Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

Το μάρμαρο της Θάσου κατακτά την Μέκκα.


Το ιερότερο Μουσουλμανικό προσκύνημα στον κόσμο θεωρείτε η Μέκκα. Χιλιάδες προσκυνητές κάθε χρόνο συρρέουν για να προσκυνήσουν την Κάαμπα, τον ιερό κυβοειδή βράχο που φυλάσσεται σε ειδική κατασκευή στο κέντρο του τζαμιού Μασγίντ αλ Χαράμ.


Ο βράχος θεωρείτε ότι δόθηκε στον Αβραάμ από τους 3 αγγέλους που φιλοξένησε και πέρασε μετέπειτα στον Μωάμεθ για να τον τοποθετήσει ο ίδιος στο σημείο που βρίσκεται ακόμη και σήμερα.

Το δάπεδο του προαυλίου του τζαμιού, που φυλάσσεται ο ιερός βράχος, είναι καλυμμένο ως ένα σημείο με Πεντελικό μάρμαρο, ενώ ένα μικρότερο τμήμα του είναι καλυμμένο με μάρμαρο Θάσου. Οι υπεύθυνοι του τζαμιού παρατήρησαν πως λόγω των μεγάλων θερμοκρασιών που παρατηρούνται στην περιοχή, το μάρμαρο της Πεντέλης θερμαίνεται σε μεγάλο βαθμό, δυσχεραίνοντας έτσι την προσευχή των πιστών που είναι αναγκασμένοι να γονατίζουν πάνω στο καυτό μάρμαρο.

Σε αντίθεση με το μάρμαρο της Πεντέλης όμως παρατήρησαν ότι η επιφάνεια που είναι καλυμμένη με το μάρμαρο της Θάσου παραμένει δροσερή παρόλο που δέχεται τις ίδιες θερμοκρασίες. Αξιοποιώντας λοιπόν τις ιδιότητες που παρουσιάζει αποφάσισαν να καλύψουν ολόκληρο τον προαύλιο χώρο του τζαμιού με μάρμαρο από την Θάσο.

Η συμφωνία λοιπόν έκλεισε τον μήνα Απρίλιο (2010) με μεγάλη Ελληνική εταιρία εξόρυξης μαρμάρου της Θάσου. Η επιφάνεια που θα καλυφθεί ανέρχεται στα 1.000 τ.μ και την κατασκευή του έργου έχει αναλάβει μεγάλη αραβική κατασκευαστική εταιρία που ανήκει στον Μπιν Λάντεν!

Απίστευτο κι όμως αληθινό!

Ιωάννης Καρυοφυλάκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: