Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

Ο αναστεναγμός της Παναγίας, σε εκκλησία των Πριγκηποννήσων.


Τα Πριγκηπόννησα ή αλλιώς «τα νησιά», αποτελούνται από την Οξιά ή Οξεία, την Πρώτη, τη Χάλκη, την Πλάτη ή Πλατεία, τη Πρίγκιπο, την Αντιγόνη, την Πίτα, τη Νείανδρο ή Νέανδρο, την Αντιρόβιθο ή Τερέβινθο και βρίσκονται κοντά στην Κωνσταντινούπολη και στις ασιατικές ακτές.


Μόνο πέντε από αυτά κατοικούνται. Το ένα είναι η νήσος Αντιγόνη, ανάμεσα στην Πρώτη και στη Χάλκη. Εχει μείνει στην ιστορία ως το «καλό νησί» των Πριγκιποννήσων επειδή συγκέντρωνε την οικονομική ελίτ της Πόλης.

Σήμερα ζουν εκεί 800 μόνιμοι κάτοικοι, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται το καλοκαίρι, ανάμεσά τους πολλοί Εβραίοι και ελάχιστοι Έλληνες. Στην Αντιγόνη υπάρχει ελληνική εκκλησία και νεκροταφείο.


Ο ναός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.

Ο ναός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου(φωτογραφία), αποτελεί τη συνέχεια παλαιού βυζαντινού μοναστηριού, χτισμένου στα χρόνια της αυτοκράτειρας Θεοδώρας το 84! Στο υπόγεια του ναού υπάρχει αρχαία κρύπτη, στην οποία το 821 φυλακίστηκε για επτά χρόνια ο πατριάρχης Μεθόδιος ο Ομολογητής από τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Β΄ Τραυλό.

Στο μεγάλο σεισμό του 1894, ο ναός καταστράφηκε και ξαναχτίστηκε, για να αποτελεί σήμερα τον ενοριακό ναό των λιγοστών Ρωμιών της νήσου Αντιγόνης, Burgazada στα τούρκικα, που σημαίνει "το νησί του κάστρου".

Ο αναστεναγμός της Παναγιάς!

Οι λιγοστοί Έλληνες που ζουν ακόμα εκεί, δεν μπορούν να εξηγήσουν αυτό που βιώνουν καθημερινά, αφού από την εκκλησία του Αι-Γιάννη του Προδρόμου, ακούγεται καθαρά ένας θόρυβος σαν αναστεναγμός.

Από τις 5 το απόγευμα μέχρι το βράδυ οι ήχοιπου βγαίνουν από την εκκλησία, αντηχούν σε ολόκληρο το νησί και μόλις η μέρα ξημερώσει «ως δια μαγείας σταματούν». Όσοι έχουν γίνει μάρτυρες αυτού του γεγονότος μιλούν για τον "αναστεναγμό της Παναγίας".

Οι λιγότερο φοβισμένοι κάτοικοι της νήσου Αντιγόνη λένε ότι πρόκειται για θαύμα. Άλλοι πάλι, δεν ΤΟΛΜΟΥΝ να μιλήσουν για την πανικοβλημένοι, προτίμησαν να «μεταναστεύσουν» στην Κωνσταντινούπολη για να «γλυτώσουν» από την «παρουσία» της Παναγίας σε ένα μέρος που πλέον λέγεται Burgazada!

Κάποιοι πιο τολμηροί θέλησαν να βάλουν και ειδικά ακουστικά για να μπορέσουν να «ακούσουν» καλά αυτό το θόρυβο και να δουν αν όντως πρόκειται για αναστεναγμό. Όμως, προς μεγάλη τους έκπληξη διαπίστωσαν ότι μόλις τα ακουστικά ακουμπήσουν στους τοίχους της εκκλησίας η Παναγία σώπαινε. Και μόλις απομάκρυναν τα ακουστικά άκουγαν και πάλι το βογγητό της.

Τι λέει ο ιερέας του ναού.

Ένας ιερέας του νησιού, λέει: «Υπάρχει πράγματι αυτό που ακούει ο λαός εδώ. Ακούγεται μία φωνή μέσα από την εκκλησία. Σαν κάποιος να αναστενάζει. Καλέσαμε μέχρι και την αστυνομία για να διαπιστώσει εάν συμβαίνει κάτι περίεργο μέσα στην εκκλησία και δεν βρήκαν τίποτα. Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά τι είναι αυτό που ακούγεται. Είμαι άνθρωπος της εκκλησίας και δεν προσπαθώ να εκλογικεύσω τα πάντα. Υπάρχουν γεγονότα που η αιτία τους δεν αποκαλύπτεται. Αυτή η φωνή πηγάζει από την εκκλησία. Δεν μπορώ να την εξηγήσω. Ίσως είναι ένα μήνυμα αδελφοσύνης και ειρήνης. Άλλοι πιστεύουν ότι είναι από τον Ιησού και άλλοι από την Παναγία.
Ίσως είναι τα βογγητά της Παναγίας για τα δεινά και τα πάθη της Πόλης».

Αναδημοσίευση από: http://www.pyles.tv/

Δεν υπάρχουν σχόλια: