Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Τρίτη, 18 Μαΐου 2010

Γιατρικό της αρχαιότητας σε σύγχρονο νοσοκομείο


Μια έκπληξη περίμενε τους αρχαιολόγους που διενεργούσαν σωστική ανασκαφή ανάμεσα σε σύγχρονα νοσοκομειακά κτίρια, όταν ξεπρόβαλλε από το χώμα ένα ελληνιστικό πήλινο φιαλίδιο φαρμακευτικής χρήσης. Το γεγονός συνέβη σε οικοδομήσιμο χώρο στο κέντρο του Μποντρούμ της Τουρκίας - της αρχαίας Αλικαρνασσού της Μικρασίας.


Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για την πρώτη γνωστή περίπτωση εύρεσης φαρμακευτικού σκεύους της Ελληνιστικής περιόδου στην αρχαία Αλικαρνασσό. Η ταύτιση έγινε χρησιμοποιώντας παρόμοια αντικείμενα γνωστά στους αρχαιολόγους από τα ευρήματα της Πριήνης και άλλες γειτονικές αρχαίες πόλεις-κράτη και φέρει σφράγισμα που πιστοποιεί τον αρχικό φαρμακοποιό-διανομέα.

Στη θέση έχει εντοπίστεί μια πηγή η οποία είχε περικλειστεί από λαξευμένους δόμους αλλά και βράχους, πράγμα που παραπέμπει σε αρχαία χρήση. Εντοπίστηκαν επίσης κατάλοιπα κτιρίων – με αφορμή τα οποία σταμάτησαν τα σύγχρονα οικοδομικά έργα – αγωγοί ύδρευσης, καθώς και πέντε πήλινες ελληνιστικές σαρκοφάγοι με σκελετικά κατάλοιπα στο εσωτερικό τους, εντοιχισμένες σε τοίχους γειτονικά προς την πηγή.

Οι αρχαιολόγοι του Μποντρούμ πάντως σχεδιάζουν να ερευνήσουν οποιαδήποτε πιθανή σχέση μεταξύ του φιαλιδίου και του Ασκληπιείου της γειτονικής αρχαίας Κω, ενώ η μελλοντική διαχείριση της θέσης θα αποτελέσει θέμα της οργάνωσης Muğla Protection of Natural and Cultural Assets Committee.

Πηγή: Hurriyet, 16/05/10

Αναδημοσίευση από: http://www.arxailogia.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: