Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Πέμπτη 15 Απριλίου 2010

Είναι η σελήνη ο φυσικός δορυφόρος της γης;


Τι πραγματικά είναι η σελήνη; Φυσικός δορυφόρος της γης ή τεχνητό κατασκεύασμα;

Η ερώτηση δεν είναι ρητορική, υπάρχει ξεκάθαρη και τεκμηριωμένη απάντηση που δεν χωρά αμφισβήτηση ούτε από τους ειδικούς της ΝΑSA. Η σελήνη είναι ένα τελείως διαφορετικό σώμα από την γη, κατασκευασμένη από εντελώς διαφορετικά και άγνωστα για μας υλικά, με διαφορετική πυκνότητα από την γη, με πετρώματα που φτάνουν σε ηλικία τα 7-20 δισεκατομμύρια χρόνια σε αντίθεση με τα πετρώματα της γης που έχουν ανώτατη ηλικία τα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Ενώ, τέλος, η γη θεωρείτε πολύ μικρή για να μπορέσει να έλξει ένα δορυφόρο τόσο μεγάλο όσο είναι η σελήνη.


Τι είναι λοιπόν η σελήνη; Από πού ήρθε και τι σκοπό εξυπηρετεί; Ποιος την τοποθέτησε στο συγκεκριμένο σημείο ώστε να μπορεί να επηρεάζει με την τροχιά της το υγρό στοιχείο της γης; Αν πάρουμε αναλυτικά όλα τα στοιχεία που έχουν βγει στην δημοσιότητα, από μελέτες επιστημόνων και αρχεία της ΝΑSA, θα δούμε ότι κάτι πολύ παράξενο συμβαίνει με την σελήνη. Αν και φαινομενικά δεν παρουσιάζει διαφορές με τους υπόλοιπους δορυφόρους του ηλιακού μας συστήματος, εσωτερικά φαίνεται πως είναι κούφια και κατοικήσιμη.

Παρουσιάζει μία πολύ περίεργη κίνηση, μοναδική στο ηλιακό μας σύστημα, αφήνοντας πάντα μία συγκεκριμένη πλευρά της αθέατη από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη μας. Ποτέ δεν παρουσιάζονται φωτογραφίες της αθέατης πλευράς της που έχουν τραβηχτεί από τους δορυφόρους μας. Γιατί όμως ;

Η Ελληνική μυθολογία θεωρεί την σελήνη ως κατοικητήριο πλανήτη κάποιων θεών, το ίδιο και οι μυθολογίες των περισσοτέρων λαών της γης. Οι Έλληνες πίστευαν πως είναι “προσέληνες”, δηλαδή ότι κατοικούν στα εδάφη της Ελλάδας πολύ πριν εμφανιστεί η σελήνη στον ουρανό. Μας μιλούν καθαρά για αποικίες των θεών στην σελήνη και τονίζουν πως υπήρχε επικοινωνία ανάμεσα στις αποικίες και στην γη με τα ιπτάμενα άρματα των θεών και τις πύλες που φυλασσόταν πάντα.

Άνθρωποι από όλο τον κόσμο, με τη χρήση απλών τηλεσκοπίων, έχουν παρατηρήσει παράξενες λάμψεις και κινήσεις στην επιφάνεια της σελήνης. Φανταστείτε το τι έχουν παρατηρήσει τα τεράστια τηλεσκόπια των διαστημικών υπηρεσιών που κατασκοπεύουν την σελήνη κάθε νύχτα. Εκπομπές ραδιοκυμάτων έχουν καταγραφεί πολλές φορές προερχόμενες από το εσωτερικό της σελήνης. Παράξενα αντικείμενα έχουν φωτογραφηθεί από δορυφόρους. Το 1969 το ”Απόλλων 11” έφερε στην γη μέσα σε δείγματα βράχων ένα αγαλματίδιο “Αγγέλου” ηλικίας 200.000 ετών, κατασκευασμένο από ένα μείγμα σιδήρου που υπάρχει μόνο στην σελήνη.

Σύγχρονες αναφορές αστροναυτών, που έγιναν γνωστές πολλά χρόνια μετά, κάνουν λόγω για παρατήρηση τεχνητών κατασκευών στην επιφάνεια της σελήνης. Μιλούν για πόλεις ολόκληρες και για διαστημικά οχήματα που υπήρχαν σε πλατφόρμες εκτόξευσης. Ποιοί τα κατασκεύασαν όλα αυτά όμως; Τα γνωστά σε όλους μας γκρι ανθρωπάκια με τα μεγάλα μάτια; Μάλλον θα σας απογοητεύσω αν πιστεύετε σε εξωγήινους που έχουν αυτή τη μορφή και τάχα έχουν έρθει από άλλο ηλιακό σύστημα, έχουν υψηλή τεχνολογία, υψηλή νοημοσύνη, και είναι φιλικοί προς τον άνθρωπο.

Η απάντηση κρύβεται στον δικό μας πλανήτη και όχι στην σελήνη ή στο διάστημα. Βαθιά μέσα στον πλανήτη γη, εκεί που όπως μας έχουν πει μέχρι τώρα, υπάρχει ο πυρήνας της γης, με τρομερά μεγάλες θερμοκρασίες, με πύρινους ποταμούς και όλα αυτά τα τρομερά που ακούμε και διαβάζουμε από “έγκυρους επιστήμονες” που διαρρηγνύουν τα ιμάτια τους για να μας πείσουν για κάτι που τους είναι παντελώς άγνωστο. Με την μέχρι τώρα τεχνολογία μας μπορούμε να γνωρίζουμε μόνο για τα 12 χιλιόμετρα του φλοιού της γης, και αυτό με επιφυλάξεις.

Για το τι υπάρχει στο κέντρο της γης κάνουμε μόνο εικασίες και δημιουργούμε θεωρίες. Κάποιες από αυτές τις θεωρίες, ντυμένες με τον επιστημονικό μανδύα, έχουν γίνει τόσο πιστευτές που θεωρούνται δεδομένες χωρίς καν να έχουμε αποδείξεις για την ορθότητα τους, ενώ κάποιες άλλες απλά απορρίπτονται, χωρίς και πάλι κάποιος να μπορεί να αποδείξει ότι δεν ισχύουν. Πολύ παράξενο τελικά το τι θεωρούμε επιστημονικά αποδεδειγμένο και το τι όχι.

Η σελήνη παραμένει ένα άλυτο μυστήριο για πολλούς που επιμένουν να πιστεύουν ότι τους σερβίρουν στο πιάτο. Δεν μπορεί κανένας επιστήμονας αυτή τη στιγμή να αποδείξει με στοιχεία ότι πρόκειται για φυσικό δορυφόρο της γης, αλλά η ανθρωπότητα εξακολουθεί να πιστεύει ότι κανείς δεν της λέει ψέμματα για τίποτα και ότι ζούμε σε μία κοινωνία αγγέλων όπου το επιστημονικό κατεστημένο λειτουργεί μόνο προς όφελος της ανθρωπότητας.

Το μεγαλύτερο επίτευγμα της επιστήμης είναι το ότι κατάφερε να λέει ότι βλακεία θέλει, και αμέσως αυτή να καταγράφεται ως επιστημονικό δεδομένο. Ο μεσαίωνας κι αν επέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο.

Ιωάννη Καρυοφυλάκης.

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΚΟΜΜΑΤΙ 1:

Η Σελήνη δημιουργήθηκε πριν από 4.5 δισεκατομμύρια χρόνια, όταν το Ηλιακό σύστημα ήταν ακόμη νεαρό και δεν είχε σχηματιστεί πλήρως. Τότε υπήρχαν πολλοί περισσότεροι πλανήτες, κάτι που προκαλούσε χάος στις τροχιές τους, λόγω των αλληλεπιδράσεων της βαρύτητας. Ένας από αυτούς τους πλανήτες, ο Θεία, έφτασε σε πορεία σύγκρουσης με τη Γη.1, όπως ονομάζουν οι επιστήμονες τη Γη πριν από αυτή τη σύγκρουση. Αυτός ο πλανήτης αρχικά "έξυσε" τη Γη, καθώς συγκρούστηκαν από το πλάϊ, και έπειτα έπεσε στη Γη. Εάν η σύγκρουση γινόταν κατά μέτωπο, πιθανότατα να μην είχαμε Φεγγάρι. Κομμάτια του πλανήτη και λιγότερο της Γης έμειναν σε τροχιά γύρω από τη νέα Γη, και σιγά σιγά η βαρύτητά τους τα έκανε να συγκεντρωθούν σε μια συμπαγή μάζα. Σιγά σιγά, τα δύο σώματα κρύωσαν, όμως το νεαρό ακόμη Ηλιακό σύστημα δεν είχε ακόμα ηρεμήσει. Για πολλά εκατομμύρια χρόνια μεγάλοι αστεροειδείς έπεφταν τόσο στη Σελήνη όσο και στη Γη, από τους οποίους ήρθε το περισσότερο νερό, ίσως ακόμα και τα δομικά συστατικά της ζωής, τα αμινοξέα, που είναι πιο εύκολο να σχηματιστούν σε έναν αστεροειδή λόγω της ραδιενέργειας από τον Ήλιο.
Έτσι δημιουργήθηκε η Σελήνη.

Πώς, λοιπόν, είμαστε τόσο σίγουροι πως δεν είναι ξένο σώμα; Κατ'αρχήν, από τη δημιουργία της, η Σελήνη σταθεροποιεί την κίνηση του άξονα της Γης. Ο μαγνητικός άξονας της Γης, όπως γνωρίζουμε, δεν είναι κάθετος, αλλά έχει μια κλίση 23 μοιρών. Η κλίση αυτή χωρίς τη Σελήνη θα άλλαζε συνέχεια, καθώς η βαρυτική δύναμη της Σελήνης είναι που την κρατάει σταθερή στις 23 μοίρες. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα οι πόλοι να αλλάζουν κάθε μερικά εκατομμύρια χρόνια, και πότε να είναι στην τωρινή τους θέση, πότε στον ισημερινό. Αυτό σημαίνει πως η θερμοκρασία θα άλλαζε υπερβολικά γρήγορα, με αποτέλεσμα να παγώνουν απότομα πολλοί ωκεανοί. Η πολύπλοκη ζωή θα ήταν αδύνατο να εξελιχθεί σε ένα τόσο ασταθές μέρος, ακόμη και στα βάθη των ωκεανών. Το γεγονός, όμως πως υπάρχει ζωή είναι από μόνο του απόδειξη πως από τότε υπήρχε η Σελήνη.

Έπειτα, πάρα πολλά είδη ζώων έχουν εξελιχθεί ώστε να συγχρονίζουν τις αναπαραγωγικές τους δραστηριότητες με την παλίρροια, κάτι που σημαίνει πως η Σελήνη δεν έφυγε από τη θέση της για τα τελευταία δεκάδες εκατομμύρια χρόνια, καθώς διαφορετικά αυτά τα πολλά είδη ζώων δεν θα προλάβαιναν να εξελιχθούν ώστε να χρησιμοποιούν τις παλίρροιες, οι οποίες θα τρελλαίνονταν με την απουσία της Σελήνης, προκαλώντας δυνατά ρεύματα στους ωκεανούς και τεράστια τσουνάμι, εξαφανίζοντας πολλά είδη ζωής, με πρώτα από όλα εκείνα που την χρησιμοποιούν για την αναπαραγωγή τους.

Ανώνυμος είπε...

ΚΟΜΜΑΤΙ 2:

Πετρώματα που συλλέχθηκαν από τη Σελήνη μπορεί να είναι πολύ παλαιότερα από τη Γη, όμως σκεφτείτε αυτό: Η Σελήνη δεν έχει ατμόσφαιρα. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους: Η Σελήνη έχει μόλις το 1/6 της βαρύτητας της Γης, λόγω της μικρότερης μάζας της, οπότε δεν θα μπορούσε να συγκρατήσει μια πυκνή ατμόσφαιρα καθώς δεν θα είχε αρκετή βαρύτητα. Επίσης, η Σελήνη έχει το 1/4 του μεγέθους της Γης, και ο πυρήνας της είναι πολύ μικρός.

Εδώ ανοίγω παρένθεση. Ο πυρήνας της Σελήνης είναι πολύ μικρός για το μέγεθός της, αλλά ταυτόχρονα ο πυρήνας της Γης είναι πολύ μεγάλος για το δικό της μέγεθος; Αυτό συνέβη επειδή όταν ο Θεία συγκρούστηκε με τη Γη.1, το μεγαλύτερο μέρος του πυρήνα του το απορρόφησε η Γη, αφήνοντας τη Σελήνη με ένα πολύ μικρό κομμάτι του πυρήνα του Θεία.

Λόγω του μικρού μεγέθους της Σελήνης, και του μικρότερου μεγέθους του πυρήνα της, το εσωτερικό της Σελήνης πάγωσε και στερεοποιήθηκε. Όμως, ένας υγρός μανδύας και ένας υγρός πυρήνας προκαλούν ροή βαρέων και υπερθερμών υλικών στο εσωτερικό ενός σώματος. Αυτή η ροή βαρέων υλικών, προκαλεί μαγνητικό πεδίο γύρω από αυτό το σώμα. Αυτό το μαγνητικό πεδίο προστατεύει τη Γη από τη δυνατή ακτινοβολία και τις ριπές σωματιδίων που εκπέμπει ο Ήλιος, τα οποία, περνώντας από έναν πλανήτη χωρίς μαγνητικό πεδίο, θα παρέσυραν μαζί τους την ατμόσφαιρά του, αφήνοντάς τον "γυμνό". Αυτό εικάζεται πως συνέβη κάποτε στον πλανήτη Άρη, ο οποίος άργησε να παγώσει εσωτερικά σε σχέση με τη Σελήνη επειδή ήταν διπλάσιος σε μέγεθος και, αναλογικά, είχε πολύ μεγαλύτερο πυρήνα.

Έτσι η Σελήνη δεν έχει ατμόσφαιρα. Αυτό σημαίνει πως τίποτα δεν την προστατεύει από την πρώση αστεροειδών. Στη Γη, μικροί αστεροειδείς πέφτουν καθημερινά, αλλά καίγονται λόγω της τριβής με την ατμόσφαιρα, όπως μια σφαίρα λάσπης στη θάλασσα θα έλιωνε εάν την ρίχναμε στο νερό, πριν αγγίξει τον βυθό. Στη Σελήνη, όμως, οι αστεροειδείς πέφτουν συνεχώς στην επιφάνεια. 4.5 δισεκατομμύρια χρόνια πτώσεως αστεροειδών, είναι λογικό να έχουν καλύψει την επιφάνεια της Σελήνης με τα συντρίμμια τους. Πολλοί αστεροειδείς είναι πολύ γηραιότεροι από τη Γη. Οπότε, το γεγονός πως συλλέχθηκαν πετρώματα πολύ αρχαιότερα δεν είναι και τόσο παράξενο, εάν όντως ισχύει. Το ίδιο και για τη διαφορετική σύσταση.

Μαζί, όμως, με τα πετρώματα, οι αστροναύτες των αποστολών "Απόλλων" έφεραν μαζί τους και πάρα πολύ Σεληνιακό χώμα. Δεν ξέρω τη σύστασή του και πόσο διαφορετική είναι από τη Γήινη σύσταση χώματος, όμως ξέρω πως δοκίμασαν και κατάφεραν να φυτέψουν φυτά σε αυτό το χώμα. Δεν είναι, λοιπόν, και τόσο πολύ διαφορετικό.

Ανώνυμος είπε...

ΚΟΜΜΑΤΙ 3:

Κάποιοι λένε πως η Σελήνη είναι κούφια. Η Σελήνη έχει το 1/4 του μεγέθους της Γης, και το 1/6 της βαρύτητας. Αναλογικά, αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και συμφωνεί με τους νόμους της φυσικής. Εάν, όμως, κάνουμε τη Σελήνη κούφια; Χάνουμε αμέσως πάρα πολύ μεγάλο μέρος της μάζας της, και σαν αποτέλεσμα η βαρύτητά της μειώνεται δραματικά. Έτσι ξέρουμε πως η Σελήνη δεν είναι κούφια. Επίσης, σε κάποιους πολύ μεγάλους Σεληνιακούς κρατήρες έχει βρεθεί σχετικά καινούριο έδαφος. Αυτό συνέβη επειδή η ενέργεια από τη σύγκρουση τόσο μεγάλων αστεροειδών μπορεί να λιώσει ένα κομμάτι του υπεδάφους της Σελήνης, το οποίο, λόγω των πιέσεων, έρχεται μέσω ρωγμών στην επιφάνεια. Εάν η Σελήνη ήταν κούφια, δεν θα υπήρχε υπέδαφος για να λιώσει.

Επίσης, ο αρθρογράφος λέει πως και η Γη είναι κούφια. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω πώς εξηγεί το μαγνητικό πεδίο, τη Γήινη βαρύτητα και τα ηφαίστεια.

Επίσης, όσοι λένε πως η Σελήνη ήρθε με κάποιον τρόπο στη Γη, δεν έχουν ιδέα πόση ενέργεια και δύναμη χρειάζεται για να μετακινηθεί μια μάζα όπως η Σελήνη. Ακόμη, όμως, και να βρεθεί τόση ενέργεια, θα έπρεπε να ασκηθεί εξίσου τρομακτική δύναμη για να μπει σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Όσοι έχουν παίξει μπόουλινγκ, θα έχουν παρατηρήσει πως οι βαρύτερες μπάλες χρειάζονται περισσότερη δύναμη για να πάρουν ταχύτητα, όταν όμως γίνει αυτό, χρειάζονται και περισσότερη δύναμη για να σταματήσουν. Το ίδιο συμβαίνει και στο σύμπαν με τα ουράνια σώματα. Ένα σώμα όπως η Σελήνη, θα χρειαζόταν να ασκηθεί επάνω του απίστευτη δύναμη για να μπει σε τροχιά γύρω από τη Γη. Διαφορετικά, όποια κι αν ήταν η ταχύτητα της Σελήνης όταν περνούσε κοντά από τη Γη, η Γήινη βαρύτητα θα ήταν πολύ αδύναμ,η για να την βάλει σε τροχιά, και η Σελήνη θα συνέχιζε την πορεία της.

Επίσης, λόγω του τρόπου που δημιουργήθηκε η Σελήνη, δεν έχει κυκλική τροχιά, αλλά σπειροειδή. Κάθε χρόνο απομακρύνεται από τη Γη κατά 3 εκατοστά, όπως μας δείχνουν μετρήσεις που έχουν γίνει με λέηζερ σε κάτοπτρα που εγκατέστησαν οι τελευταίες αποστολές "Απόλλων" στην επιφάνειά της. Όσο, όμως, απομακρύνεται, μεγαλώνει και η τροχιά της. Καθώς η βαρυτική δύναμη που ασκεί η Σελήνη στη Γη είναι τεράστια, παρασύρει μαζί της και την περιστροφή της Γης. Όσο απομακρύνεται η Σελήνη, τόσο πιο αργή γίνεται η τροχιά της. Όσο πιο αργή, όμως, γίνεται η τροχιά της, τόσο πιο αργή γίνεται και η περιστροφή της Γης, με αποτέλεσμα η μέρα να μεγαλώνει. Πριν από 450 εκατομμύρια χρόνια, η μέρα διαρκούσε μόλις 20 ώρες. Εάν, όμως, η Σελήνη είχε μετακινηθεί για να μπει σε τροχιά γύρω από τη Γη, κατά πάσα πιθανότατα θα κατευθυνόταν προς τη Γη, αντί να ακομακρύνεται, όπως ακριβώς και οι τροχιές όλων των τεχνητών μας δορυφόρων.

Τέλος, η Σελήνη όντως δείχνει στη Γη πάντα μόνο τη μια της πλευρά. Αυτό συμβαίνει λόγω της κοντινής της απόστασης ως προς τη Γη, και ονομάζεται παλιρροιακό κλείδωμα. Αυτή η "περίεργη κίνηση, μοναδική στο Ηλιακό σύστημα", την έχουν επίσης τα εξής φεγγάρια στο Ηλιακό σύστημα:

Άρης: Φόβος, Δείμος
Δίας: Kαλλιστώ, Iώ, Ευρώπη, Γανυμήδης
Κρόνος: Τιτάνας, Τύθυς, Εγκέλαδος, Διόνη, Ρέα, Καλυψώ, Ιαπετός
Ουρανός: Ουμπριέλ, Τιτάνια, Ομπερόν, Άριελ
Ποσειδώνας: Τρίτων, Πρωτέας
Πλούτωνας: Χάρων

...Καθώς και ο πλανήτης Ερμής με τον Ήλιο!

Ανώνυμος είπε...

Na sou po re file... ego apodexome tin apopsi sou(o kathenas mporei na ekferi tin apopsi tou se auto ton kosmo den exoume xounta i kati analogo) alla na se rotiso... les oti i gi dimiourgithike prin apo 4.5 δισεκατομμύρια χρόνια. Oraia alla!! exeis apodiksis gia auto ? isoun ekei? isoun mprosta stin sigkrousi ka iton diamelismo tis Γη.1? Ama isoun lipon kai ama mporeis na apodiksis oti egine ontos mia tetia sigkrouse pou itan i etia gia tin dimiourgia tis selinis, tote nai... mporeis na eisai apolitos... mexri omos tin ora pou tha bris autes tis apodiksis, mexri tote na apodexese apopsis alon anthropon pou isos tixeni na exoun kanei kapoia ereuna i kati tetio kai exoun ka iauti to dikaioma na ekferoun tin apopsi tous, den leo oti eisai lathos alla oute oti o k.Καρυοφυλάκηs, einai. Enas sofos pote den prepei na leei oti einai sofos kai pote na min nomizi oti ta kseri ola.

Ανώνυμος είπε...

Θα σου απαντήσω με ένα πολύ καλό παράδειγμα.

Ναι, ήμουν εκεί, αγαπητέ φίλε. Ήμουν εκεί όταν δημιουργήθηκε η Γη και η Σελήνη, και τα είδα όλα. Για την ακρίβεια, εγώ δημιούργησα τη Γη και τη Σελήνη. Όπως επίσης δημιούργησα εγώ και τη ζωή και τους ανθρώπους. Ναι, αγαπητέ μου φίλε, εγώ σε δημιούργησα, και όλα όσα σου λένε οι επιστήμονες περί εξέλιξης των ειδών είναι ψέμματα!

Δεν με πιστεύεις, λες; Πώς ξέρεις οτι δεν έγινε έτσι;

Ήσουν εκεί;

Πέρα από την πλάκα (φιλικά πάντα, ελπίζω να μην παρεξηγήθηκες :-) ), ελπίζω να καταλαβαίνεις τι εννοώ. Όταν όλα τα κομμάτια του παζλ ταιριάζουν, έστω κι αν δεν το έχεις ολοκληρώσει, δεν μπορείς να πεις πως τα κομμάτια είναι λάθος απλώς και μόνο επειδή η εικόνα που σχηματίζουν είναι βαρετή...