορικό σύμπλεγμα νησιών της Περιφέρειας Αττικής, αποτελούμενο από 6 όμορφες νησίδες του Σαρωνικού κόλπου.

Αρκετές φορές τα αλιευτικά εργαλεία ψαράδων της περιοχής, τυχαία έχουν ανασύρει αμφορείς από αρχαία ναυάγια που υπάρχουν στο βυθό και που αποδεικνύουν ότι τα Διαπόρια είναι μια περιοχή μεγάλης ιστορικής σημασίας.
Να σημειώσουμε ότι ο ιδιοκτησιακό καθεστώς των νησιών αυτών δεν είναι εύκολο να διερευνηθεί και ενδεχομένως να υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας, οι οποίοι βρίσκονται στα χέρια ιδιωτών.

Το ζήτημα όμως είναι αν το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο, πρέπει να επιτρέπει τέτοιες πωλήσεις.

Αναδημοσίευση από: http://magoulaonline.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: